Opevnenie mestského hradu v Banskej Bystrici v 15. a na začiatku 16. storočia

Variant title
Befestigung der Stadtburg in Banská Bystrica im 15. und am Anfang des 16. Jhs.
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 355-370
Extent
355-370
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AVENARIUS, A., 1975: Banská Bystrica - hrad. Historický výskum . Rkp. v archíve PÚ Bratislava.

[2] BOVAN, M., 1998: Nálezy mincí z mestského hradu v Banskej Bystrici . In: AVANS v r. 1996. Nitra, s. 36-39.

[3] DURDÍK, T., 1996: Encyklopedie českých hradu , Praha.

[4] FILIP, A., 1938: O banskobystrických cirkevných a svetských staviteľských pamiatkach . Rkp. v archíve Pamiatkového ústavu, stredisko Banská Bystrica.

[5] FILLOVÁ, Ľ., 1985: MPR Banská Bystrica. Mestský hrad - vstupná časť s barbakánom. Umelecko-historický a architektonický sondážny výskum . Rkp. v archíve Pamiatkového ústavu, regionálne stredisko Banská Bystrica.

[6] FILLOVÁ, Ľ., 1988: Výsledky pamiatkového výskumu vstupnej časti s barbakánom hradného areálu v Banskej Bystrici . In: AH 13, Brno, s. 275-283.

[7] FILLOVÁ, Ľ., 1996: MPR Banská Bystrica. Mestský hrad - vstupná časť s barbakánom. Umelecko-historické a architektonické vyhodnotenie architektúry odkrytej archeologickým výskumom . Rkp. v archíve Slredoslovenského muzea v Banskej Bystrici.

[8] FILLOVÁ, Ľ., 1997: MPR Banská Bystrica. Mestský hrad - vstupná časť s barbakanom. Vyhodnotenie architektúry odkrytej archeologickým výskumom . Rkp. v archíve Stredoslovenského muzea v Banskej Bystrici.

[9] GRAUS, I., 1990: Z minulosti a prítomnosti stredovekej mestskej fortifikácie Banskej Bystrice . In: Stredné Slovensko 9, Martin, s. 173-195.

[10] GRAUS, I., 2000a: K lokalizácii neznámej (piatej) bašty v banskobystrickom hradnom areáli . In: AH 25, Brno, s. 119-136.

[11] GRAUS, I., 2000b: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach specifik pasívnej obrany stredoslovenských banských miest . In: Vojenská historia I, Bratislava, s. 3-21.

[12] KENYON, J. R., 1996: Medieval fortification . London-New York.

[13] KODOŇOVÁ, M.-VALLAŠEK, A., 1985: Komplexný výskum Slovenského kostola v Banskej Bystrici . In: Študijné zvesti AÚ SAV, 21, Nitra, s. 265-278.

[14] MÁCELOVÁ, M., 1997: Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici . In: AH 22, Brno, s. 181-190.

[15] MÁCELOVÁ, M., 1999: Výsledky výskumu Mestského hradu v Banskej Bystrici . In: AVANS v r. 1997, Nitra, s. 111-113.

[16] MÁCELOVÁ, M., 2000: K lokalizácii karnera sv. Michala v Banskej Bystrici . In: AH 25, Brno, s. 253-256.

[17] MATULAY, C., 1980: Mesto Banská Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255-1536 . Bratislava.

[18] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku . Praha.

[19] RATKOŠ, P., 1964: K topografii Banskej Bystrice v čase baníckeho povstania (v rokoch 1525-1526) . In: Historické štúdie IX, Bratislava, s. 103-119.

[20] SKLÁDANÝ, M., 1976: Zápas o banskobystrickú meď v polovici 15. storočia . In: Zborník FFUK Historica XXVII, Bratislava, s. 190.

[21] SURA, M., 1980: Banská Bystrica . Martin.

[22] ŠIMKOVIC, M.-UŠIAK, P., 1999: Archeologický výskum barbakanu mestského hradu v Banskej Bystrici . In: AVANS v r. 1997, Nitra, 158-159.

[23] UŠIAK, P., 1998: Archeologický výskům barbakanu mestského hradu v Banskej Bystrici . In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Zborník Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, sekcia spoločenskovedná, č. 2. Banská Bystrica, s. 202-209.

[24] VALLAŠEK, A., 1985: Výskum interiéru farského kostola v Banskej Bystrici . In: AVANS v r. 1984, Nitra, s. 242-244.