Zvláštnosti v pohrebnom ríte ako súčasť duchovnej kultúry v 9.—10. storočí

Variant title
Besonderheiten im Grabritus als Bestandteile der geisten Kultur im 9.—10. Jahrhundert
Author: Hanuliak, Milan
Source document: Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 391-403
Extent
391-403
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BEDNÁRIK, R., 1939: Príspevok к pohrebným zvykom slovenského ľudu . In: Národopis. Zbor. 1. Turč. Sv. Martin, s. 54—94.

[2] BEDNÁRIK, R., 1972: Cintoríny na Slovensku . Bratislava.

[3] BIALEKOVÁ, D., 1978: Žabokreky nad Nitrou, okres Topoľčany . In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava.

[4] EISNER, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie . Praha .

[5] HANULIAK, M., 1990: Aussagefähigkeiten archäologischer Quellen aus Flachgräberfeldern des 9.—12. Jahrhunderts . Slov. Archeol., 38, s. 147—191.

[6] HANULIAK, M., 1992: Gräberfelder der slawischen Population im 10. Jahrhundert im Gebiet der Westslowakei . Slov. Archeol., 40, s. 243—308.

[7] HANULIAK, M., 1993: Ku vzťahu pohanstva a kresťanstva na podklade archeologických prameňov . Slavia Slov., 28, s. 15—20.

[8] HANULIAK, M.—KUZMA, I., 1988: Výsledky výskumu včasnostredovekého osídlenia v Mužli-Čenkove . In: Archaeol. hist., 8. Brno, s. 385—396.

[9] HANULIAK, M.—KUZMA, I., 1991: Desiata sezóna výskumu v Mužle-Čenkove . In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1989. Nitra, s. 35—36.

[10] HANULIAK, M.—KOLNÍK, Т., 1993: Pohrebisko z 10.—11. storočia v Milanovciach (teraz Veľký Kýr) . Slov. Archeol., 41, s. 115—130.

[11] HANULIAK, M.—KUZMA, I.—ŠALKOVSKÝ, Р., 1993. Mužla-Čenkov. Osídlenie 9.—12. storočia . Nitra, v tlači.

[12] HORVÁTHOVÁ, E., 1993: Predstavy o posmrtnom živote a korelácii s pohrebnými obradmi . In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, s. 60—67.

[13] CHOCHOL, J., 1973: Antropologie staroslovanské skupiny z Lahovic . Památ. archeol. 64, s. 393—457.

[14] CHORVÁTHOVÁ, Ľ., 1993: Pohrebné hry, stráženie mŕtveho a vampirizmus v strednej Európe . In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, s. 76—80.

[15] JAKAB, J., 1993: Ľudské kostrové zvyšky v nehrobových objektoch a sídlisk v rozličných obdobiach praveku . In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného ritu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, s. 117—122.

[16] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1961: K otázke vampyrizmu na slovanských pohřebištích . Památ. archeol., 51, s. 544—548.

[17] KRUMPHANZLOVÁ, Z., 1964: Zvláštnosti ritu na slovanských pohřebištích v Čechách . In: Vznik a počátky Slovanů 5. Praha, s. 177—212.

[18] KUZMA, I., 1992: Jedenásta sezóna výskumu v Mužle-Čenkove . In: Archeol. Výsk. a Nál. na Slov. v r. 1990. Nitra , s. 61—62.

[19] LUDIKOVSKÝ, P.—SNÁŠIL, R., 1974: Mladohradištní pohřebiště ve Velkých Hostěrádkách . Praha.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1984: Sídlištní objekty, jámy, kůlové jamky a žlábky, prozkoumané při výzkumu velkomoravského pohřebiště u Velkých Bílovic, okr. Břeclav . In: Archaeol. hist., 9. Brno, s. 39—63.

[21] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1985: Velkomoravské kostrové pohřebiště ve Velkých Bílovicích . Praha.

[22] NAVRÁTILOVÁ, A., 1993: K některým kultovním a sociálním aspektům pohřebního obřadu v české a slovenské lidové tradici . In: Kultové a sociálne aspekty pohrebného rítu od najstarších čias po súčasnosť. Bratislava, s. 69—74.

[23] Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia I/1 , 1989. Nitra.

[24] STLOUKAL, M.—VYHNÁLEK, L., 1978: Amputace levé nohy z Mikulčic . Archeol. Rozhl., 30, s. 553—557.

[25] SZABÓ, J. Gy., 1976: Árpád-kori telep és temetöje Sarud határában III . In: Az Egri múz. Évk., 14. Eger, s. 17—79.

[26] TOČÍK, A., 1992: Materiály k dejinám osídlenia južného Slovenska v 7.—14. storočí . In: Štud. Zvesti AÚ SAV 28. Nitra, s. 5—248.

[27] VALLAŠEK, A., 1972: Hromadný hrob z 10. storočia v Bratislave . In: Monumentorum — tutela. Ochr. pamiatok 8. Bratislava, s. 229—248.

[28] WINKLER, E.-M.—SCHWEDER, B.—SÄNGER, K., 1991: Die Skelette aus der frühbronzezeitlichen Siedlungsgrube von Kettlasbrunn in Niederösterreich. Kriminalfall, Hinrichtung, Menschenöpfer oder soziales Aussenseitertum? . Archaeol. austriaca 75, s. 79—105.

[29] ZÁBOJNÍK, J., 1978: Výskum včasnostredovekého pohrebiska v Cífeii-Páci . In: Štud. Zvesti AÚ SAV 21. Nitra, s. 205—216.