Historické komunikácie na území stredovekého Slovenska

Variant title
Historische Kommunikationen auf dem Gebiet der mittelalterlichen Slowakei : (Entwicklung der Forschung, der gegenwärtige Stand und Perspektiven)
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 295-302
Extent
295-302
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Atlas SSR, časť II. - Vývoj mapového zobrazenia Slovenska a časť IX. - Vývoj osídlenia a územnej organizácie (u oboch autor J. Žudel). Bratislava 1982.

[2] Encyklopédia Slovenska. I . Bratislava 1977.

[3] FEJÉR, G., 1829-1844: Codex diplomaticus Hungariae. I-XI . Budae.

[4] HABOVŠTIAK, A., 1975: Hradisko z 9.-10. storočia v Tlmačoch . Slovenská archeológia 23, s. 97-118.

[5] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku . In: Archaeologia historica 21. Brno, str. 443-452.

[6] HUNKA, J., 1990: Nálezy mincí grošovej meny zo stredovekých sídliskových aglomerácií na Slovensku . In: Slovenská numizmatika. 11. Bratislava, str. 143-157.

[7] CHROPOVSKÝ, B., 1975: Nitra. Archeologický výskum slovanských lokalít. III. Medzinárodný kongres slovanskej archeológie. Bratislava 7.-14. September 1975 .

[8] JANŠÁK, Š., 1961: Česká cesta - najstarší spoj Slovenska s českými krajmi . Vlastivedný časopis 10, s. 83-87.

[9] KLEIN, B., 1985: Príspevok k historicko-geografickej lokalizácii cestnej siete Zvolenského komitátu . In: Vlastivedný zborník Považia. 15. Banská Bystrica, str. 87-132.

[10] KLIMKO, J., 1980: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc . Bratislava.

[11] MÁLYUSZ, E., 1951: Zsigmondkori oklevéltár. I . Budapest.

[12] MÁLYUSZ, E., 1956, 1958: Zsigmondkori oklevéltár. II . Budapest.

[13] MARSINA, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. 1 . Bratislavae.

[14] MARSINA, R., 1987: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. 2 . Bratislavae.

[15] NAGY, I., 1878-1920: Codex diplomaticus Hungaricus Andegavensis. I—VII . Budapest.

[16] PLACHÁ, V.-HLAVICOVÁ, J., 1978: Osídlenie Devína v 10.-12. storočí . In: AH 3. Brno, s. 231-237.

[17] POULÍK, J., 1975: Mikulčice. Sídlo a pevnost knížat velkomoravských . In: Monumenta Archaeologica III. Praha.

[18] PRIKRYL, Ľ. V., 1977: Vývoj mapového zobrazovania Slovenska . Bratislava.

[19] SZÓKE, B., 1957: Brod na rieke Nitra pri Nových Zámkoch . In: Študijné zvesti AU SAV, Nitra, s. 105-113.

[20] SEDLÁK, V., 1980: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. 1 . Bratislavae.

[21] SEDLÁK, V., 1987: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae. 2 . Bratislavae.

[22] SLIVKA, M., 1990: Stredoveká cestná sieť na východnom Slovensku a jej determinanty . In: Slovenská numizmatika. 11. Bratislava, str. 83-112.

[23] RATKOŠ, P., 1986: Slovensko v dobe veľkomoravskej . Košice.

[24] ŠIMONČIČ, J.-WATZKA, J., 1988: Dejiny Trnavy . Bratislava.

[25] VÁŇA, Z., 1983: Svět dávnych Slovanů . Praha.

[26] ŽÁK, D., 1974: Senica. Vlastivedný zborník . Bratislava.