Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia

Title: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia
Variant title
Aufgabe der Burgen in der Gegend am Oberlauf der Flüsse Nitra und Žitava bei der Verteidigung und bei der Besiedlung dieses Gebiets bis Ende des 14. Jhs.
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 239-268
Extent
239-268
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BÁRTFAI, Sz. L., 1910: A Hunt-Paznan nemzetségbeli Forgách család története. Esztergom.

[2] BEDNÁR, P., 1998: Archeologické pramene k dejinám Nitry v 9. storočí, Hradiská. In: Dejiny Nitry od najstarších čias po súčasnosť (zost. G. Fusek a M. R. Zemene). Nitra, s. 97-102.

[3] BEDNÁR, P., 2001: Sídlisková štruktúra Nitry v 9. storočí. In: Veľká Morava medzi východem a západem. Spisy Archeol. ústavu AVČR Brno 17, s. 29-39.

[4] BEDNÁR, P.-FUSEK, G., 1998: Osídlenie Nitry v 11. až 13. storočí. In: Dejiny Nitry od najstarších čias po súčasnosť (zost. G. Fusek a M. R. Zemene). Nitra, s. 132-141.

[5] BEDNÁR, P.-STANÍK, I., 1993: Archeologický a stavebno-historický výskum Nitrianskeho hradu v rokoch 1988-1991. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra, s. 127-141.

[6] BIALEKOVÁ, D., 1978: Bojnice, okres Prievidza. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 29-31.

[7] BIALEKOVÁ, D., 1992: Bojnice, Podhradie, Prievidza. In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia, zv. II. Nitra, s. 100-104, 113-115.

[8] BÖHM, J.-MENCL, V., 1931: Výzkum na hradě nitranském 1930-31, Památky archeologické XXXVII, s. 64-79.

[9] BÓNA, M., 1993: Živánska veža v chotári Jedľových Kostolian, Pamiatky a múzeá, č. 1, s. 17-19.

[10] BÓNA, M., 1994: Stavebno-historický prieskum hradu Hrušov a metodický prístup k jeho konzervácii v r. 1928-1930, Archaeologia historica 19, s. 215-227.

[11] BÓNA, M., 1996: Renesančné a barokové prestavby hradu Gýmeš, Pamiatky a múzeá, č. 4, s. 28-31.

[12] BÓNA, M., 1997: Dejiny a architektúra Topoľčianskeho hradu. In: Topoľčany vo vrstvách vekov (zost. E. Wiedermann). Topoľčany, s. 255-273.

[13] BÓNA, M.-HORANSKÝ, P.-LUKAČKA, J., 1999: The Castle of Uhrovec (Pilot Project of castle Conservation) - Comprehensive Research. In: Archív Nadácie pre záchranu kultúrneho dedičstva - Bratislava.

[14] BÓNA, M.-PLAČEK, M.-LUKAČKA, J., 1998: Oponický hrad, Pamiatky a múzeá, č. 1, s. 19-23.

[15] BÓNA, M.-ŠIMKOVIC, M., 1991: Hrad Sivý Kameň, prieskumová nálezová správa. In: Dokumentačné oddelenie Archeol. ústavu SAV v Nitre.

[16] BORSA, I., 1961: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/2-3, Budapest.

[17] BORSA, I., 1987: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II/4, Budapest.

[18] CABELLO, J., Régészeti feltárások Sztrahora várában. In: Castrum Bene 1, s. 173-179

[19] CSÁNKI, D., 1925: Bars vármegye várai a XIV.-XV. században. In: Klebelsberg, K.: Emlékkönyv Dr. gróf Klebelsberg Kuno negyeszázados kulturpolitikai müködésének emlekére. Budapest, s. 283-294.

[20] ENGEL, P., 1996: Magyarország világi archontológiája 1301-1457, I. Budapest.

