Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice)

Variant title
Kollektion der mittelalterlichen Fliesen aus der Kirche des Hl. Nikolaus in Čečovice (Bez. Domažlice)
Source document: Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 363-374
Extent
363-374
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ANDERLE, J. 1998: Čečovice (Domažlice) in: Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, A - J. Praha, s. 76-77.

[2] BŘICHÁČEK, P. 1996-1997: Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice) - zpráva pro investora , KSSPPOP Plzeň.

[3] FUCHS, F. 1997: St. Nikolaus in Čečovice - Eine Brückenstation zwischen Prag und Sulzbach , Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg, Bd. 31, S. 93-100.

[4] HALL, J. 1991: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění , Praha.

[5] HEJDOVÁ, D.-NECHVÁTAL, B. 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách - Frühmittelalterliche Fliesen in Böhmen, Památ. archeol. 61, s. 100-183, 395-471.

[6] H Z T 1985: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Západní Čechy , Praha.

[7] KAIGL, J. 1992: K posledním stavebním úpravám kostela v Čečovicích , ZPP LII, s. 27.

[8] KAIGL, J. 1993: Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích - Die St. Nikolaus Kirche in Čečovice (Zetschowitz), ZPP LIII, s. 89-100.

[9] KAMENICKÁ, E. 1980: Předběžná zpráva o archeologickém výzkumu, Čečovice, okr. Domažlice, kostel sv. Mikuláše, archeologické vyhodnocení IG sond 1-5 , KSSPPOP Plzeň.

[10] KLETZL, O. 1936: Eine gotische Landkirche in Böhmen , in: Deutsche Arbeit, s. 364-376.

[11] KOLÁŘ, M. 1874: Kostel v Čečovicích blíže Horšova Týna , Památky. Listy pro archeologii a historii, IX, s. 17-20.

[12] KOLÁŘ, M.-SEDLÁČEK, A. 1902: Českomoravská heraldika, I. , Praha.

[13] KOLÁŘ, M.-SEDLÁČEK, A. 1925: Českomoravská heraldika, II. , Praha.

[14] KROUPA, P. 1995: Ke slohovému hodnocení kostela sv. Mikuláše - Zur stilistischen Bewertung der St. Nikolaus Kirche in Čečovice, ZPP LV, s. 258-262.

[15] LÍBAL, D.-LIŠKOVÁ, A.-LANCINGER, L.-MÁCHA, O. 1987: Stavebněhistorický průzkum kostela sv. Mikuláše v Čečovicích , SÚRPMO Praha.

[16] LÍBAL, D.-MACEK, P.-LIŠKOVÁ, A. 1993: Kostel sv. Mikuláše v Čečovicích na Horšovskotýnsku, evropská záhada gotické architektury , ZPP LIII, s. 48-54.

[17] MENCL, V. 1948: Lucemburská architektura v Čechách a na Moravě , Praha.

[18] MENCL, V. 1958: Počátky architektury v jihozápadních Čechách , ZPP XVIII, s. 133-146.

[19] MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ, A. 1977: Terakotová dlaždice z Brůdku, okres Domažlice , ČNM CXLVI, s. 217-220.

[20] NECHVÁTAL, B. 1984: Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách - Funde mittelalterlicher Fliesen in Westböhmen, Archaeol. hist. 9, s. 247-261.

[21] NECHVÁTAL, B. 1988: Středověké dlaždice v jižních Čechách - Mittelalterliche Fliesen in Südböhmen, Archaeol. hist. 13, s. 575-604.

[22] PROCHÁZKA, Z. 1982: Tvrz v Čečovicích , in: Výroční zpráva okresního archivu v Domažlicích VI., s. 66-72.

[23] RICHTEROVÁ, J. 1983: Orlice jako chronologický motiv kachlového reliéfu - Der Adler als chronologisch relevantes Motiv des Kachelreliefs, Archaeol. hist. 8, s. 155-165.

[24] SEDLÁČEK, A. 1893: Hrady, zámky a tvrze království Českého, sv. 9, Domažlicko a Klatovsko .

[25] SEDLÁČEK, A. 1908: Místopisný slovník historický Království českého , Praha.

[26] SEDLÁČEK, A. 1922: Českomoravská heraldika II., Část zvláštní , Praha.

[27] SPĚVÁČEK, J. 1979: Karel IV. Život a dílo (1316-1378) , Praha.

[28] ŠMAHEL, F. 1990: Archeologické doklady středověké duchovní kultury - Archäologische Belege der mittelalterlichen Geisteskultur, Archaeol. hist. 15, s. 295-310.

[29] TOMASZEWSKI, A. 1974: Romańskie kościoły z emporami zachodnimi na obszarze Polski, Czech i Węgier , Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdaňsk.

[30] U P Č 1977: Umělecké památky Čech 1, A-J , (ed. J. Poche), Praha, s. 177-178.