Zaměření a charakter zaniklé vsi Konůvky (kat. Heršpice, okr. Vyškov) : příspěvek k poznání středověkých cest na Moravě

Title: Zaměření a charakter zaniklé vsi Konůvky (kat. Heršpice, okr. Vyškov) : příspěvek k poznání středověkých cest na Moravě
Variant title:
  • Orientierung und Charakter des Ortswüstung Konüvky (Kataster Herspice, Bez. Vyskov) : Beitrag zum Kennelernen der mittelalterlichen Wege in Mähren
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 161-172
Extent
161-172
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BELCREDI, L., 1987: K počátkům středověkého osídlení na lokalitě zaniklé vsi Bystřec. ČMM LXXII, s.s., 121-140.

[2] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu ve středověké osadě. Výsledky dosavadního archeologického výzkumu zaniklé středověké osady Bystřec. AH 13, 459-485.

[3] BELCREDI, L., 1989: Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů. AH 14, 437-472.

[4] ČERNÝ, E., 1973: Metodika průzkumu zaniklých středověkých osad a plužin na Drahanské vrchovině. Zprávy ČSSA při ČSAV XV/4-6, I—II, 50-117.

[5] ČERNÝ, E., 1976: Typy plužin zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině z hlediska vertikální členitosti terénu. AH 1, 99-108.

[6] ČERNÝ, E., 1979: Zaniklé středověké osady a jejich plužiny. Studie ČSAV č. 1, Praha.

[7] ČERNÝ, E., 1992: Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin. Brno.

[8] ČERVINKA, I. L.,: Pusté vsi. Rukopis, uloženo v pravěkém oddělení AÚ MZM v Brně, přír. č. 476.

[9] HOFFMANN, F., 1971: Janáčovo tovaryšstvo. Časopis Matice moravské XC, 83-93.

[10] HOFFMANN, F., 1994: Bojové družiny na Moravě a v Čechách před husitskou revolucí a za revoluce. Táborský archiv 6, 47-144.

[11] HOSÁK, L., 1968: Místní a pomístní jména na Moravě a ve Slezsku jako historický pramen. Příloha VVM XX/1, 1-67.

[12] HOSÁK, L., 1973: Středověká mezinárodní obchodní cesta jižní Moravou. Jižní Morava 9, 143-147.

[13] HOSÁK, L.-SCHULZ, L., 1966: Středověké cesty přes Ždánický les a Chřiby. In: Od Hradské cesty 1965-1966. Žarošice, 25-26.

[14] HOSÁK, L.-ŠRÁMEK, R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku. I, II, Praha.

[15] MÁJEK, J.: Pověsti Ždánského lesa. Nestránkovaný rukopis, uloženo v Historickém muzeu ve Slavkově u Brna.

[16] MĚCHUROVÁ, Z., 1987: Shrnutí výsledků výzkumů v Konůvkách (okr. Vyškov). ČMM LXXII, s. s., 113-120.

[17] MĚCHUROVÁ, Z., 1992: Hmotná kultura středověké vesnice na Moravě (Srovnávací analýza nálezového fondu ze zaniklé středověké vsi Konůvky, kat. Heršpice, okr. Vyškov). Kandidátská disertační práce, I, II, Brno.

[18] MĚCHUROVÁ, Z.-ZALABÁK, P.-ČEJKA, J., 1992: Příspěvek k problematice tzv. loštické keramiky v souvislosti s rentgenovou fázovou analýzou vzorků z Konůvek (okr. Vyškov). ČMM LXXVII, s. s., 201-215.

[19] NEKUDA, V., 1961: Zaniklé osady na Moravě v období feudalismu. Brno.

[20] NOVOTNÝ, B., 1986: Staré obchodní cesty v Čechách a na Moravě ve světle nálezů mincí z 10. až 13. století a jejich vztahy k archeologickým a písemným pramenům. In: Denárová měna na Moravě, Sborník prací z III. mezinárodního sympozia 1979. Moravské muzeum v Brně, 52-85.

[21] OPRAVIL, E., 1976: K archeobotanickému výzkumu v zaniklých Konůvkách. AH 1, 1976, 165-167.

[22] OPRAVIL, E., 1993: Rostlinné makrozbytky ze zaniklé vsi Konůvky ve Ždánickém lese. ČMM LXXVIII, s. s., 181-185.

[23] PÁTEK, E., 1928: Obec Heršpice u Slavkova. Slavkov u Brna.

