Sídliskový vývoj Košic a okoli a v 10.—13. storočí

Variant title
Siedlungsentwicklung der Stadt Košice und Ihrer Umgebung im 10.—13. Jahrhundert
Source document: Archaeologia historica. 1991, vol. 16, iss. [1], pp. 73-84
Extent
73-84
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAXA, P., 1974: Nález včasnostredovekého meča na Slovensku . Archeologické rozhledy 26, Praha, s. 60—62.

[2] BORSA, I., 1961: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II, 2—3 . Budapest.

[3] ČAPLOVIČ, D., 1980: Výskum kamennej blokovej stavby vo Svinici . In: AVANS v roku 1978. Nitra, s. 84—86.

[4] ČAPLOVIČ, D., 1990a: Stredoveká dedinská sakrálna stavba vo Svinici . In: Historica Carpatica 20. Košice, s. 97—138.

[5] ČAPLOVIČ, D., 1990b: Najnovšie poznatky o stredovekom vývoji mesta a živote obyvateľov Košíc . In: Archaeologia historica 15. Brno—Tábor, v tlači.

[6] ČAPLOVIČ, D.—MAČALA, P., 1987: Zisťovací výskum v mestskej pamiatkovej rezervácii v Košiciach . In: AVANS v roku 1986. Nitra, s. 38.

[7] ČAPLOVIČ, D.—MAČALA, P., 1988: Záchranný výskum v mestskej pamiatkovej rezervácii v Košiciach . In: AVANS v roku 1987. Nitra, s. 41—42.

[8] ČAPLOVIČ, D.—GAŠAJ, D.—OLEXA, L., 1978: Archeologické prieskumy na stavbách socializmu na východnom Slovensku . In: AVANS v roku 1977. Nitra, s. 62—70.

[9] DUCHOŇ, J., 1991: Úvahy o najstaršom územnom vývoji mesta Košíc . Historický časopis 39. Bratislava, v tlači.

[10] HALAGA, O. R., 1967: Právny, územný a populačný vývoj mesta Košíc . Košice.

[11] HALAGA, O. R., 1989: "Dvojité Košice" a ich opevnenie . Historický časopis 37. Bratislava, s. 489—514.

[12] LAMIOVÁ, M.—BÁNESZ, L., 1962: K topografii pravekých nálezísk pri Kechneci a Seni na dolnom Hornáde . In: Študijné zvesti AÚ SAV 9. Nitra, s. 219—236.

[13] MARSINA, R., 1984: O osídlení Slovenska od 11. do polovice 13. storočia . In: Historické štúdie (Slovenský ľud po rozpade Veľkomoravskej ríše) 27, č. 2. Bratislava, s. 39—59.

[14] MARSINA, R., 1986: O kategóriách a typoch miest na Slovensku do polovice 14. storočia . In: Folia historica bohemica 10, Praha, s. 107—136.

[15] PÁSTOR, J., 1955: Východné Slovensko na úsvite dejín . In: Vlastivedný sborník I. Košice, s. 122—143.

[16] POLLA, B., 1980: Archeologické nálezy 9.—12. storočia z Krásnej nad Hornádom . In: Historica Carpatica 11. Košice, s. 169—184.

[17] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom . Košice.

[18] RUTTKAY, А., 1975: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei I . Slovenská archeologie 23, s. 119—216.

[19] RUTTKAY, A., 1985: Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10.—13. storočí z hľadiska archeologického bádania . In: Velká Morava a počátky československé státnosti. Academia — Praha, Obzor — Bratislava, s. 141—185.

[20] SEDLÁK, V., 1990: Regesta diplomatice nec non epistolaria Slovaciae . Veda — Bratislae.

[21] SLIVKA, M., 1976: Európsky archeologický skvost z východného Slovenska . Východoslovenské noviny 3. 12. 1976.

[22] TROCHTA, J., 1967: Zoznam stredovekých fár Slovenska (Príspevok k historickéj cirkevnej topografii Slovenska). XV. Abovská stolica , rukopis — nepublikovaný (Archiv HÚ SAV).

[23] VARSIK, B., 1964: Osídlenie Košickej kotliny I . Veda — Bratislava.

[24] VARSIK, B., 1973: Osídlenie Košickej kotliny II . Veda — Bratislava.

[25] VARSIK, B., 1977: Osídlenie Košickej kotliny III . Veda — Bratislava.

[26] VARSIK, B., 1980: Vznik a začiatky mesta Košíc . In: Historica Carpatica 11. Košice, s. 152—168.

[27] ŽUDEL, J., 1984: Stolice na Slovensku . Obzor — Bratislava.