Přínos archeologického výzkumu zemědělských sídlišť pro hospodářské a sociální dějiny středověku : Z. Smetánkoví k 60. narozeninám

Variant title
Beitrag archäologischer Forschungen der mittelalterlichen landwirtschaftlichen Siedlungen für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 21-31
Extent
21-31
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BELCREDI L., 1987: Půdorysná a stavební podoba středověkého venkovského domu na střední Moravě . AH 12, 157—169.

[2] ČAPLOVIČ D., 1988: Nové poznatky výskumu dediny z včasného a vrcholného stredoveku na Slovensku . AH 13, 443—458.

[3] ČAPLOVIČ D.—HAJNALOVÁ E.—HANULIAK M.—RUTTKAY A.: 1985: Stredoveká dedina na Slovensku ako základný fenomén feudálnej ekonomiky . AH 10, 11—25.

[4] ČERNÝ E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny . Praha.

[5] DOSTÁL B., 1987: Stavební kultura 6.—9. století na území ČSSR . AH 12, 5—32.

[6] FROLEC V., 1987: Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem . AH 12, 47—83.

[7] GOŠ V., 1984: Sídlištní objekty slovanské osady v Mohelnici . ČSlM, Série B, 33, 221—252.

[8] HABOVŠTIAK A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku . Bratislava.

[9] HEJNA A., 1964: Krašovice — příspěvek k výzkumu středověké vesnice v Čechách . PA LV, 178—221.

[10] CHROPOVSKÝ B., 1973: K niektorým problémom vývoja a ďalšieho rozvoja československej archeológie . Úkoly československé historiografie, 137—141.

[11] KLÁPŠTE J., 1978: Středověké osídlení Černokostelecka . PA LXIX, 423—475.

[12] KLÁPŠTĚ J.—SMETÁNKA Z., 1982: Archeologický výzkum české středověké vesnice v létech 1971—1981 . AH 7, 11—31.

[13] KLÁPŠTĚ J.—SLÁMA J.—SMETÁNKA Z.—ŽEMLIČKA J., 1982: Studium středověkého osídlení a archeologie . Metodologické problémy československé archeologie. Praha, 137—141.

[14] MĚŘÍNSKÝ Z., 1982: Studium dějin osídlení na Moravě a ve Slezsku . AH 7, 113—156.

[15] MICHNA P., 1982: Utváření raně středověké Moravy . ČsČH XXX, č. 5, 716—744.

[16] NEKUDA R., 1990: Třicet let archeologického výzkumu ve Mstěnicích . ČMM LXXV, Scientiae sociales, 73—98.

[17] NEKUDA R., 1991: Přínos archeologického výzkumu ve Mstěnicích ke studiu hospodářských dějin . AH 16, 45—53.

[18] NEKUDA V., 1975: Pfaffenschlag. Zaniklá středověká ves u Slavonic . Brno 1975.

[19] NEKUDA V., 1978: K vývoji zemědělských sídlišť v 10.—13. století na Moravě ve světle pramenů hmotných . AH 3, 171—182.

[20] NEKUDA V., 1981: Dvacet let archeologického výzkumu na lokalitě zaniklé středověké vsi Mstěnice. 1960—1980 . VVM XXXIII, 129—146.

[21] NEKUDA V., 1982: Středověká vesnice ve světle archeologických výzkumů zaniklých osad . AH 7, 33—66.

[22] NEKUDA V., 1983: Die Wüstungen als Quellen zur Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters . Studien und Forschungen aus dem Niederösterreichischen Institut für Landeskunde, Bd. 6, Mittelalterliche Wüstungen in Niederösterreich, 196—213. Wien.

[23] NEKUDA V., 1984: Mährische Wüstungen ales Quellen zum spätmittelalterlichen Dorfleben. Bäuerliche Sachkultur des Spätmittelalters . Veröffentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs, Nr. 7, 203—217, Wien.

[24] NEKUDA V., 1984a: Středověký vesnický dům na Moravě . AH 9, 21—39.

