Staré město ve Vratislavi v 13.-15. století

Title: Staré město ve Vratislavi v 13.-15. století
Variant title
Die Altstadt in Vratislav (Breslau) im 13.-15. Jahrhundert
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 299-314
Extent
299-314
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BERDUŁA, L., w druku, Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych w 1992 r. przy ul. Świdnickiej 21/23 we Wrocławiu, "Silesia Antiqua".

[2] BERDUŁA, L., KARST, M., FABISIAK, W., ZALEWSKI, S., 1993, Wyniki badań archeologiczno-architektonicznych na posesjach Kacerska Górka nr 6, 8, 10, 12, 14, 16 i Zaułek Koci nr 17, 19, 21, 23, 25, 27, "Silesia Antiqua", t. 35, s. 102-127.

[3] BIMLER, K., 1940, Slesisches Massiven Wehrbauten, t. 1, Breslau.

[4] BINDING, G., 1982, Bürgerhaus, (w:) Lexikon des Mittelalters, t. II/2, München-Zürich, s. 1043-1046.

[5] BINDING, G., MAINZER U., WIEDENAU A. 1977, Kleine Kunstgeschichte des deutschen Fachwerkbaus, Darmstadt.

[6] BORKOWSKI, T., w druku, Przedmioty służące do gry, zabawki i drobna plastyka figuralna z parcel 10-11 przy ul. Więziennej we Wrocławiu. I Sympozjum "Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto."

[7] BORKOWSKI, T., BUŚKO, C., PIEKALSKI, J., 1993, Średniowieczna parcela mieszczańska przy ul. Więziennej 11 we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 34, s. 287-307.

[8] BUŚKO, C., w druku, Średniowieczne piece typu hypokaustum na Śląsku, "I Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności".

[9] BUŚKO, C., w druku (a), Urządzenia wodno-kanalizacyjne w średniowiecznych i renesansowych miastach śląskich, "II Sesja Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności".

[10] BUŚKO, C., w druku (b), Z badań wewnętrznego rozplanowania działki mieszczańskiej na Śląsku, I Sympozjum "Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto".

[11] BUŚKO, C., PIEKALSKI, J., 1993, Stratygrafia nawarstwień w obrębie parceli mieszczańskiej Kacerska Górka 18/Zaułek Koci 29, "Silesia Antiqua", t. 35, s. 130-151.

[12] BUŚKO, C., PIEKALSKI, J., 1993a, Średniowieczna i nowożytna parcela mieszczańska przy ul. Kacerska Górka 20/Zaułek Koci 31, "Silesia Antiqua", t. 35, s. 152-175.

[13] BUŚKO, C., PIEKALSKI, J., w druku, Relikty średniowiecznej pracowni metalurgicznej przy ul. Malarskiej 27/29 we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne".

[14] BUŚKO, C., PIEKALSKI, J., WIŚNIEWSKI, A., 1991, Badania ratownicze na terenie Starego Miasta we Wrocławiu (ul. Więzienna 8-12) w 1990 roku, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 33, s. 135-143.

[15] CHMAL, H., CZERWIŃSKA I., CZERWIŃSKI, J., TRACZYK, A., 1993, Geologiczno-geomorfologiczna charakterystyka rejonu prac archeologicznych na pl. Dominikańskim, "Silesia Antiqua", t. 35, s. 382-400.

[16] CHOROWSKA, M., 1994, Średniowieczna kamienica mieszczańska we Wrocławiu, Wrocław.

[17] CZERNER, O., 1976, Rynek Wrocławski, Wrocław.

[18] DŁUGOBORSKI, W., GIEROWSKI, J., MALECZYŃSKI, K., 1958, Dzieje Wrocławia do roku 1807. Warszawa.

[19] DRABINA, J., 1991, Życie codzienne w miastach śląskich w XIV i XV w. Opole.

[20] DYMEk, K., w druku, Ze studiów nad ogrzewaniem średniowiecznej kamienicy mieszczańskiej na Śląsku. I Sympozjum "Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto".

[21] ERDMANN, W., KÜHN, H. J., LÜDTKE, H., RING, E., WESSEL, W., 1984, Rahmenterminologie mittelalterlichen Keramik min Norddeutschland, "Archäologisches Korrespondenzblatt", t. 14, s. 417-436.

[22] ERDMANN, W., WILLKOMM, H., 1985, Hochmittelalterliche Siedlungsgeschichte und Holzbauten unter dem Hause Grosse Petersgrube 27 in Lübeck (Grabung Grosse Petersgrube Vorbericht II), "Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte", t. 11, s. 96-102.

[23] FEHRING, G. P., 1986, Die Voraussetzungen des städtischen Dielenhauses Norddeutschlands im frühbis hochmittelalterlichen Hausbau, (w:) Zur Lebensweise in der Stadt um 1200. Ergebnisse der Mittelalter-Archäologie, wyd. H.Steuer, Köln-Bonn, s. 44-51.

