Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov

Title: Historický význam nálezov mincí zo slovenských hradov
Variant title
Die historische Bedeutung der Münzen aus den slowakischen Burgen
Author: Hunka, Ján
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 669-676
Extent
669-676
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BOVAN, M.-TRGINA, G., 1998: Nález stredovekých mincí z Tekovskej Breznice. In: Slovenská numizmatika. 15. Nitra 1998, 240-242.

[2] BRUNOVSKÝ, F.-FIALA, A.-NEŠPOROVÁ, T.-ŠIŠMIŠ, M., 1991: Trenčiansky hrad. Martin.

[3] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[4] FIALOVÁ, H.-FIALA, A., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava.

[5] HANULIAK, V.-HUNKA, J., 2000: Poklad mincí z Pustého hradu pri Zvolene. In: Archaeologia historica 25. Brno, 359-367.

[6] HLINKA, J.-HOŠŠO, J., 1980: Historickoarcheologický výskum peňazokazeckej dielne v Liplovskej Mare. In: Zborník SNM LXXIV, História 20. Bratislava 1980, 237-259.

[7] HLINKA, J.-KOLNÍKOVÁ, E.-KRASKOVSKÁ, Ľ.-NOVÁK, J., 1978: Nálezy mincí na Slovensku. III. Bratislava 1978 (v texte ako Nálezy 3).

[8] HLINKA, J.-KRASKOVSKÁ, L.-NOVÁK, J., 1968: Nálezy stredovekých a novovekých mincí na Slovensku. Nálezy mincí na Slovensku. II. Bratislava 1968 (v texte ako Nálezy 2).

[9] HUNKA, J., 1996: Vplyv rakúskych mincí na peňažné pomery stredovekého Slovenska (12.-15. storočie). In: Slovenská numizmatika 14. Nitra, 129-148.

[10] HUNKA, J., 2000: Vzácny nález pražských grošov a viedenských z Melčíc-Zemianskeho Lieskového. In: Numizmatika 17. Bratislava, 9-12.

[11] HUNKA, J., 2000a: Počiatky razby grošovej mince v Uhorsku a jej vzťah k pražskému grošu. In: Materiály z konferencie IUS REGALE MONTANORUM. Sekce 3. Numismatika. Kutná Hora 2000, 28-37.

[12] HUNKA, J., 2001: Možnosti sledovania uhorsko-poľského obchodu v 15.-16. storočí na základe výskytu stredovekých poľských mincí na Slovensku. In: Zborník z konferencie Minca v eurokarpatskom regióne. Sanok, v tlači.

[13] HUNKA, J.-PANIS, B., 1999: Nález stredovekých mincí na Mikulášskej ulici v Bratislave. In: Zborník SNM XCIII, História 39. Bratislava, 89-104.

[14] Nálezy mincí na Slovensku IV (zostavili E. Kolníková a J. Hunka). Nitra 1994 (v texte ako Nálezy 4).

[15] NEŠPOROVÁ, T., 1978: Trenčín, Trenčiansky hrad. In: Chropovský, B.: Významné slovanské náleziská na Slovensku. Bratislava, 217-223.

[16] OLEXA, L.-TÖKÖLY, G., 1977: Zisťovací výskum na stredovekej lokalite Hradovisko v Jelšave. In: AVANS v roku 1976. Nitra 1977, 206-208.

[17] PISOŇ, Š., 1973: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava.

[18] RADOMĚRSKÝ, P., 1976: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna. Praha.

[19] RUTTKAY, A., 1990: Militáriá a súčasti jazdeckého výstroja z 15. stor. na Kostolci v Moravanech nad Váhom, miestna časť Ducové. In: Sborník prací Filosofické fakulty v Brně. E 34-35, 1989-1990. Brno 1990, 89-101.

[20] SEJBAL, J., 1958: Nález falešných polských mincí ze Sučan. In: Moravské numismatické zprávy 4. Brno 1958, 20-25.

[21] SLIVKA, M., 1992: Falšovanie mincí na slovenských hradoch. In: Slovenská numizmatika 12. Nitra, 53-66.

[22] SLIVKA, M.-VALLAŠEK, A., 1991: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice.