Zvolenská protiturecká obranná línia

Variant title
Die Zvolener Verteidigungslinie
Source document: Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 243-253
Extent
243-253
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] GRAUS, I., 2000: Vývoj fortifikácie Banskej Bystrice do konca 16. storočia v podmienkach špecifík pasívnej obrany stredoslovenských banských miest . In: Vojenská historia 4/2000, č. 1, s. 3-22.

[2] HANDZO, J. C., 1941: Dejiny Ev. a. v. cirkevného zboru v Ľubietovej, bývalého královského mesta . Martin, s. 30-31.

[3] HANULIAK, V., 1986: Výskumová správa z predstihového archeologického výskumu na Vígľašskom zámku . Archív KPÚ Banská Bystrica.

[4] HANULIAK, V., 1996: Via magna na strednom Slovensku v období včasného a vrcholného stredoveku . Archaeologia historica 21. Brno, s. 443-449.

[5] HANULIAK, V., 2004: Čabradský hrad v dějinách Hontu . Archaeologia historica 29. Brno, s. 299-308.

[6] HANULIAK, V.-RAGAČ, R., 2002: Zámok Vígľaš v období 14. až 18. storočia . Archaeologia historica 27. Brno, s. 279-287.

[7] HNILICA, J., 1994: Kláštor v Bzovíku . In: Dejiny a kultúra rehoľných komunít na Slovensku. Trnavská univerzita Trnava, s. 155-173.

[8] HORVÁTH, P., 1987: Slovensko v období tureckej expanzie v 16. storočí . In: Dějiny Slovenska II. SAV Bratislava, s. 26-42.

[9] HORVÁTH, P.-KOPČAN, V., 1971: Turci na Slovensku . SPN Bratislava, s. 57-148.

[10] KOPČAN, V.-KRAJČOVIČOVÁ, K., 1983: Slovensko v tieni polmesiaca . Martin, s. 46.

[11] LÁMOŠ, T., 1969: Vznik a počiatky mesta Kremnica . Bratislava.

[12] LICHNER, J., 1964: Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení z čias tureckého nebezpečenstva . In: Vlastivedný časopis XIII, č. 1 Bratislava, s. 1-12.

[13] LICHNER, M. a kolektiv, 2002: Banská Štiavnica. Svedectvo času . Štúdio Harmony Banská Bystrica, s. 39-40.

[14] MATUNÁK, M., 1904: Vígľašský zámok. Preložená a doplnená verzia G. Balašom , Zvolen 1960, s. 32-33, 44-46.

[15] MENCLOVÁ, D., 1954: Zvolenský hrad . Bratislava.

[16] MISTRÍK, J., 1974: Protiturecké vartovky na Slovensku . In: Krásy Slovenska, ročník 51, č. 12, s. 538-540.

[17] PARNIČAN, P., 1936: Dejiny krupínskej vartovky . Šahy.

[18] RAGAČ, R., 2003: Neskorogotický hrádok v Dúbravici - historické poznatky o jeho starších dejinách . Rukopis.

[19] SLIAČAN, L., 1944: Krupina . Zvolen, s. 29-33.

[20] ŠAŠKY, L., 1981: Kamenná krása naších miest . Osveta Martin.

[21] ŽILÁK, J., 1990: Zo starších dejín baníctva na území dnešného Zvolenského okresu . In: Stredné Slovensko 9 Martin, s. 123-128.