Nová zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna

Variant title
Neue Feststellungen zur Problematik der Burg in der Stadt Ivančice (Eibenschitz)
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 327-354
Extent
327-354
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AČ: Archiv český, čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích . Praha 1840 ss.

[2] BALETKA, T., 1996: Dvůr, rezidence a kancelář moravského markraběte Jošta (1375-1411) - Hof, Residenz und Kanzlei des Markgrafen von Mähren Jobst 1375-1411, Sborník archivních prací XLVI/2, 259-536.

[3] BÁLEK, M.-ČIŽMÁŘ, M., 1990: Nové poznatky o hradišti Réna u Ivančic - New evidence on the Réna hillfort by Ivančice, Archeologické rozhledy XLII-5, 587-592.

[4] BOLINA, P., 1994: Frejštejn - hrad Jindřicha z Lipé? - Frejštejn - die Burg des Jindřich von Lipé?, Castellologica Bohemica 4, 201-216.

[5] BRETHOLZ, B., 1894: Die Uebergabe Mährens an Herzog Albrecht V. von Oesterreich im Jahre 1423 (Beiträge zur Geschichte der Hussitenkriegen in Mähren) , Archiv für österreichische Geschichte 80, 249-349.

[6] CDB: Friedrich, G., Kristen, Z., Šebánek, J., Dušková, S., Vašků, V., Bistřický, J. (edd.), Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I ss . Pragae 1904 ss.

[7] CDM: Boczek, A., Chytil, J., Chlumecký, P. v., Brandl, V., Bretholz, B. (edd.), Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae I-XV. Olomucii , Brunae 1836—1903.

[8] DELAVILLE LE ROULX, J., 1899: Cartulaire général de l'ordre des hospitaliers de S. Jean de Jérusalem (1100-1310). Tome troisieme (1261-1300) . Paris.

[9] DOLEŽEL, J., 1993: Záchranné výzkumy ve středověkém jádře a předměstích města Ivančic (okr. Brno-venkov) - Rettungsgrabungen in mittelalterlichen Kern und den Vororten der Stadt Ivančice (Bez. Brno-venkov), Přehled výzkumů 1991, 79-81.

[10] DOLEŽEL, J., 1995: Ke vzniku a vývoji několika měst střední a severozápadní Moravy (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov) - Zur Entstehung und Entwicklung einiger Städte in Mittel- und Nordwestmähren (Blansko, Ivančice, Tišnov, Velká Bíteš, Vyškov), Archaeologia historica 20, 201-217.

[11] DOLEŽEL, J., 1997: Ivančice (okr. Brno-venkov). Historické jádro města - Palackého náměstí, Komenského náměstí, ulice Josefa Vávry - Historischer Stadtkern - Palacký-Platz, Komenský-Platz, J. Vávra-Straße, Přehled výzkumů 1993-1994, 197-200.

[12] DOLEŽEL, J., 1999: Ivančice (okr. Brno-venkov). Středověké jádro města - ulice Josefa Vávry, bývalé domy č. 26, 28, 30 a 32 (nyní č. 30), parcely č. 378-381 - Mittelalterlicher Stadtkern - J. Vávra-Straße, ehemalige Häuser Nr. 26, 28, 30 und 32 (jetzt Nr. 30), Parzellen Nr. 378-381, Přehled výzkumů 39 (1995-1996), 401-403.

[13] DOLEŽEL, J., 2000: K městskému zřízení na středověkém Brněnsku do roku 1411 - Zur mittelalterlichen Stadtverfassung in der Brünner Gegend bis 1411, Mediaevalia archaeologica 2, Brno a jeho region, 159-259.

[14] DOLEŽEL, J., v tisku: Dějiny Ivančic v raném a vrcholném středověku. Od počátků slovanského osídlení do roku 1460 . In: Čejka, J. (ed.) a kol., Ivančice - Dějiny města. Ivančice.

[15] DOSTÁL, M., 1990: Přestavba bývalého královského hradu v Ivančicích na renesanční palác pánů z Lipé - Umbau der ehemaligen königlichen Burg in Ivančice in ein Renaissancepalais der Herren von Lípa, Jižní Morava roč. 26, sv. 29, 280-287.

[16] DOSTÁL, O. a kol., 1974: Československá historická města - Tschechoslowakische historische Städte. Praha.

[17] DURDÍK, T., 1999a: Die Burgen in den böhmischen mittelalterlichen Städten . In: Durdík, T. (Edt.), Castrum Bene 6 - Burg und Stadt, 41-72. Praha-Pisek.

[18] DURDÍK, T., 1999b: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů . Praha.

