Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku

Variant title
Beitrag zur Erkenntnis der mittelalterlichen Keramik in der Süd-West-Slowakei
Author: Ruttkay, Matej
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 563-[583]
Extent
563-[583]
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] HABOVŠTIAK, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. storočí . Slov. archeol., 9, s. 451-482.

[2] HOLL, I., 1963: Közepkori cserépedények a Budai várpaltábol . In: Budapest. Réges. 20. Budapest 1963, s. 335-394.

[3] HOŠŠO, J., 1970: Nález stredovekej keramiky v Trnave . Musaica 10, s. 23-35.

[4] HOŠŠO, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku . In: Archaeologia historica, 8. Brno.

[5] HOŠŠO, J., 1985: Hrnčiarstvo v období vrcholného stredoveku na území horného Tekova . In: Archaeologia historica 10, Brno, s. 221-228.

[6] KOVALOVSKI, J., 1975: Elözetes jelentés a dobozi Árpád-kori faluásatásról 1962-1974 . Archeol. Ért., 102, s. 204-223.

[7] KOVALOVSKI, J., 1980: Településásatások Tiszaeszlár-Bashalmon. (Bronzkor III., IV. és XI.-XIII százads) . Budapest 1980.

[8] KRASKOVSKÁ, Ľ., 1980: Nádoby datované nálezmi mincí na Slovensku . In: Zbor. Slov. nár. Muz. 74. História 20. Bratislava 1980, s. 81-106.

[9] KUJOVSKÝ, R.-HUNKA, J., 1990: Hromadný nález mincí z 15. storočia zo Šurian . Slovenská numizmatika XI, 1990, s. 159-209.

[10] PAULÍK, J.-REJHOLEC, E., 1958: Stredoveké chaty v Chotíne . SLA VI-1 , s. 223-235.

[11] PARÁDÍ, K., 1983: Maagyarországi pénzletes közepkori cserépedények Archeol. Ért., 90, s. 205-248.

[12] PIETA, K.-RUTTKAY, M., 1987: Záchranný výskum v Nitre-Párovských Hájoch . In: AVANS v. r. 1986, Nitra 1987, s. 87-88.

[13] POLLA, B., 1986: Košice-Krásna. K stredovekým dejinám Krásnej nad Hornádom . Košice.

[14] POLLA, B.-REJHOLEC, E., 1961: Nález stredovekých hrnčiarských pecí v Hlohovci . Slovenský národopis 9, s. 259-269.

[15] RUTTKAY, A.-RUTTKAY, M., 1989: Záverečná etapa výskumu tzv. vodného hradu v Partizanskom- Šimonovanech . In: AVANS v. r. 1988, Nitra 1989, s. 146-148.

[16] RUTTKAY, M., 1988: Hrnčiarska pec z vrcholného stredoveku v Sľažanoch . In: Študijné zvesti AÚ SAV v Nitre-24, Nitra 1988, s. 127-142.

[17] RUTTKAY, M.-CHEBEN, I., 1992: Včasnostredoveké sídlisko a pohrebisko v Bíni . Slovenská archeológia XI-1, 1992, s. 109-134.

[18] RUTTKAY, M.-CHEBEN, I.-RUTTKAYOVÁ, J., 1994: Výskum stredovekého opevneného sídliska v Branči-Veľkej Vsi . Archaeologica historica 19/1994, s. 229-241.