[24] GLÄSER, M., 1985, Befunde zur Hafenrandbebauung Lübecks als Niederschlag der Stadtenentwicklung im 12. und 13. Jahrhundert. Vorbericht zu den Grabungen Alfstrasse 36/38 und Untertrave 111/112, "Lübecker Schriften zur Archäologie und Kulturgeschichte", t. 11, s. 118-120.

[25] GESCHWENDT, F., 1936, Die älteste Oderübergange bei Breslau im Lichte Vorgeschichtvorschungen, "Beiträge zur Geschichte der Stadt Breslau", Heft. 2, s. 5-31.

[26] GOLIŃSKI, M., 1986, Fortyfikacje miejskie Wrocławia w XIII-XIV w., "Studia i materiały do historii wojskowości", t. 29, s. 23-41.

[27] GOLIŃSKI, M., 1990, Topografia zawodowa Starego Miasta we Wrocławiu w XIII w., "Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka", R. 45, , nr 3, s. 257-276.

[28] GOLIŃSKI, M., 1990a, Uzbrojenie mieszczańskie na Śląsku od połowy XIV do końca XV w., "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 23, s. 3-64.

[29] GOLIŃSKI, M., 1991, Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku, Wrocław.

[30] GROSSMANN, G. U., 1983, Der spätmittelalterliche Fachwerkbau in Hessen, Königstein/T.

[31] HEYNE, M., 1903, Fünf Bücher deutscher Hausaltertümer, t. 1, Das Wohnungswessen, Leipzig, s. 286-288.

[32] IRGANG, W., 1988, Schlesisches Urkundenbuch, t. 4, Köln-Wien.

[33] JAMROZ, J., 1983, Mieszczańska kamienica krakowska. Kraków.

[34] JAWORSKI, K., w druku, Wytwórczość przedmiotów kościanych w lewobrzeżnym Wrocławiu w późnym średniowieczu. I Sympozjum "Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. Miasto".

[35] KAJZER, L., 1991, W sprawie waloryzacji masowych zbiorów ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 39, s. 467-484.

[36] KAŹMIERCZYK, J., 1956, Badania archeologiczne na terenie Wrocławia, "Dawna Kultura", R. 3, s. 140.

[37] KAŹMIERCZYK, J., 1959, Wyniki badań wykopaliskowych na dziedzińcu uniwersyteckim we Wrocławiu, "Archeologia Śląska", t. 2, s. 223-245.

[38] KAŹMIERCZYK, J., 1959a, Sprawozdanie z badań archeologicznych Wrocławia za rok 1957, "Archeologia Śląska", t. 3, s. 109-130.

[39] KAŹMIERCZYK, J., 1969, Budownictwo mieszkaniowe z drewna w VI—XIII w. na obszarze Śląska, "Archeologia Polski", t. 14, z. 1, s. 167-214;

[40] KAŹMIERCZYK, J., 1968-70, Wrocław lewobrzeżny we wczesnym średniowieczu, cz. 1-2. Wrocław.

[41] KAŹMIERCZYK, J., KRAMAREK, J., LASOTA, C., 1974-80, Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, "Silesia Antiqua" t. 16-22.

[42] KAŹMIERCZYK, J., LEN, M., 1984, Przyczynek do uściślenia ciągu rzeki Białej Oławy w miejscu obecnej ulicy Uniwersyteckiej we Wrocławiu, "Silesia Antiqua", t. 26, s. 95-109.

[43] KORN, G., 1870, Breslauer Urkundenbuch, Breslau.

[44] KOZACZEWSKI, T., 1959, Początki i rozwój Wrocławia do roku 1263, "Kwartalnik Architektury i Urbanistyki", t. 4, s. 170-185.

[45] KOZACZEWSKI, T., 1963, Pierwotny kościół franciszkański we Wrocławiu, "Prace Komisji Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego", t. 3, 1963, s. 199-249.

[46] LASOTA, C., ROZPĘDOWSKI, J., 1980, Pierwotny kościół parafialny św. Wawrzyńca i Elżbiety we Wrocławiu, "Prace Naukowe Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej", t. 13, s. 61-66.

[47] LAUFFER, O., 1919, Das deutsche Haus in Dorf und Stadt, Leipzig.

[48] LISOWA, E., LASOTA, C., 1989, Późnogotyckie kafle z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, "Silesia Antiqua", t. 31, s. 83-104.

[49] LISSAK, Z., PISZCZAŁOWSKI, W., KARST, M., ZALEWSKI, S., 1993, Sprawozdanie z ratowniczych badań archeologiczno-architektonicznych w obrębie posesji Zaułek Niski 27, 29, 31, 33 i Zaułek Koci 26, 28, 30, 32, "Silesia Antiqua", t. 35, s. 61-70.

[50] LOBBEDEY, U., 1968, Untersuchungen mittelalterlicher Keramik, vornehmlich aus Südwestdeutschland. Berlin.

[51] MALECZYŃSKI, K., MORELOWSKI, M., PTASZYCKA, A., 1956, Wrocław. Rozwój urbanistyczny. Warszawa.

[52] MAŁACHOWICZ, E., 1975, Bastejowe fortyfikacje Wrocławia, "Prace Naukowe IHASiT Politechniki Wrocławskiej", nr 9, s. 99-124.