[21] FACKENBERG, F., 1965: Hradiská a hrádky Hornej Nitry. In: Zpravodaj KPS v Banskej Bystrici, č. 8, s. 67-73.

[22] FEKETE-NAGY, A., 1941: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. IV. kötet - Trencsén vármegye. Budapest.

[23] FELD, I., 1994: Der Beginn der Adelsburg im mittelalterlichen Königreich Ungarn, Chateau Gaillard 16, s. 189-205.

[24] FIALOVÁ, H.-FIALA, A., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[25] FÜGEDI, E., 1938: Nyitra megye betelepülése, Századok LXXII, s. 273-319, 488-509.

[26] FÜGEDI, E., 1977: Vár és társadalom a 13.-14. századi Magyarországon. Budapest.

[27] FÜGEDI, E., 1986: Castle and Society in Medieval Hungary (1000-1437). Budapest.

[28] GYÖRFFY, Gy., 1966: Az Árpad-kori Magyarország történeti földrajza I. Budapest.

[29] GYÖRFFY, Gy., 1998: Az Árpad-kori Magyarország történeti földrajza IV. Budapest.

[30] HANULIAK, M., 1989: Zlatno. In: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia, zv. I. Nitra, s. 236.

[31] HODÁL, F.-MENCLOVÁ, D., 1956: Hrad Bojnice. Bratislava.

[32] HUNKA, J.-RUTTKAY, M., 1998: Historické komunikácie na území stredovekého Slovenska. Archaeologia historica 23, s. 295-302.

[33] JANKOVIČ, V., 1968: Kostoľany pod Tribečom. Monumentorum tutela - Ochrana pamiatok 2, s. 5-36.

[34] JANKOVIČ, V., 1988: Pamiatkové bohatstvo. In: Okres Topoľčany. Historicko-vlastivedná monografia. Bratislava, s. 363-384.

[35] JANŠÁK, Š., 1930: Staré osídlenie Slovenska, Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti 24, s. 1-66.

[36] KATKIN, S.-BÓNA, M., 2000a: Záchranný výskům v kaplnke hradu Gýmeš, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1998, s. 113-115, 249 - obr. 72/1-5.

[37] KATKIN, S.-BÓNA, M., 2000b: Výsledky výskumu Archívneho krídla hradu v Bojniciach, Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1999, s. 54-55, 174 - obr. 28 - 29; 175 - obr. 30.

[38] KOLLÁROVÁ, R.-BÓNA, M., 1994: Návrh na vyhlásenie ev. a v. kostola a archeologickej lokality nížinného hradu v obci Nitrianska Streda za kultúrnu pamiatku. In: Archív Pamiatkového ústavu - Topoľčany.

[39] KÖNYÖKI, J., 1905: A középkori várak különös tekintettel Magyarországra. Budapest.

[40] KÖNYÖKI, J., 2000: Az örökség hagyományozása, Könyöki József műemlékfelmérései 1869-1890 (zost. Váliné Pogány Jolán). Budapest.

[41] KRISTÓ, Gy., 1973: Csák Máté tartományúri hatalma. Budapest.

[42] KUBASÁK, L., 1977: Stredoveká pevnosť Nitrianska Streda v archívnych dokumentoch, Pamiatky príroda č. 3, s. 30-32.

[43] LUKAČKA, J., 1982a: Západné Tribečské podhorie do r. 1526, Historické štúdie 26, s. 131-161.

[44] LUKAČKA, J., 1982b: Klížska listina z roku 1293, Slovenská archivistika 17, s. 128-135.

[45] LUKAČKA, J., 1985: Osídlenie severného a stredného Ponitria do začiatku 15. stor. Historický časopis 33, s. 817-841.

[46] LUKAČKA, J., 1992: Stredoveké osídlenie diviackovskej domény Vyšehradu. Horná Nitra 15, s. 43-52.

