Výsledky sondáže v rotundě sv. Kříže na Starém Městě pražském

Variant title
Ergebnise der Sondage in der Rotunde des heiligen Kreuzes in der Prager Altstadt
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 383-393
Extent
383-393
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CDB I, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae , ed. G. Friedrich, Praha 1904 až 1907.

[2] CDB II, Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae , ed. G. Friedrich, Praha 1912.

[3] FRB IV, Fontes rerum bohemicarum, Kronika zbraslavská , ed. J. Emler, Praha 1884.

[4] RBM II, Regesta diplomatica nес non epistolaria regni Bohemiae et Moraviae , ed J. Emler, Praha 1882.

[5] RDP, Registra decimarum papalium , ed. V. V. Tomek, Praha 1873.

[6] ČAREK, J., 1947: Románská Praha , Praha.

[7] DRAGOUN, Zd., 1988: Archeologický výzkum rotundy sv. Jana Křtitele pod Pražským hradem v r. 1986 a 1987 , AH 13, s. 403—416.

[8] EKERT, F., 1883: Posvátná místa královského hlavního města Prahy I , Praha.

[9] HEJDOVÁ, D.—NECHVÁTAL, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách I , PA LXI, s. 100—183.

[10] KVĚT, J., 1948: Sochařství, malířství a umělecká řemesla , in: Praha románská, Praha.

[11] LÍBAL, D., 1983: Praha románská — Architektura , in: Praha středověká, Praha.

[12] MENCL, V., 1948: Praha předrománská a románská , in: Praha románská, Praha.

[13] MERHAUTOVÁ, A., 1971: Raně středověká architektura v Čechách , Praha.

[14] MERHAUTOVÁ, A., 1984: Románská architektura v Čechách , in: Dějiny českého výtvarného umění I/1, Praha.

[15] MERHAUTOVÁ, A., 1988: Skromné umění , Praha.

[16] MERHAUTOVÁ, A.—TŘEŠTÍK, D., 1983: Románské umění v Čechách a na Moravě , Praha.

[17] PULEC, M. J., 1985: Starokatolické svatyně v Praze , Praha.

[18] RICHTER, V., 1936: O účelu československých rotund , ČČH XLII, s. 237—285, 453—483.

[19] RUTH, F., 1904: Kronika královské Prahy a obci sousedních II , Praha.

[20] ŠPAČEK, L., 1963: Akustická nádoba z ostrovského kláštera , ČNM CXXXII, s. 137—142.

[21] ŠPAČEK, L., 1967: Archeologický výzkum ostrovského kláštera v letech 1962—1964 , AR XIX, s. 43—54.

[22] TOMEK, V. V., 1893: Dějepis města Prahy III , Praha.

[23] VARHANÍK, J.—ZAVŘEL, J., 1989: Ozvučnicové nádoby z klenby presbytáře kostela sv. Havla v Myšenci, okr. Písek , AH 14, s. 339—346.

[24] WOCEL, J. E., 1865: Bericht über die Restaurirung der Kreuzcapelle in der altstädter Postgasse in Prag , Mitheilungen der k. k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale X, s. L—III.