[53] MAŁACHOWICZ, E., 1985, Stare Miasto we Wrocławiu, Wroclaw.

[54] MARKGRAF, H., 1896, Die Strassen Breslaus nach ihrer Geschichte und ihren Namen, Breslau.

[55] MŁYNARSKA-KALETYNOWA, M., 1986, Wrocław w XII-XIII w. Przemiany społeczne i osadnicze, Wrocław.

[56] MOŹDZIOCH, S., 1990, Organizacja gospodarcza państwa wczesnopiastowskiego na Śląsku. Studium archeologiczne, Wrocław.

[57] OSTROWSKA, E., 1961, Wczesnośredniowieczne budownictwo drewniane na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, "Silesia Antiqua", t. 3, s. 164-179.

[58] PIEKALSKI, J., 1991, Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII—XIII wieku, Wrocław.

[59] PIEKALSKI, J., 1991a. Przyczynek do kwestii spożycia i dystrybucji mięsa w śrtedniowiecznym Wrocławiu, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", R. 39, s. 139-152.

[60] PIEKALSKI, J., w druku, Stratygrafia nawarstwień kulturowych w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 35.

[61] PIEKALSKI, J., WIŚNIEWSKI, A., 1992, Akwamanila z mieszczańskiej parceli przy ul. Nożowniczej 13 we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 33, s. 175-182.

[62] PIEKALSKI, J., PŁONKA, T., WIŚNIEWSKI, A., 1991, Badania średniowiecznej posesji przy ul. Nożowniczej 13 we Wrocławiu, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 32, s. 207-238.

[63] PISZCZAŁOWSKI, W., LISSAK, Z., KARST, M., ZALEWSKI, S., 1993, Sprawozdanie z badań w obrębie dawnych posesji plac Dominikański nr 3, 5, 7/9 oraz Zaułek Niski nr 6, 8, 10, 12, "Silesia Antiqua", t. 35, s. 35-60.

[64] PIWKO, R., ROMANOW, J., 1993, Formy przeobrażenia i fazy zagospodarowania północno-wschodniej części terenu pl. Dominikańskiego w świetle wyników badań archeologiczno-architektonicznych, "Silesia Antiqua", t. 35, s. 71-83.

[65] PROCHÁZKA, R., 1991, Brünner Keramik des 13. und ersten Hälfte des 14. Jh. und die Frage ihrer Auswärtigen Beziehungen, (w:) XX Mikulovské Sympozium 1990, s. 232-246.

[66] PROKOPEK, M. 1976, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa.

[67] RUTKOWSKA-PŁACHCIŃSKA, A., 1988, Materialne warunki bytu ubogich w miastach późnośredniowiecznych na zachodzie Europy, Wrocław.

[68] SAGE, W., 1972, Fachwerk - Fachwerkbau, (w:) Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, t. 6, s. 938-992.

[69] SAGE, W., 1976, Deutsche Fachwerkbauten, Königstein/T.

[70] SAMSONOWICZ, H., 1963, Zagadnienia demografii historycznej regionu Hanzy w w. XIV-XV, "Zapiski Historyczne", t. 28, s. 523-555;

[71] SCHMIDT, E., 1987, Ein hochmittelalterlicher, holzverkleideter eingetiefter Raum aus dem Kornhaus in Tübingen, "Archäologischen Ausgrabungen in Baden-Württemberg", s. 272-276.

[72] SCHNEIDER, J., 1986, Der städtische Hausbau im südwestdeutsch-schweizerischen Raum, (w:) Zur Lebensweise ind der Stadt um 1200. Ergebnisse der Mittelalter-Archäologie, wyd. H. Steuer, Köln-Bonn, s. 18-19.

[73] SRS 1847, Scriptores Rerum Silesiacarum, t. III.

[74] SRS 1902, Scriptores Rerum Silesiacarum, t. XVII.

[75] STEIN, R., 1931, Das Breslauer Bürgerhaus. Breslau.

[76] STEIN, R., 1935, Der Grosse Ring zu Breslau. Darstellung seines Verhältnisses zur Stadt, Geschichte seiner Bauten und deren Aufgaben Würdigung des Neumarktes und Blücherplatzes, Breslau.

[77] TERLAU, K., KASPAR, F., 1985, Städtisches Bauen im Spannungsfeld zwischen Bautechnik, Baugesetzen und Parzellenzuschnit zur Frühgeschichte des Wohnhauses in Nordwestdeutschland, (w:) Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650, red. C. Meckseper, Stuttgart-Bad Connstatt, s. 477-482.

[78] WAP nr 12, Wojewódzkie Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Akta Miasta Wrocławia.

[79] WIŚNIEWSKI, Z., 1993, Rezultaty ratowniczych badań archeologicznych na Starym Mieście we Wrocławiu przy ul. Sukiennice, "Śląskie Sprawozdania Archeologiczne", t. 34, 319-338.

[80] ZLAT, M., 1974, Ratusz wrocławski. Wrocław.