Problematika lokalizace královského hradu a vývoje středověkého města v Přerově

Variant title
Problematik der Lokalisierung der königlichen Burg und der Entwicklung der mittelalterlichen Stadt Přerov (Prerau)
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 155-170
Extent
155-170
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] CDB I-V: Codex dipolomaticus et epistolaris regni Bohemiae , 1908-1974.

[2] BERNHARD, H.-BARZ, D., 1991: Frühe Burgen in der Pfalz. Burgen der Salierzeit (Teil 2 in den südlichen landschaften des Reiches) . J. Thorbecke Verlag Sigmaringen, 165-175.

[3] BISTŘICKÝ, J., 1979: Mikulovská sympozia 78 , 33-35.

[4] BLASZCCZYK, W., 1971: Počátky polských měst ve světle archeologických výzkumů . Brno.

[5] ČIŽMÁŘ, Z.-KOHOUTEK, J., 1999: Výzkum v historickém jádru Přerova , ArchHist 24, Brno, 151-160.

[6] HOSÁK, L., 1960: Uhersko-kumánský vpád na Moravu r. 1253 , Acta Universitatis Palackinae Olomucensis (Historica I), 279-284.

[7] KOHOUTEK, J., 1995: Počátky města Přerova , ArchHist 20, Brno, 187-200.

[8] KOUŘIL, M., 1971: Přerov v době předbělohorské , in Dějiny města Přerova, 171-252.

[9] LAPÁČEK, J., 1999: Otazníky nad počátky města Přerova , Sborník SOA Přerov, 9-42.

[10] PLAČEK, M., 1996: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku . Praha.

[11] STAŇA, Č., 1987: Pokračování výzkumu na Horním náměstí v Přerově , PV 1985, Brno, 46-47.

[12] STAŇA, Č., 1988: Opevněné sídliště ze starší a počátku střední doby bronzové v Přerově na Moravě , Slovenská Archeológia XXXVI (2), 309-328.

[13] STAŇA, Č., 1998: Přerov - ein Burg des Boleslaw Chrobry in Mähren , Frühmittelalterlicher Burgenbau in Mittel- und Osteuropa, Bonn, 49-69.

[14] ŽUREK, K., 1999: Přerov. Od gotiky k renesanci - Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400-1450 (Katalog výstavy) , Olomouc, 224.