[19] DUŠKOVÁ, S., 1947: Velehradský falsátor z pol. 13. století , Časopis Matice moravské LXVII/2, 291-307.

[20] DVOŘÁK, J., 1994: Analýza kamenného stavebního materiálu středověké a časně novověké architektury Ivančic . Rkp., Brno.

[21] FRB IV: Emler, J. (edt.), Fontes rerum Bohemicarum - Prameny dějin českých. IV . Praha 1884.

[22] GOŠ, V.-KAREL, J., 1992: Tvrz v Rýmařově (okr. Bruntál) - Die Feste in Rýmařov (Bez. Bruntál), Archaeologia historica 17, 225-232.

[23] HAAS, A., 1961: Archiv České koruny 1158-1935. Inventář . Praha.

[24] HORÁK, F.-CHRAMOSTA, E., 1923: Cesta Liběcká v dějinných proměnách, se stezkami vedlejšími a strážnicemi . Praha.

[25] HOSÁK, L.-ZEMEK, M. a kol., 1981: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. Jižní Morava . Praha.

[26] CHOTĚBOR, P., 1998: Architektonické detaily českých tvrzí . In: Svoboda, L. a kol., Encyklopedie českých tvrzí, I. díl, A-J, XL-XLVI. Praha.

[27] JAN, L., 2000: Vznik zemského soudu a správa středověké Moravy - Die Entstehung des Landgerichts und die Verwaltung im mittelalterlichen Mähren. Brno.

[28] JANIŠ, D., 1999: Institucionální základy zemského práva na Moravě ve 13. a 14. století (zeměpanská správa - zemský soud a sněm - zemské desky) . Rkp. disertační práce, PF MU Brno.

[29] JESENSKÝ, V., 1995: Průčelí kostela narození Panny Marie v Křivsoudově a zhodnocení jeho pozdně gotické fasády - Stirnseite der Kirche der Geburt von Jungfrau Maria in Křivsoudov und die Bewertung seiner spätgotischen Front, Průzkumy památek 11/1995, 67-76.

[30] KAŠIČKA, F., 1994: Ivančice u Brna - stavebně historický průzkum staré radnice - Ivančice bei Brünn - bauhistorische Erforschung des alten Rathauses, Průzkumy památek II/1994, 61-66.

[31] KAŠIČKA, F.-EBEL, M., 1991: Ivančice, Památník Alfonse Muchy (stará radnice čp. 4-5), stavebně historický průzkum a architektonický rozbor objektu . Rkp., SÚRPMO Praha.

[32] KOUŘIL, P.-PRIX, D.-WIHODA, M., 1997: Městské hrady v českém Slezsku - Stadtburgen in Böhmisch-Schlesien, Archaeologia historica 22, 249-272.

[33] KP: Brandl, V., Bretholz, B. (edd.), Libri citationum et sententiarum seu Knihy půhonné a nálezové I ss . Brunae 1872 ss.

[34] KRATOCHVÍL, A., 1904: Vlastivěda moravská. II. Místopis. Ivančický okres . Brno.

[35] KRATOCHVÍL, A., 1906: Ivančice, bývalé královské město na Moravě. Popis dějepisný, místopisný a statistický . Ivančice.

[36] KUČA, K., 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl I . Praha.

[37] KUČA, K., 1997: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl II . Praha.

[38] KUČA, K., 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl III . Praha.

[39] KUČA, K., 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Díl IV . Praha.

[40] KUTHAN, J., 1991: Zakladatelské dílo krále Přemysla Otakara II. v Rakousku a ve Štýrsku . Praha.

[41] KVĚT, R., 1997: Staré stezky v České republice . Brno.

[42] LANCINGER, L.-MUK, J., 1989: Hradní palác v Soběslavi - Burgpalas in Soběslav, Castellologica Bohemica 1, 159-169.

[43] LÍBAL, D., 2000: Stavební vývoj Starého paláce Pražského hradu do husitských válek do úrovně Vladislavského sálu - Bauentwicklung des Alten Palastes der Prager Burg bis zu den Hussitenkriegen und bis zum Niveau des Wladislawschen Saales, Castellologica Bohemica 7, 61-74.

[44] LÍBAL, D., 2001: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek . Praha.

[45] MACHOVÁ, R., 1997: Ivančice 2. poloviny 15. století ve světle nejstarší městské knihy . Rkp. diplomové práce, FF MU Brno.

[46] MENCL, V., 1960a: Vývoj okna v architektuře českého středověku , Zprávy památkové péče XX, 181-232.

[47] MENCL, V., 1960b: Vývoj středověkého portálu v českých zemích , Zprávy památkové péče XX, 8-26, 112-153.

