Přeseka

Source document: Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 419-429
Extent
419-429
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BRETHOLZ: Bretholz B., Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag . In: Monumenta Germaniae Historica. Nova series II, Berlin 1923.

[2] GRODECKI: Grodecki R., Ksiega henrykowska . Poznań-Wroclaw 1949.

[3] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. I , Pragae 1904—1907 (edd. Friedrich, G.).

[4] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. II , Pragae 1912 (edd. Friedrich, G.).

[5] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. III.1 , Pragae 1942 (edd. Friedrich, G.).

[6] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. III.3 , Olomucii 2000 (edd. Bistřický, J.)

[7] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. IV , Pragae 1962 (edd. Šebánek, J.-Dušková, S.).

[8] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. V , Pragae 1974-1982 (edd. Šebánek, J.­Dušková, S.).

[9] RBM: Regesta diplomatica necnon epistolaria Bohemiae et Moraviae. II , Pragae 1882 (edd. Emler, J.).

[10] SUB: Schlesisches Urkundenbuch. I , Wien-Köln-Graz 1971 (edd. Appelt, H.).

[11] SUB: Schlesisches Urkundenbuch. II , Wien-Köln-Graz 1978 (edd. Irgang W.).

[12] SUB: Schlesisches Urkundenbuch. III , Köln-Wien 1984 (edd. Irgang W).

[13] BASTIAN, W., 1966: Neue Forschungen zur slawischen Befestigung . In: Probleme des frühen Mittelalters in archäologischer und historischer Sicht. Berlin, s. 141-154.

[14] BRANDL, V., 1876: Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae fontes . Brünn.

[15] CZAJKA, W., 1934: Schlesiens Grenzwälder . ZVGSch 68, s. 1-35.

[16] DUDEK, K., 1939: Polička a zemská stezka Hrutovsko-Trstenická . Polička.

[17] DUDÍK, B., 1882: Dějiny Moravy. VIII , Praha.

[18] FIDLER, J., 1998: Energetika a války Přemyslovců ve 12. století . Historie a vojenství 3, s. 64—79.

[19] FRIEDBERG-MÍROHORSKÝ, E. S., 1908: Záseky . Ottův slovník naučný 27. Praha, s. 459.

[20] GASIOROWSKI, A., 1964: Księga henrykowska , SSS 2, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 533-534.

[21] GRÜNHAGEN, C., 1874: Der schlesische Grenzwald (preseca) . ZVGSch 12, s. 1-18.

[22] HOSÁK, L., 1954: Středověká kolonisace na horní Svitavě . ČSPS 62, s. 21-27.

[23] HOSÁK, L., 1956: Svitavy v období feudalismu . In: Svitavy. 700 let města. Brno, s. 15-37.

[24] HŘIBOVÁ, B., 1956: Mapa přírodní krajiny českých zemí ve 12. století . In: Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Přírodní vědy II/1, Praha, s. 61-91.

[25] CHADT, J. E. (Ševětínský), 1913: Dějiny lesů a lesnictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Písek.

[26] CHARVÁT, P., 1994: Z dějin Litomyšle do počátku 14. století . In: Litomyšl. Duchovní tvář českého města. Litomyšl, s. 9-27.

[27] CHARVÁT, P., 1997: Hrady v Podlesí: středověké Vraclavsko do roku 1300 . Pomezí Čech a Moravy 1, s. 7-41.

[28] CHOC, P., 1963: Obrana raně feudálních Čech . Historie a vojenství XX, s. 577-610.

[29] CHOC, P., 1966: Doudlebská přeseka . Jihočeský sborník historický 35, s. 1-7.

[30] CHOC, P., 1967: S mečem a štítem . Praha.

[31] JELÍNEK, F., 1838: Hystorye města Litomyssle. 1 , Litomyšl.

[32] JIREČEK, H., 1856-1857: Župa Litomyšlská, Vratislavská a Chrudimská do r. 1200 . PA 2, s. 25-31.

[33] JIREČEK, H., 1864: Slovanské právo v Čechách a na Moravě. II , Praha.

[34] JIREČEK, H., 1884: Vzdělání a osazení pomezního hvozdu českého . In: Pojednání Král. české společnosti nauk, řada VI., díl 12.

[35] JIREČEK, H., 1904: Prove. Historický slovar slovanského práva . Praha-Brno.

[36] JUNGMANN, J., 1837: Slownjk česko-německý. III , Praha.

[37] KLUČINA, P., 1985: Vojenství českého státu v období raného feudalizmu . In: Vojenské dějiny Československa. I, Praha, s. 59-93.

[38] KOTT, F. Š., 1880: Česko-německý slovník zvláště gramaticko-frazeologický. 2 , Praha.

[39] KOWALCZYK, E., 1987: Systemy obronne walów podłużnych we wczesnym sredniowieczu na ziemiach polskich . Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łodź.

[40] KRZEMIEŃSKA, B., 1979: Boj knížete Břetislava I. o upevnění českého státu (1039-1041) . Praha.

[41] LEŚNY, J., 1982: Zasieki . SSS 7, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 76-82.