[24] SEDLÁČEK, A., 1920: Nové přístupy k topografii a genealogii Moravy. ČSPSČ XXXII, 20-37.

[25] SEDLÁČEK, A., 1920a: Snůška starých jmen. Jak se nazývaly v Čechách řeky, potoky, hory a lesy. Praha.

[26] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty. Slovenská numizmatika XI, 83-112.

[27] STUCHLÍK, S.-KLANICA, Z.-MĚŘÍNSKÝ, Z., 1997: Pravěk a středověk Ždánicka. Brno.

[28] ŠAUROVÁ, D., 1971: Nové poznatky ze zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku. In: Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů 1, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště, 184-185.

[29] ŠAUROVÁ, D., 1972: Výzkum motty v Konůvkách na Slavkovskú (okr. Vyškov). PV 1971, 113-115.

[30] ŠAUROVÁ, D., 1973: Die Erforschung der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky. ČMM LVIII, s. s., 97-101.

[31] ŠAUROVÁ, D., 1973a: Typické domové půdorysy v zaniklé středověké vesnici Konůvky. AR XXV, 83-86.

[32] ŠAUROVÁ, D., 1973b: Výzkum zaniklé středověké vesnice Konůvky na Slavkovsku (obec Heršpice, okr. Vyškov). PV 1972, 80-82.

[33] ŠAUROVÁ, D., 1974: Zjišťovací výzkum zaniklé středověké vesnice Bohušky, obec Rašovice (okr. Vyškov). PV 1973, 92-93.

[34] ŠAUROVÁ, D., 1975: Pokračování výzkumu v Konůvkách na Slavkovsku, obec Heršpice u Slavkova (okr. Vyškov). PV 1974, 83-84.

[35] ŠAUROVÁ, D., 1975a: Výzkum motty v Konůvkách na Slavkovsku. Zprávy ČSSA XVII/1-2, 37-40.

[36] ŠAUROVÁ, D., 1976: Výsledky výzkumu na Slavkovsku v roce 1974. AH 1, 159-163.

[37] ŠAUROVÁ, D., 1977: Začátek výzkumu zaniklého hrádku Kepkova, obec Nížkovice-Heršpice. PV 1975, 73-74.

[38] ŠAUROVÁ, D., 1977a: Zaniklý hrádek Kepkov ve Ždánickém lese (k. ú. Nížkovice-Heršpice, okr. Vyškov). AH 2, 167-172.

[39] ŠAUROVÁ, D., 1978: Pokračování výzkumu v Konůvkách a na Kepkově, obec Nížkovice-Heršpice (okr. Vyškov). PV 1976, 96-97.

[40] ŠAUROVÁ, D., 1978a: Pokračování výzkumu v Konůvkách (hřbitov a sakrální objekty). AH 3, 347-354.

[41] ŠAUROVÁ, D., 1980: Pokračování výzkumu v Konůvkách r. 1978, kat. obec Nížkovice-Heršpice (okr. Vyškov). PV 1978, 54-56.

[42] ŠAUROVÁ, D., 1980a: Středověká vesnice Skřípov zaniklá v husitském revolučním hnutí. AH 5, 187-191.

[43] ŠAUROVÁ, D., 1981: Mizející hrádek v Rašovicích (okr. Vyškov). AH 6, 327-332.

[44] ŠAUROVÁ, D., 1981a: Pokračování výzkumu hrádku Kepkova (kat. obec Nížkovice-Heršpice) ve Ždánickém lese (okr. Vyškov). PV 1979, 52-53, tab. 8, obr. 22.

[45] UNGER, J., 1990: Pět let soustavného archeologického výzkumu středověkého hradu v Lelekovicích, okr. Brno-venkov. VVM XLII, 145-158.

[46] VÁLKA, J., 1991: Dějiny Moravy. Díl I, Středověká Morava, nová řada, sv. 5, Muzejní a vlastivědná společnost Brno.

[47] VRÁNA, J., 1947: Paměti obce Rašovic u Slavkova. Rašovice.

[48] VYŠKOVSKO 1965: Nekuda, V., et al.: Vlastivěda moravská. Vyškovsko. Musejní spolek v Brně-Okresní vlastivědné museum ve Vyškově.

[49] WOLNY, G., 1836: Markgraftschaft Mähren. Bd. II, Brünner Kreis, I. Abtheilung, Brünn.

[50] WINTER, Z., 1906: Dějiny řemesel a obchodu v Čechách ve XIV. a XV. století. Praha.