Nálezy bronzových předmětů ze zaniklé středověké osady Konůvky (okr. Vyškov)

Variant title
Funde bronzener Beschläge in der mittelalterlichen Wüstung Konůvky (Bez. Vyškov)
Source document: Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 473-488
Extent
473-488
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BRADÁČ, L., 1931: Knižní vazby v proměně věků . Praha.

[2] ČAPLOVIČ, D., 1989: Stredoveká dedinská sakrálna stavba vo Svinici . Historica Carpatica 20, Košice, v tisku.

[3] DDW 1956: DROBNÁ, Z.—DURDÍK, J.—WAGNER, E., Kroje, zbroj a zbraně doby husitské a předhusitské. Naše vojsko , Praha.

[4] HAMANOVÁ, P., 1959: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. století . Orbis Praha.

[5] HAMANOVÁ, P.—NUSKA, B., 1966: Knižní vazba sedmi století . Praha.

[6] HOLL, I., 1966: Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda . Budapest.

[7] HOLL, I.—PARÁDÍ, N., 1982: Das mittelalterliche Dorf Sarvaly . Budapest.

[8] CHALOUPKA, J., 1987: Bronzová kování, spony a některé jiné nálezy z historicko-archeologického výzkumu kralické tvrze . Časopis Moravského musea LXXII, s. s., 147 až 154

[9] CHYTIL, K., 1899: Dějiny českého knihařství . Praha.

[10] LOCHMANN, Z. A., 1983: Kovový inventář hradu Vízmburku . Sborník Krkonoše — Podkrkonoší. Trutnov, 223—250.

[11] MAZAL, O., 1975: Buchkunst der Gotik . Graz.

[12] MĚCHUROVÁ, Z., 1987: Shrnutí výsledků výzkumů v Konůvkách (okr. Vyškov) . Časopis Moravského musea LXXII, s. s., 113—120.

[13] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice 1. Zaniklá středověká ves . Brno.

[14] NUSKA, B., 1965: Typologie českých renesančních vazeb . Sborník Historická knižní vazba. Liberec, 19—145.

[15] OPGRAVINGEN 1977: Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek . Amsterdam.

[16] PEŠINA, J., 1939: Knižní vazba v minulosti . Praha.

[17] POLLA, B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) . Bratislava.

[18] POLLA, B., 1971: Kežmarok. Výsledky historickoarcheologického výskumu . Bratislava.

[19] POLLA, B., 1979: Bratislava — západné suburbium . (Výsledky archeologického výskumu.) Bratislava.

[20] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom . Bratislava.

[21] RICHTER, M., 1982: Hradišťko u Davle. Městečko ostrovského kláštera . Academia Praha.

[22] SCHIMPFF, V., 1987: Ein eiserner Schreibgriffel vom Großen Hermannstein bei Manebach, Kr. Ilmenau . Časopis Moravského musea LXXII, s. s., 141—145.

[23] ŠAUROVÁ, D., 1980: Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku . Archeologické rozhledy XXXII, 82—89.