Nesvětice, zaniklá středověká ves na Mostecku : Současný stav a perspektivy výzkumu

Variant title
Nesvětice, mittelalterliche Ortswüstung im Bez. Most
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 311-318
Extent
311-318
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AHRENS, C., 1982: Frühe Holzkirchen im nördlichen Europa. Hamburg.

[2] KLÁPŠTĚ, J., 1986: Studium středověkého osídlení Mostecka, in: Velímský, T. a kol.: Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1973—1982, ASM 15, 93—103. Praha.

[3] MAYER—BARTOŇKOVÁ, V., 1986: Holzkirchen. Neuentdeckte Baukultur in Böhmen, Mähren, Schlesien und der Slowakei. Wien—München.

[4] MERKLAS, W., 1865: Die Maria-Himmelfahrts-Kirche in Zattig, Mittheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale IX, 24—26.

[5] ROUBÍK, F., 1959: Soupis a mapa zaniklých osad v Čechách. Praha.

[6] TOMEK, V. V., 1873: Registra decimarum papalium. Praha.

[7] VAŘEKA, J., 1982: Architektura dřevěných kostelů, PaP 42, 413—415.