Archeologický výskum horizontu 12. až 13. storočia v historickom jadre Bratislavy : (príspevok k morfologickým a technologickým zmenám v keramike a k počiatkom mestotvorného procesu)

Variant title
Archäologische Erforschung des 12.-13. Jahrhundertshorizonts im Stadtkern Bratislava : (Beitrag zu den morphologischen und technologischen Veränderungen in der Keramikproduktion und zum Anfang der Sladtbildung)
Source document: Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 241-256
Extent
241-256
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] ARCHEOLOGICKÁ TOPOGRAFIA BRATISLAVY . Bratislava 1991.

[2] AVENARIUS, A., 1992: Byzantská kultúra v slovanskom prostredí v VI.—XII. storočí . Bratislava.

[3] BAXA, P., 1975: Nálezová správa MSPSOP . Bratislava 1975 (nepublikované).

[4] BAXA, P., 1977: Archeologický výskum historického jadra Bratislavy v roku 1976 . AVANS v roku 1976. Nitra, s. 49-54.

[5] BAXA, P., 1978: Archeologický výskum historického jadra Bratislavy . AVANS v roku 1977. Nitra, s. 32-36.

[6] BAXA, P., 1983: Výskum v historickom jadre Bratislavy . AVANS v roku 1982. Nitra. s. 47-49.

[7] BAXA, P., 1985: Genézia miest na Slovensku a ich topografia vo svetle archeologického výskumu . AH 10, s. 93-103.

[8] BAXA, P.-FERUS, V., 1991: Bratislava mešťana Wocha (Katalóg expozície) . Bratislava.

[9] BAXA, P.-FERUS, V.-KLINČOKOVÁ, K., 1989: Neznáma veža Vodnej veže v Bratislave? AH 14, Brno-Praha, s. 161-169.

[10] BAXA, P.-MUSILOVÁ, M., 1987: Výskumná správa zo záchranného archeologického výskumu na stavbe Najvyššieho súdu SR na Staromestkej ulici v Bratislave . Archív MÚOP Bratislava.

[11] CECH, B., 1989: Mittelalterliche und frühneuzeitliche Keramik aus Tulln, NÖ . Archaeologia Austriaca 73, s. 167-221.

[12] ČAPLOVIČ, D.-LESÁK, B., 1992: Tretia etapa výskumu v Bratislave na Hlavnom námestí . AVANS v roku 1991. Nitra, s. 25-27.

[13] ČAPLOVIČ, D.-LESÁK, B., 1993: Štvrtá záverečná sezóna v Bratislave na Hlavnom námestí . AVANS vroku 1992. Nitra, s. 30-31.

[14] ČAPLOVIČ, D.-LESÁK, B.-MUSILOVÁ, M.-MAKOVICKÁ, Z., 1992: Záchranné výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava . AVANS v roku 1990. Nitra, s. 28-30.

[15] DUMA, Gy.-RAVASZ, Cs., 1976: Graphithaltige Gefäße aus Österreichs Mittelalter . Archaeologia Austriaca 59/60, s. 225-242.

[16] FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1980: Aspekte der Mittelalterarchäologie zur Wirtschatsgeschichte am Beispiel der früh- und hochmittelalterlichen Graphittonkeramik . Mitteilungen der österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Ur- und Frühgeschichte, 30, s. 91-103.

[17] FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1986: Die hochmittelalterliche Burg Möllersdorf . Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 2, s. 1-45.

[18] FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1991: Herstellung der mittelalterlichen Kermik . In: Harl. O., Keramische Bodenfunde aus Wien. Wien.

[19] FELGENHAUER-SCHMIEDT, S., 1996: Niederösterreichische Keramik des 12. und 13. Jahrhunderts . In: Pravěk NŘ 6, s. 229-240.

[20] FIALA, A., 1987: Stará radnica v Bratislave . Bratislava.

[21] FIALA, A.-PLACHÁ, V.-LEIXNER, A., 1969: Výskum malého prepoštského domu na Kapitulskej ulici č. 15 v Bratislave . In: Bratislava 4, s. 33-58.

[22] FIALA, Ant., 1998: Hromadné nálezy mincí v Mestskom múzeu v Bratislave . Pamiatky a múzeá č. 2, s. 20-22.

[23] GOŠ, V.-KAREL, J., 1979: Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy . AR 31, s. 163-175.

[24] GROSS, U., 1991a: Die Bügelkanne, eine Hauptform der süddeutschen Keramik des Hoch- und Spätmitlelalters . Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 7, s. 69-77.

