Príspevok k lokovaniu mesta Kežmarok

Variant title
Beitrag zur Lokalisierung der Stadt Kežmarok
Author: Slivka, Michal
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 181-190
Extent
181-190
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BEŇKO, J., 1985: Osídlenie severného Slovenska . Košice.

[2] CDS1 = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 1 , ed. R. Marsina. Bratislava 1971.

[3] CDS1 = Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae 2 , ed. R. Marsina. Bratislava 1987.

[4] CDP = Codex diplomaticus patrius (Hazai okmánytár). I—VIII, ed. E. Nagy. Budapestini 1865—1891 (použitý IV. zv., 1867).

[5] FUXHOFFER, D., 1803: Monasteriologia regni Hungariae І, II . Vesprém.

[6] HAIN, G., 1910: Hain Gáspár Löcsei kronikája (reedícia). I. Levoča.

[7] HIESTAND, R., 1972: Papsturkunden für Templer und Johanniter . Göttingen.

[8] HUDÁK, J., 1984: Patrocíniá na Slovensku . Bratislava.

[9] JAVORSKÝ, F.—SLIVKA, M., 1968: Výsledky záchranného výzkumu v Kežmarku . In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Nitra, 1988, s. 122—123.

[10] JUCK, L'., 1984: Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238—1350) I . Bratislava.

[11] KŁOCZOWSKI, J., 1971: Kult św. Michała Archanioła w Polsce średniowiecznej . In: Zezyty Naukowe KUL 14. Lublin, s. 19—27.

[12] KOZÁK, K., 1982: Constructions dans la Hongrie de XII—XVe siécles des ordres de Chevalerie et d Hospitaliers et leur influence . In: Acta arch. Acad. Scient. Hungaricae 34, s. 71—130.

[13] KÚTNIK, J., 1970: Benediktínsko-eremitské tradicie v Popradskej a Hornádskej kotline . Rukopis.

[14] MAROSI, E., 1984: Zum Prinzip des "pars pro toto" in der Architektur des Mittelalters . In: Architektur des Mittelalters. Funktion und Gestalt. Weimar, s. 286—306.

[15] MÜNTER, D. F., 1794: Statutenbuch des Ordens Tempelherren . Berlin.

[16] PÉTERFFY, C., 1742: Sacra concilia ecclesiae romano-catholicae in regno Hungariae celebrata. P. II . Viennae.

[17] POLLA, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu . Bratislava.

[18] PUŠKÁR, I., 1979: Urbanistický vývoj mesta Kežmarku . In: Pamiatky a príroda č. 2, s. 11—13.

[19] PUŠKÁROVÁ, K. B., 1979: Oprava dominanty Mestskej pamiatkovej rezervácie v Kežmarku . In: Pamiatky a príroda č. 2, s. 20—23.

[20] PROBST, CH., 1969: Helfen und Heilen. Hospital, Firmarie und Arzt des Deutschen Ordens in Preussen bis 1525 . Bad Godesberg.

[21] RATKOŠ, P., 1965: Vznik mesta a hradu Kežmarok . In: Československý časopis historický 13, Praha, s. 570—577.

[22] REPP, J., 1928: Zur Geschichte der Elisabethkirche in Kesmark . In: Karpathen Post 49, č. 3, 21. 1.

[23] RUPP, J., 1872: Magyarország helyrajzi története. II . Pest.

[24] RDS1 = Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae (zost. V. Sedlák). 1. Bratislava.

[25] SAUER, J., 1924: Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffassung der Mittelalters . Freiburg.

[26] SLIVKA, M., 1987: Rádové domy v štruktúre osídlenia Slovenska a v jeho politických a sociálno-ekonomických vzťahoch (so zameraním na krížovnicke rády) . In: Archaeologia historica 12, s. 383—402.

[27] SLIVKA, M., 1990: Svetské a cirkevné determinanty v stredovekom dopravnom systéme na východnom Slovensku . In: Slovenská numizmatika, v tlači.

[28] ŠPIRKO, J., 1937: Kostol sv. Kríža v Kežmarku . Kežmarok.

[29] VOJTAS, J., 1967: Z minulosti křížovníckeho prepoštstva v Lendaku . In: Vlastivedný zborník Spiš 1, s. 57—87.

[30] WEBER, S., 1896: Geschichte der Stadt Leibitz . Kesmark.

[31] WIENAND, A., 1970: Der Johanniter-Orden, der Malteser-Orden. Der ritterliche Orden des hl. Johannes vom Spital zu Jerusalem . Köln.

[32] WILCKE, J., 1860: Geschichte des Ordens der Tempelherren II . Halle.

[33] WIMMER, O., 1966: Handbuch der Namen und helligen mit einer Geschichte des christlichen Kalenders . Innsbruck—Wien—München.