[48] MENCLOVÁ, D., 1965: Karlštejn - stavba hradu, charakter a dějiny stavby . In: Dvořáková, V.-Menclová, D., Karlštejn, 7-64. Praha.

[49] MENCLOVÁ, D., 1972: České hrady. Díly 1, 2. Druhé vydání . Praha.

[50] MEZNÍK, J., 1999: Lucemburská Morava 1310-1423 . Praha.

[51] MUK, J., 1980: Gotický hrad v Litoměřicích , Vlastivědný sborník Litoměřicko 16, 101-112.

[52] MUK, J., 1994: Stavebně historický výzkum táborského podzemí - Baugeschichtserforschung der Kellergeschosse der Stadt Tábor, Průzkumy památek II/1994, 5-14.

[53] NEUMANN, A., 1919: Neznámá statuta moravská z 15. stol. Zvláštní otisk z "Hlídky" . Brno.

[54] NEUMANN, A., 1930: Nové prameny k dějinám husitství na Moravě . Olomouc.

[55] NEUMANN, A., 1939: K dějinám husitství na Moravě. Husitské války . Olomouc.

[56] NOVÁKOVÁ-SKALICKÁ, M., 1972: Ivančice . Brno.

[57] NOVÝ, R., 1963: Městské knihy v Čechách a na Moravě 1310-1526. Katalog - Libri civitatum Bohemiae nec non Moraviae inde ab anno 1310 usque ad annum 1526. Catalogus. Praha.

[58] PLAČEK, M., 1991: Hrady v povodí Jihlavy a Rokytné - Burgen im Flußgebiet der Jihlava und Rokytná, Vlastivědný věstník moravský XLIII-2, 145-158.

[59] PLAČEK, M., 1996: Pernštejnové, rod a hradní panství; hrad . In: Samek, B. (edt.), Pernštejn, středověký hrad na Moravě, 5—44. Brno.

[60] PLAČEK, M., 1997: Hrady v hrazených moravských městech - Die Burgen in den befestigten mährischen Städten, Archaeologia historica 22, 199-215.

[61] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí . Praha.

[62] PROCHÁZKA, R., 1993: K vývoji a funkčnímu rozvrstvení hradů 11.-12. stol. na Moravě - Zur Entwikklung und funktioneller Gliederung der Burgen des 11.-12. Jahrhundert in Mähren. In: Moździoch, S. (red.), Lokalne ośrodki władzy państwowej w XI-XII wieku w Europie Środkowo-Wschodniej. Spotkania bytomskie 1, 109-141. Wrocław.

[63] PROCHÁZKA, R.-DOLEŽEL, J., 2001: Současný stav poznání počátků jihomoravských měst - Der gleichzeitige Forschungsstand der Anfänge der südmährischen Städten, Přehled výzkumů 42 (2000), 25-74.

[64] PROCHÁZKA, T., 1847: Dějiny města Ivančic . Rkp., museum Ivančice, sbírka rukopisů, č. 533.

[65] PŘÍLESKÁ, H.-DRÁBKOVÁ, D.-KAŠUBOVÁ, M.-KAVALCOVÁ, M., 1983: Okresní archiv Brno-venkov se sídlem v Rajhradě. Průvodce po archivních fondech a sbírkách . Praha.

[66] RAZÍM, V., 1988: Městské opevnění Ratají nad Sázavou (povrchový průzkum) - Die Stadtbefestigung von Rataje a. d. Sázava (Oberflächenerkundung). Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 29, 79-93.

[67] RAZÍM, V., 2002: K problematice městských hradů v Čechách , Archaeologia historica 27, v tisku.

[68] RBM: Erben, K. J., Emler, J., Mendl, B., Linhartová, M., Spěváček, J., Zachová, J. (edd.), Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I ss . Pragae 1855 ss.

[69] SAMEK, B., 1994: Umělecké památky Moravy a Slezska. 1 [А/I] . Praha.

[70] SEDLÁČEK, A., 1914: Zbytky register králův římských a českých z let 1361-1480 . Praha.

[71] SEDLÁK, J., 1980: Ivančice . Ivančice-Brno.

[72] SCHWENDTOVÁ, A. (edt.) a kolektiv, 2000: Město Ivančice . Praha.

[73] SLAVÍK, J.-SVOBODA, L., 1996: Ke stavební podobě hrádků a tvrzí na Strakonicku - Zur Baugestaltung der kleinen Burgen und Festen im Gebiet von Strakonice, Castellologica Bohemica 5, 301-330.