[47] LUKAČKA, J., 1993: Z hlbín archívov - Hodnota falošnej listiny, Historická revue IV, č. 1, s. 31-32.

[48] LUKAČKA, J., 1994: Die Kontinuität der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitates Nitra im 9.-13. Jahrhundert. In: Beiträge zur ältesten Besiedlung der Slowakai (Studia Historica Slovaca 18). Bratislava, s. 129-178.

[49] LUKAČKA, J., 1995: Prehľad osídlenia na území Nitrianskej župy od 9. do konca 16. storočia, Geographia Slovaca 9, s. 39-45.

[50] LUKAČKA, J., 1998: Topoľčianske hradné panstvo v stredoveku. In: Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Bratislava, s. 132-145.

[51] LUKAČKA, J.-BÓNA, M., 2001: Die Beziehung zwischen der Burg und der Besiedlung im Gebiet des mittleren und nördlichen Nitratals bis zum Ende des 14. Jahrhunderts. In: Castrum Bene VII, v tlači.

[52] MALEČKA, J.-REMIÁŠOVÁ, M., 1987: Z dejín Bojnického zámku. Martin.

[53] MARSINA, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I, Bratislavae.

[54] MENCL, V., 1933: Stredoveká architektúra na Nitrianskom hrade. In: Nitra. Dejiny a umenie Nitrianskeho zámku. Trnava, s. 61-69.

[55] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[56] MENCLOVÁ, D., 1954a: Hostie, hrad Hrušov - Evidenčný pamiatkový list. In: Archív Pamiatkového ústavu - Bratislava, Z 3046. Pôdorys hradu so stavebnou etapizáciou v zbierkach Mestského múzea v Zlatých Moravciach.

[57] MENCLOVÁ, D., 1954b: Zlatno. Čierny hrad - Evidenčný pamiatkový list. In: Archív Pamiatkového ústavu - Bratislava, Z 3070.

[58] MENCLOVÁ, D., 1954c: Uhrovské Podhradie, hrad Uhrovec - Evidenčný pamiatkový list. In: Archív Pamiatkového ústavu - Bratislava, Z 2588.

[59] MENCLOVÁ, D., 1955: Podhradie, hrad Sivý Kameň - Evidenčný pamiatkový list. In: Archív Pamiatkového ústavu - Bratislava. Pôdorys hradu, prekreslený F. Fackenbergom v r. 1956 v archíve Pamiatkového ústavu - Bojnice.

[60] MENCLOVÁ, D., 1957: Čierny hrad - terénny náčrtok, M 1:200. In: Mestské múzeum v Zlatých Moravciach.

[61] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku, In: Pisoň, Š.: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin, s. 399-446.

[62] MIŠÍK, M., 1965: Osídlenie Hornej Nitry. In: Historický sborník kraja II, s. 5-72.

[63] NAGY, E., 1881: Codex diplomaticus Hungariae Andegavensis II, Budapestini.

[64] PAULINY, L., 1894: Dejepis superintendencie Nitrianskej, zv. IV. Jasenová.

[65] PLAČEK, M., 1990: Fortifikace ke kontrole a zajištění středověkých komunikací, Archaeologia historica 15, s. 203-216.

[66] RAKOVSKÝ, Š., 1969: Čierny hrad, Ochranca prírody a pamiatok IX, s. 92.

[67] RATKOŠ, P., 1965: Podmanenie Slovenska Maďarmi, In: O počiatkoch slovenských dejín. Bratislava, s. 141-176

[68] RATKOŠ, P., 1987: Osudy veľkomoravskej sakrálnej architektúry na Slovensku, Pamiatky - príroda XVIII, č. 3, s. 99-100.

[69] REISZIG, E., 1903: Barsvármegye nemes családai. In: Magyarország vármegyei és városai - Bars vármegye. Budapest, s. 513-552.

[70] REMIÁŠOVÁ, M., 1974: Zisťovací výskum na lokalite Vyšehrad. In: Horná Nitra 6, s. 236-244.

