Vzácný nález miskovitých závaží z Banskej Bystrice

Variant title
Schalenförmige Gewichte aus Banská Bystrica
Source document: Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 369-[383]
Extent
369-[383]
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AVENARIUS, A., 1975: Banskä Bystrica - hrad. Historický výskum . Rukopis v archíve PÚ Bratislava, str. 6.

[2] BELCREDI, L., 1988: Užití kovu ve středověké osadě . Archaeologia historica, 13. Brno, s. 459-485.

[3] BARNYCZ-GUPIENIEC, R., 1959: Naczynia drewniane z Gdańska w X-XII wieku . Lodz.

[4] BARNYCZ-GUPIENIEC, R., 1961: Tokarstwo i bednarstwo z XIII-XIV wieku w osadzie miejskej w Gdańsku . Materialy Zachodnio-Pomorskie 7, Szczecin, s. 391-434.

[5] BŘEŇ, J., 1955: Černé (švartnové) náramky v českém laténu . Sborník Narodního Muzea v Praze IX, 1, s. 1-42.

[6] CRAMP, R., 1980: Excavations of the Saxon monastic sities of Wearmouth and Jarrow, co. Durham . Medieval Archaeology. 13. London, s. 21-67. | DOI 10.1080/00766097.1969.11735314

[7] DRURY, P. J.-WICKENDEN, N. P., 1982: An Early Saxon settlemenl within the Romano-British small Town at Heybridge, Essex . Medieval Archaeology. 26. London, s. 1—41. | DOI 10.1080/00766097.1982.11735436

[8] DVOŘÁKOVÁ, V.-KRÁSA, J.-STEJSKAL, K., 1978: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku . Praha-Bratislava.

[9] EVANS, J. a kol., 1967: The Flowering of the Middle Ages , London, s. 265.

[10] FENGLER, H.-GIEROW, G.-UNGER, W., 1982: Transpress Lexikon Numismatik . Berlin.

[11] FILLOVÁ, Ľ., 1988: Výsledky pamiatkového výskumu vstupnej časti s barbakánom hradného areálu v Banskej Bystrici . Archaeologia Historica 13. Brno, str. 275-283.

[12] FORBAT, E., 1959: Dejiny bratislavského obchodu v 18. a 19. storočí (1699-1873) . Bratislava.

[13] FRÝDA, F., 1983: Nálezy středověkého dřeva z Plzně . Archaeologia historica 8. Brno, s. 287-297.

[14] GARBSCH, J., 1993: Gewichte gleicharmiger römischer Waagen in der Prähistorischen Staatssammlung München . Budapest Régiségei. 30. Budapest, s. 273-280.

[15] GOOD, G. L.-TABRAHAM, Ch., 1981: Excavation at Threave Castle, Galloway 1974-1978 . Medieval Archaeology. 25. London, s. 90-141.

[16] HEß, W.-KLOSE, D. a kol., 1986: Vom Taler zum Dollar 1486-1986 . München.

[17] HLAVÁČEK, I.-KAŠPAR, J.-NOVÝ, R., 1988: Vademecum pomocných věd historických . Praha.

[18] HOLL, I., 1960: Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda . Budapest.

[19] HÓMAN, B., 1916: Magyar pénztörténet 1000-1325 . Budapest.

[20] HOŠŠO, J., Archeologický výskum hradu Šášov . Historica. 42. Bratislava, s. 7-48.

[21] HÚŠČAVA, A., 1972: Poľnohospodárske miery na Slovensku . Bratislava.

[22] KAZIMÍR, Š., 1987: Zoznam a hodnota použitých merných jednotiek . In: Dejiny Slovenska II. (1526—1848). Bratislava.

[23] KRAJÍC, R., 1993: Středověká kovárna v Sezimově Ústi-Novém Městě . Archaeologia historica 18. Brno, s. 391-417.

[24] KODOŇOVÁ, M.-VALAŠEK, A., 1985: Komplexný výskum Slovenského kostola v Banskej Bystrici . Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 21. Nitra, str. 272-273.

[25] KRUSE, S. E., 1992: Late Saxon Balances and Weights from England . Medieval Archaeology. 36. London, s. 67-95. | DOI 10.1080/00766097.1992.11735549

[26] KRZYSZOWSKI, A., 1997: Frühmittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Großpolen . Germania. 75/2. Mainz.

[27] MÉRI, I., 1954: Árpád-kori pénzváltó mérleg . Folia Archaeologica. 6. Budapest, s. 106-114.

[28] MÉSZAROŠOVÁ, K.-POLLA, B., 1983: Stredoveké výrobky z dreva vo svetle archeologických nálezov na Slovensku . Archaeologia historica 8. Brno, s. 299-309.

[29] MICHNA, P. J., 1978: Das Gewicht aus Melice im Gebiet Wischau (Mähren, CSSR) und seine Stellung in den frühmittelalterlichen Gewichtssystemen Nordeuropas . Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 6/1978. Bonn,s. 105-114.

[30] MICHNA, P. J., 1979: Středověké mincovní vážky z Olomouce . Vlastivědný věstník moravský. 31. Brno, s. 38-48.

[31] MUSILOVÁ, M.-LESÁK, B., 1996: Mince z neskorolaténskych objektov v Bratislave (archeologický výskum 1991-1995) . Slovenská numizmatika. 14. Nitra, s. 207-213.

[32] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověka ves u Hrotovic. Hrádek - tvrz - dvůr - předsunutá opevnění . Brno.

[33] NEUGEBAUER, W., 1954: Typen mittelalterlichen Holzgeschirrs aus Lübeck . Frühe Burgen und Städte. Berlin, s. 174-190.

[34] PETRÁŇ, Z., 1985: Dějiny hmotné kultury I/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století . Praha.

[35] RICHTER, M., 1963: Raně středověké bronzové skládací vážky z Čech . Sborník československé společnosti archeologické. 3. Brno, s. 141-148.

[36] RICHTER, M.-OKOLEK, V., 1993: Hradec Králové, slovanské hradiště a počátky středověkého města . Hradec Králové, s. 82.

[37] RUTTKAY, M., 1991: Výskum hradu v Topoľčiankach . Archaeologica historica. 16. Brnos, s. 255-267.

[38] SLIVKA, M., 1981: Stredoveké hutníctvo a kováčstvo na východnom Slovensku. 3 . Historica Carpathica. 12. Košice, s. 211-276.

[39] WEIT, L., 1960: Handel und Wandel mit aller Welt. Aus Nürnbergs großer Zeit . München.