Komunikácie Slovenska z 10.-13. storočia v kontexte trás vojenských akcií

Variant title
Die Kommunikationen in der Slowakei im 10.-13. Jahrhundert im Zusammenhang mit denlrassen der militärischen Operationen
Author: Hanuliak, Milan
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 233-244
Extent
233-244
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BAKAY, K., 1978: Honfoglalás-és államálapításkori temetök az Ipoly mentén . Studia Comitatensia 6. Szentendre.

[2] BEDNÁR, P., 1997: Die Entwicklung der Befestigung der Nitraer Burg im 9.-12. Jh. In: Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel und Osteuropa. Bonn-Nitra, v tlači.

[3] BEŇKO, J., 1996: Starý Turiec . Martin.

[4] BEVIN, A., 1996: Jak bojovali vojevůdci . Praha.

[5] DANGL, V., 1884: Bitky a bojiská . Bratislava.

[6] HABOVŠTIAK, A., 1964: K otázke postavenia hradiska v Bíni . Slovenská archeológia 14, 439-486.

[7] HABOVŠTIAK, A., 1974: Praveké a ranohistorické sídliská v oblasti Slovenskej brány . Vlastivedný časopis 23, 3-11.

[8] HABOVŠTIAK, A., 1978: Starý Tekov, okr. Levice . In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava.

[9] HABOVŠTIAK, A., 1992: Bínske šiance a problémy ich pamiatkovej ochrany . In: Archaeologia historica (ďalej AH) 17. Brno, 271-277.

[10] HALAGA, O. R., 1965: Porta Poloniae w kwiestii szlaków karpackich we wczesnym sredniowieczu . In: Acta Archaeologia Carpatica 7. Kraków, 5-32.

[11] HALAGA, O. R., 1973: Počiatky diaľkového obchodu cez stredné Karpaty a košické právo skladu . In: Historica Carpatica 4. Košice, 3-25.

[12] HANULIAK, M., 1982: Osídlenie Žitného ostrova z pohľadu stredovekej archeológie . In: AH 7. Brno, 97-102.

[13] HANULIAK, M., 1994a: Malé Kosihy. Pohrebisko z 10.-11. storočia . Nitra.

[14] HANULIAK, V., 1994b: Archeologický výskum zvolenského komitátneho hradu . In: AH 19. Brno, 207-213.

[15] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku . In: AH 21. Brno, 443-449.

[16] CHALOUPECKÝ, V., 1923: Staré Slovensko . Bratislava.

[17] JANŠÁK, Š., 1961: Česká cesta - najstarší spoj Slovenska s českými krajinami . Vlastivedný časopis 10, 83-87,

[18] JANŠÁK, Š., 1964: Z minulosti dopravných spojov na Slovensku . Geografický časopis 16, 13-31.

[19] JANŠÁK, Š., Prechod českej cesty cez údolie Nitry pri Dvoroch nad Žitavou . Geografický časopis 19, 326-339.

[20] JANKOVIČ, V., 1987: Vznik mesta Bratislavy . In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava, 187-195.

[21] KLEIN, B., 1978: Zásady určovania stredovekých ciest v geografickom prostredí . In: Vlastivedný zborník Považia 13. Banská Bystrica, 19-39.

[22] KLEIN, B.-RUTTKAY, A.-MARSINA, R., 1994: Vojenské dejiny Slovenska I. (Stručný náčrt do roku 15-26) . Bratislava.

[23] KUBŮ, F.-ZAVŘEL, P., 1994: Terénní průzkum české oblasti Zlaté stezky . In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 1. Prachatice, 54—76.

[24] KUČERA, M. 1977: O historickom povedomí Slovákov v stredoveku . Historický časopis 25, 217-238.

[25] KVĚT, R., 1995: Staré stezky a osídlení v České republice . In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 2. Prachtice, 68-72.

[26] LEXIKON..., 1997: Lexikon slovenských dejín . Banská Bystrica.

[27] MARSINA, R., 1986: Obdobie rozvinutého feudalizmu . In: Dejiny Slovenska I. Bratislava, 226-330.

[28] POŠVÁŘ, J., 1964: Obchodní cesty v českých zemích, na Slovensku a v Polsku do 14. století . Slezský sborník 62. Opava, 54-64.

[29] PAVÚK, J., 1982: Druhý rok záchranného výskumu v Žlkovciach . In: AVANS vr. 1981. Nitra, 219-221.

[30] PRAMENE..., 1989: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia I . Nitra.

[31] PRAŽÁK, K., 1988: Legendy a kroniky koruny uherské . Praha.

[32] RATKOŠ, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi . In: O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava, 193-220.

[33] RATKOŠ, P., 1968: Pramene k dejinám Veľkej Moravy . Bratislava.

[34] RATKOŠ, P., 1978: Naše sídliskové útvary v latinskej terminológii 9.-12. storočia . In: AH 3. Brno, 247-254.

[35] RATKOŠ, P., 1983: Anonymove Gesta Hungarorum a ich pramenná hodnota . Historický časopis 31, 825-870.

[36] RATKOŠ, P., 1986: Slovensko v 10.-12. storočí . In: Dejiny Slovenska I. Bratislava, 164-225.

[37] RATKOŠ, P., 1988: Slovensko v dobe veľkomoravskej . Košice.

[38] RUTTKAY, A., 1983: Problematika výroby a výskytu dekoratívnych kovových predmetov na území Slovenska . In: AH 8. Brno, 347-364.

[39] RUTTKAY, A., 1985: Problematika historického vývoja na území Slovenska v 10.-13. storočí z hľadiska archeologického bádania . In: Velká Morava a počátky československé státnosti. Praha-Bratislava, 141-185.

[40] SEDLÁK, V., 1987: Centrálne postavenie Bratislavského hradu do konca 13. storočia . In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava, 157-164.

[41] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty . In: Slovensk8 numizmatika 11. Bratislava, 83-110.

[42] SOPKO, J., 1995: Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami kráľovských a mestských kronikárov . Bratislava.

[43] STEINHÜBEL, J., 1991: Počiatky slovenskej štátnosti . Bratislava.

[44] VARSIK, B., 1984: Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku . Bratislava.

[45] VARSIK, B., 1990: Slovanské (slovenské) názvy riek na Slovensku a ich prevzatie Maďarmi v 10.-12. storočí . Bratislava.

[46] VLASTIVEDNÝ..., 1977: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I . Bratislava.

[47] ŽEMLIČKA, J., 1996: Čechy v době knížecí . Praha.