Rozdiel medzi chudobnými a bohatými na základe písomných prameňov z rokov 1000-1301

Variant title
Unterschied zwischen Armen und Reichen auf Grund der schriftlichen Quellen aus den Jahren 1000-1301
Author: Hunka, Ján
Source document: Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 239-246
Extent
239-246
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Dejiny Slovenska I (do roku 1526) . Bratislava 1986.

[2] Encyklopedia Slovenska. V . Bratislava 1981.

[3] HALAGA, O. R., 1987: Archív mesta Košice. Sprievodca po fondech a zbierkach . Praha.

[4] HLINKA, J.-KRASKOVSKÁ, Ľ.-NOVÁK, J., 1968: Nálezy stredovekých a novovekých mincí na Slovensku. Nálezy mincí na Slovensku. II . Bratislava (v texte ako Nálezy 2).

[5] HÓMAN, B., 1916: Magyar pénztörténet 1000-1325 . Budapest.

[6] HORVÁTH, V., 1991: Bratislavské mestské privilegium . Bratislava.

[7] HUNKA, J., 1996: Vplyv rakúskych mincí na peňažné pomery stredovekého Slovenska (12.-15. storočie). Slovenská numizmatika. 14. Nitra 1996, s. 129-148.

[8] HUNKA, J., 1996a: Hromadný nález uhorských brakteátov z Rišňoviec (Príspevok k hospodárským pomerom na území Slovenska koncom 12. a v 1. pol. 13. storočia) . Slovenská numizmatika. 14. Nitra 1996, s. 85-116.

[9] HUNKA, J., 1997: Mince Arpádovcov a ich odraz v hospodárskych vzťahoch stredovekého Slovenska. I—II. Kandidátská práca. Nitra.

[10] JUCK, Ľ., 1984: Výsady miest a mestečiek na Slovensku (1238-1350) . Bratislava.

[11] Kolektív 1998: Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti. I . Bratislava.

[12] KUČERA, M., 1974: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Štúdie o hospodárskom a sociálnom vývine v 9 - 13. storočí . Bratislava.

[13] LEHOTSKÁ, D., 1961: Dejiny Modry 1158-1958 . Bratislava.

[14] LEHOTSKÁ, D.-HANDZOVÁ, D.-HORVÁTH, V.-HRABUŠŠAY-MERGLOVÁ, N., 1956: Inventár stredovekých listín, listov a iných príbuzných písomností . Archív mesta Bratislavy. Bratislava.

[15] LUKAČKA, J. a kol., 1995: Krušovce 1235-1995 . Bratislava.

[16] MARSINA, R., 1971: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. I . Bratislavae.

[17] MARSINA, R., 1987: Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. II . Bratislavae.

[18] MATULAY, C., 1980: Město Banská Bystrica. Katalóg administratívnych a súdnych písomností (1020) 1255-1536. I . Bratislava.

[19] OSLANSKÝ, F., 1996: K podmienkam a prameňom sviatočných dní v stredoveku . Historický časopis 44/4. Bratislava, 569-582.

[20] VOJTAS, J., 1971: Ľubica (1271-1971) . Bratislava.