Bratislava - hraničné mesto

Title: Bratislava - hraničné mesto
Variant title
Bratislava - eine Grenzstadt
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 53-60
Extent
53-60
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BIALEKOVÁ, D.: Odraz fránských vplyvov v kultúre Slovanov. In: Zborník referátov IV. Medzinárodného kongresu slovanskej archeológie v Sofii 1980, Nitra 1980, 28-35.

[2] DEKAN, J.: Tajomstvo reliéfu. N.S. č. 4 25, januára 1990.

[3] FIALA, A.-SEMANKO, A.: Bratislavský hrad. NKP. Čestné nádvorie. Nálezová správa. Bratislava 1992.

[4] EISNER, J.: Devínska Nová Ves, Bratislava 1952.

[5] KRASKOVSKÁ, L.: Pohrebisko v Bernolákove, Slov. archeol. 10, 1962, 425-460.

[6] KRASKOVSKÁ, L.: Slovansko-avarské pohrebisko pri Záhorskej Bystrici, Bratislava 1972.

[7] Magnae Moraviae Fontes Historici, ed. Havlík, L., Brno 1969, 292 n.

[8] MENCL, V.: Dóm sv. Martina v Bratislave, Vlastivedný časopis 1968.

[9] PLACHÁ, V.-HLAVICOVÁ, J.-KELLER, I.: Slovanský Devin, Bratislava 1990.

[10] ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Bratislavský hrad v 9.-12. storočí, Bratislava, Obzor 1975.

[11] ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Dejiny Bratislavy, Slovanská Bratislava, Elán 1993, 275-325.

[12] ŠTEFANOVIČOVÁ, T.: Architektúra Veľkej Moravy v európskom kontexte. In: Veľká Morava mezi Východem a Západem, Brno 2001, 397-406.

[13] ŠTEFANOVIČOVÁ, T.-FIALA, A.: Stavebný vývoj Bratislavského hradu od 11. do 13. storočia. In: Zborník FFUK XVI, 1965, 77-110.

[14] ZÁBOJNÍK, J.: Zur Frage der Kontakte der nördlichen Peripherie des awarischen Kaganats mit den westlichen Gebieten. In: Jahrbuch des Wosinsky Mór-museums XV., 1990, 103-111.