[25] GROSS, U., 1991b: Mittelalterliche Keramik zwischen Neckarmündung und Shwäbischer Alb . Stuttgart.

[26] HABOVŠTIAK, A., 1974: Nálezy stredovekých hinených kotlíkov na Slovensku . Zborník SNM, História 14, s. 123-155.

[27] HOLL, I., 1963: Középkori cserépedények a budai várpalotábol (XIII.-XV. század) . Budapest régiségei 20, s. 335-394.

[28] HOŠŠO, J., 1983: Prehľad vývoja stredovekej keramiky na Slovensku . AH 8, s. 215-231.

[29] HOŠŠO, J., 1996: O tzv. bratislavských pohároch . Zborník SNM, Archeológia 6, s. 197-204.

[30] HOŠŠO, J., 1999: Príspevok k poznaniu kontaktov a obchodných ciest na príklade nálezov stredovekej keramiky z územia Slovenska . In: Slovensko a európsky juhovýchod. Bratislava.

[31] HOŠŠO, J.-LESÁK, B., 1996: Archeologický výskum predrománskej rotundy a karnera zaniknutej osady Sv. Vavrinca v Bratislave . AH 21, s. 241-251.

[32] HUNKA, J., 1996: Hromadný nález uhorských brakteátov z Rišňoviec (Príspevok k hospodárskym pomerom na území Slovenska koncom 12. a v 1. polovici 13. storočia) . In: Slovenská numizmatika 14, s. 85-120.

[33] JANKOVIČ, V., 1986: Vznik mesta Bratislavy . In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava, s.187-194.

[34] KLINČOKOVÁ, K.-FERUS, V., 1982: Stavebnohistorický vývoj Vodnej veže v Bratislave . Pamiatky a príroda Bratislavy 7, s. 109-132.

[35] KLINČOKOVÁ, K.-FERUS, V., 1989: Čiastková správa o stavebno-historickom vývoji Vodnej veže predbežné výsledky komplexného pamiatkárskeho výskumu . Pamiatky a príroda Bratislavy II, s. 68-79.

[36] KOLNÍKOVÁ, E.-HUNKA, J., 1991: Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v roku 1989 . In: AVANS v roku 1989. Nitra, s. 52-56.

[37] KRESZ, M., 1984: Die Donau als Handelsweg für Hafnerware . In: Kittseer Schriften zur Volkskunde. 2, s. 143-161.

[38] LESÁK, B., 1995: Záchranný výskum na Hlavnom námestí v Bratislave . AVANS v roku 1993. Nitra, s. 88-90.

[39] LESÁK, B., 1997: Nálezová správa zo záchranného archeologického výskumu na ulici Na vŕšku (parcela č. 417) . Archív MÚOP Bratislava.

[40] LESÁK, B., 1998: Prednežná nálezová správa zo záchranného archeologického výskumu Uršulínska ulica - Jezuitské kolégium . Archív MÚOP Bratislava.

[41] LESÁK, B., 2000: Stredoveké pece na Uršulínskej ulici v Bratislave . Zborník SNM 94, Archeológia 10, s. 137-148.

[42] LESÁK, B.-MUSILOVÁ, M.-HOŠŠO, J., 1996: Výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava . AVANS v roku 1994. Nitra, s. 121-124.

[43] LESÁK, B.-MUSILOVÁ, M.-RESUTÍK, B., 1998: Archeologické výskumy v Štátnej mestskej pamiatkovej rezervácii Bratislava . AVANS v roku 1996. Nitra, s. 106-110.

[44] MAČALOVÁ, H., 1984: Výsledky výzkumu v Lošticích-Židlovicích (okr. Šumperk) . AH 9, s. 101-110.

[45] MARKOVÁ, K., 1978: Archeologický výskum v priestore bývalého františkánskeho kláštora na Pugačevovej ulici v Bratislave . AVANS v roku 1977. Nitra, s. 159-160.

[46] MARSINA, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I . Bratislava.

[47] MARUNIAKOVÁ, M., 1988: Nálezová správa zo záchranného archeologického výskumu na Hlavnom námestí v Bratislave . Archív MÚOP Bratislava.

[48] MARUNIAKOVÁ, M., 1989: Nálezová správa zo záchranného archeologického výskumu Sedlárska ulica č. 6 . Archív MÚOP Bratislava.

[49] MARUNIAKOVÁ, M., 1990: Záchranné výskumy v historickom jadre Bratislavy . AVANS v roku 1988. Nitra, s. 110-112.

