Príspevok k stredovekému osídleniu Zvolena

Variant title
Ein Baitrag zur frühmittelalterlichen Besiedlung von Zvolen
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 171-180
Extent
171-180
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BALAŠA, G., 1946: Nález bronzového pokladu na Pustom hrade vo Zvolene . ČMSS XXXVI—XXXVII.

[2] BALAŠA, G., 1959: Praveké osídlenie Zvolena . In: Zvolen v minulosti a prítomnosti. Martin.

[3] BALAŠA, G., 1960: Praveké osídlenie stredného Slovenska . Martin.

[4] CD: FEJÉR, G., Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civills . Budae 1829—1844.

[5] CDS1 I: MARSINA, R., Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, I . Bratislava 1971.

[6] CDS1 II: MARSINA, R., Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae, II . Bratislava 1987.

[7] DEKAN, J., 1948—49: K problémom slovanského osídlenia na Slovensku . Hist. slov. VI—VII.

[8] EISNER, J., 1935: Prehistorický výzkum na Slovensku a Podkarpatské Rusi r. 1934 . SbMSS XXIX.

[9] FURMÁNEK, V.—KUKA, P., 1975: Bronzový depot piliňské kultury ze Zvolena . AR XXIII, 603—614.

[10] GALVÁNEK, J., 1988: Vyhodnotenie horninového materiálu použitého na stavbu fortifikácie . Archív SM.

[11] CHALOUPECKÝ, V., 1923: Staré Slovensko . Bratislava.

[12] KUKA, P., 1965: Bronzový poklad zo Zvolena . AR XVII, 783—790.

[13] MÁCELOVÁ, M., 1982: Slovanské sídlisko v Sliači na Horných zemiach v okrese Zvolen . Stredné Slovensko 2. Martin.

[14] MÁCELOVÁ, M., 1988: Praveké a včasnohistorické osídlenie Zvolena . Zborník prác k 745. výročiu obnovenia mestských privilégií (v tlačí).

[15] MARSINA, R., 1973: K problematike bzovíckej listiny . Štúdie k Slovenskému diplomatáru I. HŠ XVIII, 102—113.

[16] MENCLOVÁ, D., 1954: Hrad Zvolen . Bratislava.

[17] PAULÍK, J., 1965: Nález štítových puklíc z mladšej doby bronzovej vo Zvolené . ŠZ AÚ SAV 15. Nitra, 17—32.

[18] REJHOLCOVÁ, M., 1971: Slovanské osídlenie Stredoslovenského kraja . Slov. arch. XIX, 1, 95—131.

[19] SCHÖNWEITZOVÁ, S., 1972: Archeologický výskum v areáli Zvolenského zámku . Monum. tutela 8, Bratislava, 253—275.

[20] TOČÍK, A., 1955: Význam posledných archeologických výskumov na Slovensku pre dejiny najstarších Slovanov a Veľkomoravskej ríše . Hist. čas. III.

[21] ZREBENÝ, A., 1986: Zvolen do roku 1526 . Stredné Slovensko 5. Martin, 59—80.

[22] ŽEBRÁK, P., 1981: Předběžné výsledky záchranného výzkumu v okolí Zvolena . AVANS v r. 1981. Nitra 1982, 310—312.

[23] ŽUDEL, J., 1984: Stolice na Slovensku . Bratislava.