"Per transversum montis Scalicze" - k interpretaci pozůstatků starých cest na katastru Dolan u Olomouce ve světle rozhraničovací dohody dolanského kláštera a olomoucké kapituly z roku 1404

Variant title
"Pertransversum montis Scalicze" - zur Interpretation der Überreste der alten Wege auf dem Kataster der Gemeinde Dolany (Dolein bei Olomouc [Olmütz]) im Lichte der Abgrenzungsvereinbarung des Klosters in Dolany und des Kapitels in Olomouc aus dem Jahr 1404
Author: Bolina, Pavel
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 93-118
Extent
93-118
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BARTOŠ, J.-KOVÁŘOVÁ, S., 1999: Dějiny obce Jívová . Jívová.

[2] BLÁHOVÁ, M., 1997: Možnosti a formy cestování ve středověkých Čechách a jejich odraz v soudobé historiogragfii , in: Cesty a cestování v životě společnosti. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. září 1994 v Ústí nad Labem, Acta Universitatis Purkynianae, Philosophica et historica III. Studia historica II, 1995, red. L. Bobková a M. Neudertová. Ústí nad Labem, 39-53.

[3] BOLINA, P., 2002: Pokus o modelové řešení některých problémů kolonizace a vzniku hradů v Nízkém Jeseníku , AH 27, 163-178.

[4] BURIAN, V., 1964: Husitské opevnění Kartouzka v Dolanech , Archeologické rozhledy 16, 793-796; 805-820; 829-839.

[5] BURIAN, V., 1969: Předběžná zpráva o historicko-archeologickém výzkumu na Kartouze v Dolanech r. 1968 , Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 144, 11-15.

[6] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris Regni Bohemiae. Tomus II. (1198-1230) , ed.: G. Friedrich. Pragae 1912; Tomi V, fasciculus primus (1253-1266), ed. J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1974; Tomi V, fasciculus secundus (1267-1278), ed.: J. Šebánek et S. Dušková. Pragae 1981.

[7] CDM: Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae VII. (1334-1349), I.—II. Abtheilung , ed.: J. Chytil. Brünn 1858; IX. (1356-1366), ed. V. Brandl. Brünn 1875; X. (1367-1375), ed. V. Brandl. Brünn 1878; XIII. (1400-1407), ed. V. Brandl. Brünn 1897; XV. (Nachträge), ed. B. Bretholz. Brünn 1903.

[8] CZUDEK, T., 1988: Údolí Nízkého Jeseníku , Studie ČSAV 11. Praha.

[9] DOSTÁL, J.-ŘÍKOVSKÝ, F., 1935: Vlastivěda moravská II. Místopis , Olomoucký okres. Brno.

[10] FERULÍK, A., 1966: Hranice domašovského lesa . Vlastivědný věstník moravský 18, 106-109.

[11] GABRIEL, F., 1967: Polská sůl ve Slezsku a na Moravě do konce 17. století , Slezský sborník 65, 503-517.

[12] GARDAVSKÝ, Z., 1963: Předsunuté husitské opevnění u Dolan , Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 110, 2-10.

[13] GARDAVSKÝ, Z., 1962: Husitská pevnost na zdech kartuziánského kláštera u Dolan , Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci č. 106, 10-16.

[14] HOSÁK, L.-ŠRÁMEK, R., 1970: Místní jména na Moravě a ve Slezsku I (A-L) . Praha.

[15] HOSÁK, L.-ŠRÁMEK, R., 1980: Místní jména na Moravě a ve Slezsku II (M-Ž) . Praha.

[16] HRUBÝ, F., 1947: Severní Morava v dějinách. Rukopis k vydání připravil J. Šebánek . Brno.

[17] KOSMAS: Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Germanicarum, nova senes. Tomus II. Cosmae Pragensis chronika Boemorum , ed. B. Bretholz. Berolini 1923.

[18] KUBŮ, F.-ZAVŘEL, P., 1994: Terénní průzkum české části Zlaté stezky, Zlatá stezka . Sborník Prachatického muzea 1/1994, 54-76.

[19] KUBŮ, F.-ZAVŘEL, P., 1995: Prachatický systém Zlaté stezky, Zlatá stezka . Sborník Prachatického muzea 2/1995, 74-98.

[20] KUBŮ, F.-ZAVŘEL, P., 1998: Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky , AH 23, 35-57.

[21] KUBŮ, F.-ZAVŘEL, P., 2001: Der Goldene Steig. Historische und archäologische Erforschung eines bedeutenden mittelalterlichen Handelsweges, 1. Die Sticke Prachatitz-Staatsgrenze . Passau.

[22] KUČA, K., 1996: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I (A-G) . Praha.

[23] KUČA, K., 1997: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II (H-Kole) . Praha.

[24] KUČA, K., 2000: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV. (Ml-Pan) . Praha.

[25] LECHNER, K., 1902: Die ältesten Belehnungs- und Lehengerichtsbücher des Bisthums Olmütz, I. Belehnungsbücher , D. Lehengerichtsbücher. Brünn.

[26] MAZAČ, L., 1969: Co je barka? , Vlastivědný věstník moravský 21, 67.

[27] OHLER, N., 2003: Cestování ve středověku . Jinočany.

[28] PAPAJÍK, D., 2002: Formování a vývoj velkobystřického panství , in: Velká Bystřice, Pohledy do dějin. Velká Bystřice, 35-49.

[29] PINKAVA, V., 1909: O některých podvržených listinách kláštera hradištského , Časopis Matice moravské 33, 392-400.

[30] PLAČEK, M., 2001: Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí . Praha.

[31] PROKISCH, E., 1941: Das Städchen Giebau . Hainfeld.

[32] PRUCEK, J., 1972: "...Meta que vulgo dicitur kopecz..." . Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 154, 8-10.

[33] RBM II: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, Pars II (1253-1310) , ed.: J. Emler. Pragae 1882.

[34] Redakce VVM, 1970: Ke zprávě o bárce . Vlastivědný věstník moravský 22, 359.

[35] SCHULZ, J.-HOSÁK, L., 1966: Příspěvek k lokalizaci hranic lesa Střelná , Vlastivědný věstník moravský 18, 235-244.

[36] ŠEBÁNEK, J.-DUŠKOVÁ, S., 1952: Kritický komentář k moravskému diplomatáři. Zpracování látky z III. svazku Bočkova moravského kodexu . Praha.

[37] ŠIMŮNEK, R., 2000: Terminologie služebních vztahů v pozdně středověkých Čechách , Mediaevalia historica bohemica 7, 175-190.

[38] ŠINDLER, J., 1942: Dějiny Dolan . Loštice.

[39] TEIGE, J., 1894: Zpráva o pramenech dějin kláštera Hradištského u Olomouce (až do r. 1300) , Věstník KČSN, Třída filosoficko-historicko-filologická, roč. 12/1893. Praha.

[40] VRÁNA, J., 2002: Kartuziánský klášter v Dolanech u Olomouce . Archeologické památky střední Moravy, svazek 5. Olomouc.

[41] ZDO: Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren , ed. P. R. v. Chlumecky, J. Chytil, C. Demuth a A. R. v. Wolfskron. Brünn 1856.

[42] ZEMEK, M., 1938: Pořad děkanů, proboštů a kanovníků olomoucké kapituly . Olomouc.

[43] ŽEMLIČKA, J., 2003: Stará cesta do Bechyňska. K vnímání prostoru a vzdálenosti v přemyslovských Čechách , in: Dějiny ve věku nejistot. Sborník k příležitosti 70. narozenin Dušana Třeštíka. Praha, 319-332.