[50] MARUNIAKOVÁ, M., 1992: Záchranné výskumy v historickom jadre Bratislavy . AVANS v roku 1991. Nitra. s. 76-77.

[51] MELICHERČÍK, M.-REXA, D., 1989: Nálepkova 19-21 (Výsledky stavebno-historického výskumu MSPS OP v bývalom Pálffyho paláci) . Pamiatky a príroda Bratislavy II, s. 88-95.

[52] MENCL, V., 1935: Výkop farního kostela sv. Vavřince v Bratislavě . In: Bratislava 9. s. 465-467.

[53] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě . AH 18, 99-118.

[54] MUSILOVÁ, M., 1988: Záchranný výskum na námestí 4. apríla v Bratislave . AVANS v roku 1987. Nitra. s. 93.

[55] MUSILOVÁ, M.-ŠTASSEL, I., 1988: Archeologický a stavebno-historický výskum na Uršulínskej ul. č. 6 v Bratislave . AH 13, s. 57-81.

[56] NEKUDA, V., 1985: Mstěnice. Zaniklá středověká ves/I . Brno

[57] NEKUDA, V., 1990: Vybavení a provoz venkovské domácnosti ve středověku . AH 15, s. 7-17.

[58] ORTVAY, T., 1903: Pozsony város története II-4 . Pozsony.

[59] PARÁDI, N., 1958: Középkori eserépfedök . Folia archeologia 10, s. 155-160.

[60] PIFFL, A., 1965: Nález stredovekej hrnčiarskej pece na Primaciálnom námestí v Bratislave . Bratislava I, s. 63-90.

[61] POLLA, B., 1979: Bratislava - západné suburbium (výsledky archeologického výskumu) . Košice.

[62] REXA, D., 1989: Zisťovací archeologický výskum na Jiráskovej ulici č. 18 . Pamiatky a príroda Bratislavv 10, s. 262-265.

[63] ROZLOŽNÍK, L.-HAVELKA, J.-ČECH, F.-ZORKOVSKÝ, V., 1987: Ložiská nerastných surovín a ich vyhľadávanie . Bratislava-Praha.

[64] STIEBEROVÁ, M., 1987: Predpoklady vzniku bratislavských predmestí . In: Najstaršie dejiny Bratislavy. Bratislava, s. 211-219.

[65] ŠEVČÍKOVÁ, Z.-BAXA, P., 1977: Nové nálezy v okolí Vavrineckej brány . Pamiatky a príroda Bratislavy. Odborný a informačný spravodajca MSPSOP v Bratislave za roky 1975-1976, s. 5-14.

[66] ŠTEFANOVIČOVÁ, T., 1975: Bratislavský hrad v 9.-12. storočí . Bratislava.

[67] SCHEUFLER, V., 1972: Lidové hrnčířství v českých zemích . Praha.

[68] SCHREG, R., 1998: Keramik aus Südwestdeutschland . Hohentübinden.

[69] TAKÁCS, M., 1986: Die arpadenzeitliche Tonkessel im Karpatenbecken . Budapest.

[70] TAKÁCS, M., 1996: Formschatz und Chronologie der Tongefässe des 10.-14. Jahrhunderts der kleinen Tiefebene . Acta Archaeologica Hungarica 48, s. 135-195.

[71] VALLAŠEK, A., 1967: Stručný náčrt doterajších výsledkov archeologického výskumu areálu Academie Istropolitany . Vlastivedný časopis XIV, s. 72-74.

[72] VALLAŠEK, A., 1972: Výsledky výskumu Academie Istropolitany v Bratislave . Archeologické rozhledy 24, s. 148-154.

[73] VALLAŠEK, A., 1973: Poznámka k najstaršej kamennej architektúre Bratislavy . Pamiatky a príroda 2, s. 12-15.

[74] VALLAŠEK, A., 1991: Výskum bratislavského hradného valu . AVANS v roku 1989. Nitra, s. 103.

[75] VALLAŠEK, A., 1992: Výskum bratislavského hradného valu . AVANS v roku 1990. Nitra, s. 99.

[76] VALLAŠEK, A., 1999: Rotunda sv. Mikuláša v Bratislave . Pamiatky a múzeá č. 4, s. 15-16.

[77] ZEMKOVÁ, M.-MUSILOVÁ, M., 1989: Funkcie mestských priestorov v 13. storočí v Bratislave . AH 14, s. 149-161.

[78] ZOLNAY, L., 1977: Az 1967-75 évi budavári ásatásokról s az itt talált gótikus szoborcsoportól . Budapest régiségei 24/3-4.