[74] SOMMER, J., 1995: Povrchový průzkum gotického kostela v Bratčicích - Oberflächenuntersuchung der gotischen Kirche in Bratčice, Průzkumy památek ІI/1995, 98-101.

[75] STAŇA, Č., 1985: Mährische Burgwälle im 9. Jahrhundert . In: Friesinger, H.-Daim, F. (Hrsg.), Die Bayern und ihre Nachbarn. Veröffentlichungen der Kommission für Frühmittelalterforschung, Bd. 9, Teil 2, 157-200. Wien.

[76] STAŇA, Č., 1988: Velkomoravské počátky Brněnska - Die großmährischen Wurzeln der Region Brno (Brünn). In: Frolec, V. (red.). Rodná země. Sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc., 168-180. Brno.

[77] ŠAMÁNKOVÁ, E., 1961: Architektura české renesance . Praha.

[78] ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S., 1952: Kritický komentář k moravskému diplomatáři . Praha.

[79] ŠEBELA, L.-VANĚK, J., 1985: Hromadný nález ze studny v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích (přelom 16. a 17. století) - Massenfunde aus dem Brunnen im Areal der ehemaligen Brüdergemeine der Böhmischen Brüder in Ivančice (Wende vom 16. Jahrhundert zum 17. Jahrhundert). Ivančice.

[80] ŠMAHEL, F., 1993: Husitská revoluce. 3. Kronika válečných let. Druhé vydání . Praha.

[81] TRAPP, M., 1865: Památky Jednoty Bratrské na Moravě , Památky archaeologické a místopisné VI, 58-63.

[82] UHROVÁ, O., 1966: Stavebník tzv. domu pánů z Lipého v Ivančicích , Vlastivědný věstník moravský XVIII-2, 258-262.

[83] UHROVÁ, O., 1973: Nález středověké hrnčířské pece v Ivančicích (okr. Brno-venkov) - Der Fund eines mittelalterlichen Töpferofens in Eibenschütz, Vlastivědný věstník moravský XXV-1, 56-58.

[84] UHROVÁ, O., 1977: Významné domy v Ivančicích , Ivančický zpravodaj, únor 1977, nestr.

[85] URBÁNEK, R., 1940: K historii husitské Moravy , Časopis Matice moravské LXIII-LXIV/3-4, 229-314.

[86] ÚLOVEC, J., 1996: Plány jihomoravských měst, hradů a zámků z fondu Reichsstadt Nürnberg - Pläne südmährischer Städte, Burgen und Schlösser aus dem Bestand Reichsstadt Nürnberg, Jižní Morava roč. 32, sv. 35, 267-293.

[87] VÁLKA, J., 1988: Cesta Moravy ke kompaktátům (Studie k dějinám husitské revoluce na Moravě V) - Der Weg Mährens zu den Kompaktaten (Studie zur Geschichte der hussitischen Revolution V), Jižní Morava, roč. 24, sv. 27, 91-144.

[88] VARMUŽOVÁ, H., 1979: Itinerář Václava II. a Václava III. Rkp. diplomové práce, FF MU Brno.

[89] VÁVRA, І., 1959: Manský dvůr moravských markrabat na předměstí v Ivančicích , Brněnský archivní věstník 1959/2, 39-46 (práce vyšla pod jménem B. Kabeš).

[90] VÁVRA, І., 1996: Minulostí Ivančic , Ivančický zpravodaj 1996, I - leden, 9-12, II - únor, 11-13, III - březen, 9-13, IV - duben, 30-33, V - květen, 19-22. VI - červen, 22-25.

[91] VERMOUZEK, R., 1990: Znojemská cesta, západní větev - Die Znaimer Route, der westliche Zweig, Jižní Morava roč. 26, sv. 29, 19-39.

[92] VÍCHA, F., 1990: Zpráva o výsledcích stavebně historického průzkumu radnice v Ivančicích, okres Brnovenkov , Informační a odborně metodický bulletin KS SÚPPOP Brno 1990, 23-30.

[93] WOLNY, G., 1837: Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert. III. Band. Znaimer Kreis . Brünn.

[94] ZDB: Chlumecky, P. R. v.-Chytil, J.-Demuth, C.-Wolfskron, A. R. v. (Hrsg.), Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren. Brünner Cuda . Brünn 1856.

[95] ZEMEK, M.-TUREK, A., 1983: Regesta listin z lichtenštejnského archivu ve Vaduzu z let 1173-1526 - Regesten der im Lichtensteinischen Archiv in Vaduz aufbewahrten Urkunden aus den Jahren 1173-1526, Sborník archivních prací XXXIII, 149-296, 483-527.