[25] NEKUDA V., 1985a: Mstěnice 1. Hrádek—tvrz—dvůr—předsunutá opevnění . Brno.

[26] NEKUDA V., 1985b: Zemědělská výroba na Moravě v období feudalismu ve světle archeologických výzkumů . AH 10, 33—46.

[27] NEKUDA V., 1986a: Obilní jámy v zaniklých Mstěnicích . ČMM LXXI, Scientiar sociales, 59—129.

[28] NEKUDA V., 1986b: Sociální skladba středověké vesnice a její odraz v architektuře . AH 11, 387—393.

[29] NEKUDA V., 1987: Základní otázky historicko archeologického studia sídla, domu a dvora . AH 12, 33—46.

[30] NEKUDA V., 1988: Archäologische Siedlungsforschung in den tschechischen Ländern . Genetische Siedlungsforschung in Mitteleuropa und seinen Nachbarräumen 2, 701—719. Bonn.

[31] NEKUDA V., 1990: Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku . AH 15, 7—17.

[32] NEKUDA V., 1991: Současný stav středověké archeologie na Moravě . AH 16, 9—25.

[33] POLLA B., 1962: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši (Zalužany) . Bratislava.

[34] RUTTKAY A., 1978: Posledné pracovné výsledky stredovekej archeológie na Slovensku a problematika vývoja osídlenia v 9.—13. storočí . AH 3, 269—79.

[35] RYBNÍČKOVÁ E.—RYBNÍČEK K., 1975: Ergebnisse einer paläogeobotanischen Erforschung . V. Nekuda, Pfaffenschlag 183—198, Brno.

[36] RYBNÍČKOVÁ E.—RYBNÍČEK K., 1976: Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách . AH 1, 145—149.

[37] SMETÁNKA Z., 1970: Zur Methodik von Feldforschungen an mittelalterlichen Ortswüstungen . ČMM LV, Scientiae sociales, 63—70.

[38] SMETÁNKA Z., 1972: Archeologické výzkumy zaniklých středověkých osad v Čechách v létech 1965—1971 . AR XXIV, 417—427.

[39] SMETÁNKA Z., 1974: Die Archäologie und das mittelalterliche Dorf in Böhmen. Rückblick, Gegenwart, Perspektive . ZAM 2, 121—127. Bonn.

[40] SMETÁNKA Z., 1987: Hledání zmizelého věku . Praha.

[41] SMETÁNKA Z., 1988: Život středověké vesnice. Zaniklá Svídna . Praha.

[42] SMETÁNKA Z., 1989: K problematice trojdílného domu v Čechách . AH 14, 319—324.

[43] SNÁŠIL R., 1971: Záblacany, okr. Uherské Hradiště . Zaniklé středověké vesnice v ČSFR ve světle archeologických výzkumů 1. 89—115.

[44] SNÁŠIL R., 1975: Archeologie a vesnická sídliště 10.—13. století na Moravě . AR XXVII, 305—317.

[45] ŠAUROVÁ D., 1971: Systematický výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku . Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, 169—183.

[46] UNGER J., 1981: Hradištní a středověká osada u Šakvic, okr. Břeclav . AR XXXIII, 55—87.

[47] UNGER J., 1984: Zaniklá ves Topolany u Vranovic, okr. Břeclav . AH 9, 55—87.

[48] UNGER J. a kol., 1980: Pohořelice—Klášterka. Pravěké sídliště, slovanská osada a zaniklá středověká ves . Studie Archeologického ústavu ČSAV v Brně, VIII-2, Praha.

[49] ŽEMLIČKA J., 1974: Osídlení Zbraslavská od 10. do počátku 15. století . PA LXV, 419—465.

[50] ŽEMLIČKA J., 1980: Vývoj osídlení dolního Poohří a Českého středohoří do 14. století . Praha.

[51] ŽEMLIČKA J., 1991: Středověké osídlení a studium hospodářských dějin . AH 16, 37—43.