[71] REMIÁŠOVÁ, M., 1980: Hradisko Vyšehrad. In: Horná Nitra 9, s. 13-30.

[72] REMIÁŠOVÁ, M., 1996: Pamiatky dávnoveku - katalóg k výstave. Prievidza.

[73] REMIÁŠOVÁ, M., 1998: Vyšehrad ako feudálne sídlo. In: Studia Archaeologica Slovaca Medievalia I, s. 73-83.

[74] REMIÁŠOVÁ, M.-MALEČKOVÁ, K.-BÓNA, M., 1997: Výsledky doterajšieho výskumu archívneho krídla Bojnického hradu, Archaeologia historica 22, s. 169-180.

[75] RUTTKAY, A., 1965: Nové nálezy z horného Ponitria. In: Štúdijné zvesti AÚ SAV 15, s. 189-214.

[76] RUTTKAY, A., 1978: Veľký Klíž - Klížske Hradište, okres Topoľčany. In: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, s. 236-237.

[77] RUTTKAY, A., 1981: Zaniknutý hrad na Michalovom vrchu medzi Klížskym Hradišťom a Kolačnom, okr. Topoľčany, Archaeologia historica 6, s. 407-427.

[78] RUTTKAY, A., 1986: Vývoj štruktúry stredovekého osídlenia na základe komparácie hmotných a písomných prameňov na území okresu Topoľčany, Slovenská archeológia 34, č. 2, s. 425-438.

[79] RUTTKAY, A., 1989: Feudálne sídla a fortifikačné zariadenia na Slovensku spred polovice 13. storočia (problematika a novšie výskumy). In: Zborník SNM LXXXIII - História 29, s. 57-107.

[80] RUTTKAY, A., 1999: Feudálne sídla na Slovensku do polovice 13. storočia, Pamiatky a múzeá, č. 2, s. 19-23.

[81] RUTTKAYOVÁ, J.-RUTTKAY, M., 1991: Archeologické nálezy v zbierkach Mestského múzea v Zlatých Moravciach. Nitra.

[82] SEDLÁK, V., 1987: Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I.

[83] SLIVKA, M.-PLAČEK, M., 1988: Stredoveké hrádky v okolí Bánoviec nad Bebravou, Vlastivedný časopis, č. 3, s. 141-143.

[84] SOÓS, E., 1913: Hrussó vára, Archaeologiai ertesitő, s. 165-182.

[85] SOÓS, E., pozostalosť: Pozostalosť E. Soósa, týkajúca sa štúdií o hradoch Tekovskej a Nitrianskej stolice, v zbierke rukopisov Országos Széchényi Könyvtár - Budapest.

[86] SÝKORA, K., 1969: Príroda Zlatých Moraviec a okolia. In: Š. Rakovský: Zlaté Moravce a okolie. Bratislava, s. 17-72.

[87] SZERÉMI-ERNYEY, J., 1912: A Majthényiak és a felvidék. Budapest.

[88] ŠIŠIMIŠ, M., 1988: Z dejín bývalého Trenčianskeho záhoria. In: Vlastivedný časopis 37, č. 4, s. 171-177

[89] ŠMILAUER, V., 1932: Vodopis starého Slovenska. Praha-Bratislava.

[90] TELEKI, J., 1863: A Hunyadiak kora Magyarországon X. Budapest.

[91] VALACHOVÁ, D., 2001: Dejiny benediktínskeho opátstva v Klíži, Historický časopis 49, č. 1, s. 16-36.

[92] VARSIK, B., 1929: Po stopách zádružného života v okolí Topoľčianok, Sborník Matice Slovenskej VII, č. 1-2, s. 49-58; č. 3-4, s. 81-95.

[93] ŽUDEL, J., 1982: Vývoj osídlenia a územnej organizácie, In: Atlas SSR. Bratislava, časť IX.