Sídelní komplex Štandl-Lipina u Frýdku-Místku

Variant title
Siedlungskomplex Štandl-Lipina bei Frýdek-Místek
Author: Kouřil, Pavel
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 233-243
Extent
233-243
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAKALA, J., 1982: Osídlení Frýdecka a Jablunkovská v období vrcholného feudalismu . Frýdek-Místek.

[2] BAKALA, J., 1983: Osídlení Místecká a Brušperska v období vrcholného feudalismu . Frýdek-Místek.

[3] BAKALA, J., 1984: Nástup emfyteutické kolonizace a její úloha při stabilizaci feudální společnosti v českých zemích. Příspěvek ze severomoravské a slezské materie , CSM 33, série B, 97—104.

[4] ČAPLOVIČ, D.—HRUBEC, I.—RUTTKAY, A.—VALLAŠEK, A., 1985: Stredoveké feudálne sídla na Slovensku a ich hospodárské zázemie , AH 10, 241—254.

[5] HRABOVÁ, L., 1964: Ekonomika feudální državy olomouckého biskupství ve druhé polovině 13. století , Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 20, Historica VI, Praha.

[6] HUML, V. 1976: Příspěvek ke studiu opevněných sídel drobné šlechty v Čechách , AR XXVIII, 165—171.

[7] KLOCKE VON, F., 1938: Westfalen als mittelalterliche Kolonisten im mährischen Sudetenraum , Heimat und Reich, 411—421.

[8] KOUŘIL, P., 1990: Dokončení archeologického výzkumu drobného středověkého opevnění Lipina (okr. Frýdek-Místek) , PV 19B7, 70.

[9] KOUŘIL, P., 1990a: Středověké opevnění na katastru obce Bílá (okr. Frýdek-Místek) , PV 1987, 71.

[10] KOUŘIL, P., v tisku: Záchranný archeologický výzkum drobného středověkého opevnění Štandl (okr. Frýdek-Místek) . PV 1988.

[11] KOUŘIL, P.—JANÁK, V., v tisku: Pravěké výšinné sídliště a středověké opevnění na Štandlu, kat. úz. Sviadnov (okr. Frýdek-Místek) . PV 1989.

[12] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R., 1986: Drobná středověká opevnění v Pobeskydí a otázka jejich klasifikace , ČSM 35, série B, 97—138.

[13] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R., 1987: Drobné středověké opevnění Lipina a jeho archeologický výzkum (okr. Frýdek-Místek) , AH 12, 375—382.

[14] KOUŘIL, P.—ŽÁČEK, R., 1989: Středověké opevnění v Moravskoslezských Beskydech , Castellologica bohemica 1, 271—275.

[15] NADOLSKI, A., 1985: Plemięta-średndowieczny gródek w ziemi chelmińskiej , Warszawa-Poznań—Toruń.

[16] NEKUDA, V.—UNGER, J., 1981: Hrádky a tvrze na Moravě . Brno.

[17] POKORNÝ, P. R., 1982: Původ erbu pánů z Deblína , Heraldická ročenka na rok 1982, 48—55.

[18] RUTTKAY, A., 1989: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia (problematika a novšie výskumy) , Zborník Slovenského národného múzea LXXXIII, História 29, 57—107.

[19] UNGER, J., 1976: Problémy výzkumu opevněných sídel drobných feudálů na Moravě , AR XXVIII, 56—65.