Hranice života, hranice zapomnění. Hroby významných církevních představitelů na Pražském hradě v období přemyslovské a lucemburské vlády

Variant title
Grenze des Lebens, Grenze der Vergessenheit
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 203-223
Extent
203-223
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BECKER, M. J., 2001: Human Skeletons Excavated from a series of "Cemetery" Areas Within the Prague Castle, Czech Republic , rukopis uložený v odd. Pražský hrad ARÚ AV ČR Praha.

[2] BOHÁČOVA, I.-FROLÍK, J.-ŽEGKLITZ, J., 1988: Záchranné práce na Pražském hradě (1983-1984) v katedrále sv. Víta , Castrum Pragense 1, 21-22.

[3] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat - Die Prager Burg zur Zeit der Přemyslidenfürsten. Praha.

[4] BORKOVSKÝ, I., 1975: Svatojiřská bazilika a klášter na Pražském hradě , Praha.

[5] BRAVERMANOVÁ, M., 2002: Protokol o uložení pozůstatků z tumby knížete Břetislava II. , KPR 16. 2. 2002.

[6] Deník 1925/I: Hrad Pražský - III. nádvoří. Denník vykopávek 1925 (4. VI.-27. VII) , ARÚ AV ČR Praha, oddělení Pražský hrad.

[7] Deník 1926/I: Hrad Pražský - III. nádvoří. Denník vykopávek 1926 (20. IV.-7. VIII) , ARÚ AV ČR Praha, oddělení Pražský hrad.

[8] Deník 1928/VII: Hrad Pražský - III. nádvoří. Denník vykopávek 1928 (20. I.-24. III.) , ARÚ AV ČR Praha, oddělení Pražský hrad.

[9] DURDÍK, T.-CHOTĚBOR, P.-MUK, J., 1984: Klášter kostela pražského na pražském hradě - Das Kloster der Prager Kirche auf der Prager Burg, Archaeologica Pragensia 5/1, s. 113-124.

[10] EBEN, D., 1994: Liturgická hudba v předhusitské katedrále, Pražské arcibiskupství 1344-1994 , Praha.

[11] FROLÍK, J., 1988: Druhý archeologický nález kalicha z Pražského hradu - The second archaeological find of a chalice from Prague Castle, Sborník Kruhu přátel Muzea hl. m. Prahy 1, s. 95-102.

[12] FROLÍK, J., 1996: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu prováděném na základě smlouvy č. 709/96 na lokalitě Praha-Hrad, chrám sv. Víta - hrob sv. Vojtěcha , ARÚ AVČR Praha, č. j. 1684/96.

[13] FROLÍK, J.-MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.-MATOUŠ, P., 2000: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu provedeném na základě smlouvy č. 7077/99 na lokalitě Praha-Pražský hrad, Vikářská ulice a Jiřské náměstí I. a III. etapa předláždění , Archiv ARÚ AV ČR Praha, čj. 9937/00.

[14] FROLÍK, J.-MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.-RUŽIČKOVÁ, E.-ZEMAN, A., 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu. Výpověď archeologických pramenů , Castrum Pragense 3, Praha.

[15] HILBERT, K. 1914: Nové poznatky o románské basilice na hradě pražském , Památky archeologické 26, 10-15.

[16] HOMOLKA, J., 1982: Sochařství doby posledních Přemyslovců, 69-157 . In: Umění doby posledních Přemyslovců, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, SSPPOP Středočeského kraje.

[17] KOSTÍLKOVÁ, M., 1997: Oltářní tumba v kapli sv. Vojtěcha, nález ostatků sv. Vojtěcha roku 1880 a jejich další osudy . In: Svatý Vojtěch. Sborník miléniu. Praha, 141-167.

[18] KUTAL, A., 1984: Gotické sochařství . In: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Od počátků do konce středověku, 216-283, Praha.

[19] KUTHAN, J. 1982: Architektura v přemyslovském státě 13. století . In: Umění doby posledních Přemyslovců, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, SSPPOP Středočeského kraje, 181-351.

[20] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.-EBEN, D., 1999: Organizace liturgického prostoru v bazilice sv. Víta , Castrum Pragense 2, 227-240.

[21] MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J.-FOLTÝN, D., v tisku: Hrobová kaple knížete Břetislava II. při bazilice sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie , Castrum Pragense.

[22] NECHVÁTAL, B., 2001: Dva raně středověké sarkofágy z Vyšehradu , Archaeologica historica 26, Brno, 345-358.

[23] NOVOTNÝ, V., 1913: České dějiny. Díl I. Část II. Od Břetislava I. do Přemysla I. (1034-1197) . Praha.

[24] POCHITONOV, A.-RADOMĚRSKÝ, P., 1961: Neznámý Přemyslovský náhrobek v Praze , ČNM, odd. věd společenských, 130, Praha.

[25] RYNEŠ, V., 1944: Mlada Přemyslovna , Praha.

[26] Skicář XVII: Skicář K. Hilberta, označený "Sv. Vít 1911-XVII" , Archiv Pražského hradu, fond Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta.

[27] SOMMER, P., 2000: Kaple Panny Marie v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě a začátky české sakrální architektury . In: Přemyslovský stát kolem roku 1000, Praha, 121-126.

[28] STEHLÍKOVÁ, D., 2003: Ostrovské náhrobky a pečeti z let 1220-1250 - Ostrower Grabsteine und Siegel aus den Jahren 1220-1520, In: 1000 let kláštera na Ostrově (999-1999), 75-102, praha 2003.

[29] STEJSKAL, K., 1976: Mistr Gutina náhrobníku a jeho dílo (K počátkům gotického malířství v Čechách) , Časopis národního muzea 145, 10 an.

[30] STEJSKAL, K., 1984: Počátky gotického malířství . In:: Dějiny českého výtvarného umění I/1. Od počátků do konce středověku, 284-310, Praha.

[31] ŚWIECHOWSKI, Z., 1983: Romanesque Art in Poland . Warszawa 1983.

[32] VLČEK, E., 1997: Nejstarší Přemyslovci. Fyzické osobnosti českých panovníků I. , Praha.

[33] VLČEK, E., 2000: Čeští králové I , Praha.

[34] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1997: Elementy ordo defunctorum średniowiecznych benedyktynów Tynieckich (na podstawe wykopalisk) . In: Śmierć w dawnej Europie, Zbiór studiów. Acta Universitatis Wratislaviensis, Historia, t. 129, 73-86.

[35] WIECZOREK, A.-HJNZ, H.-M. (eds.), 2000: Europas Mitte urm 1000 - Europe's Centre around A. D. 1000 - Európa Közepe 1000 Körül - Europa Środkowa okolo roku 1000 - Střed Evropy okolo 1000. Katalog. Stuttgart.