[42] LEŚNY, J., 1984: Umocnienia polowe zachodniego pogranicza Polski w X-XIII wieku na tle analogicznych urzadzeń obronnych słowiańszczyzny . In: Obronność polskiej granicy zachodniej w dobie pierwszych Piastów. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łodź, s. 111-124.

[43] LUTOVSKÝ, M., 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku . Praha.

[44] MEITZEN, A., 1873: Über die schlesische Preseka und andere Grenzverhaue des Mittelalters . In: Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Příloha Zeitschrift für Ethnologie 5, s. 12-19.

[45] MIŚKIEWICZ, B., 1970: Przesieka . SSS 4, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 389-390.

[46] NEJEDLÝ, Z., 1903: Dějiny města Litomyšle. I , Litomyšl.

[47] PAĎOUR, B., 1959: Zemská stezka zvaná Trstenická v oblasti Litomyšle . In: Vlastivědný sborník Pardubický kraj. Pardubice, s. 29-33.

[48] PALACKÝ, F., 1837: Srownání zákonů cara Stefana Dušana srbského s neystaršjmi řády zemskými w Čechách . ČNM 11, s. 68-110.

[49] PALACKÝ, F., 1848: Dějiny národu českého w Čechách a w Morawě. I/1 , Praha.

[50] PEISKER, J., 1885: Pomezný hvozd a nejnovější spisy o něm . Sborník historický 3, s. 9-16, 111-119, 169-177.

[51] PEŘÍCH, L., 1963: K otázce hranice mezi Moravou a Slezskem v XI. a XII. století . Časopis Slezského muzea (vědy historické) 12, s. 69-78.

[52] PRAŽÁK, J., 1959: Diplomatické poznámky k litomyšlské listině krále Vladislava I . In: Sborník příspěvků k dějinám Litomyšle a okolí. Pardubice, s. 9-32.

[53] PROFOUS, A., 1947: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. I , Praha.

[54] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. III , Praha.

[55] Příruční slovník jazyka českého. IV/2 , Praha 1944-1948.

[56] RICHTER, V., 1955: Staré stezky na Moravském Třebovsku . ČSPS 63, s. 193-203.

[57] RICHTER, V., 1956: Hraniční hvozd v okolí Mor. Třebovska . ČSPS 64, s. 141-161.

[58] RICHTER, V., 1958: Jméno Mor. Třebová . Vlastivědný věstník moravský 13, s. 84—87.

[59] SCHULZ, J., 1968: Vývoj českomoravské hranice na horní Svitavě a Svratce do 2. poloviny 13. století . In: Sborník prací k sedmdesátinám universitního profesora PhDr. Ladislava Hosáka. Olomouc, s. 7-15.

[60] SCHULZ, J., 1970: Vývoj českomoravské hranice do 15. století . HG 4, s. 52-81.

[61] SLAWSKI, F., 1970: Prosek . SSS 4, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 361.

[62] STENZEL, G. A., 1854: Liber fundationis claustri Sanctae Mariae in Heinrichow oder Gründungsbuch des Klosters Heinrichau . Breslau.

[63] ŠIMÁK, J. V., 1917: Ještě o Hrutově a stezce Trstenické . ČČH 23, s. 157-171.

[64] ŠIMÁK, J. V., 1919: Osídlení Kladska . ČČH 25, s. 39-57.

[65] ŠIMEK, J., 1884: O stezce trstenické . In: Výroční zpráva c. k. státní školy střední v Litomyšli. Litomyšl, s. 1-9.

[66] ŠMILAUER, V., 1970: Mytební jména v předpolí Jizerských hor a Krkonoš . HG 4, s. 42-51.

[67] TADRA, F., 1897: Kulturní styky Čech s cizinou až do válek husitských . Praha.

[68] TAGÁNYI, K., 1921: Alte Grenzschutz-Vorrichtungen und Grenz-Ödland: gyepü und gyepüelve. Ungarische Jahrbuch 1, s. 105-121.

[69] TOMEK, V. V., 1855: Něco o pomezí země české za nejstarších časů až do prostředka 13. století . ČNM 29, s. 461-475.

[70] TOMÍČEK, A., 1924-25: O starých cestách do půlky XIII. století . Zálesí 6, s. 6-10.

[71] TOMÍČEK, A., 1926: Stezka Trstěnická a pole Hrutovská . Litomyšl.

[72] TRAUTMAN, R., 1950: Die Slavische Ortsnamen Mecklenburgs und Holsteins . Berlin.

[73] VANĚČEK, V., 1928: Studie o imunitě duchovních statků v Čechách do polovice 14. století . Praha.

[74] VANĚČEK, V., 1937: Základy právního postavení klášterů a klášterního velkostatku ve starém českém státě (12.-15. stol.). 2 , Praha.

[75] VANĚČEK, V., 1959: České "kobylí pole" jako právní instituce . Praha.

[76] VÁVRA, I., 1972: Polská cesta . HG 8, s. 3-30.

[77] WOCEL, J. E., 1870: O hradištích a branách zemských . PA 8, s. 321-330.

[78] [ZOUBEK, F. J.], 1868: Přeseka Slezská . PA 7, s. 74-76.

[79] ZEMLIČKA, J., 1997: Čechy v době knížecí . Praha.