K otázce sídlištní kontinuity a topografie lokačního Trutnova

Variant title
Zur Frage der Siedlungskontinuität und der Topographie der Lokationsstadt Trutnov
Author: Wolf, Ondřej
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 77-99
Extent
77-99
  • ISSN
    0231-5823
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BENEŠ, J. (ed.), 1947: V zamyšlení nad životem, p. f. 1948 . Trutnov.

[2] CDB: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae: V/1 (1253-1265) , edd. Šebánek, J.-Dušková, S., Pragae 1974.

[3] CIM: Codex iuris municipalis regni Bohemiae: II. (1225-1419) , ed. Čelakovský, J., Praha 1895.

[4] CIM: Codex iuris municipalis regni Bohemiae: III. (1420-1526) , eds. Čelakovský, J.-Fridrich, G., Praha 1948.

[5] Landbuch: Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego: tom I (1366-1376) , ed. Jurek, T , Poznań 2004.

[6] Landbuch: Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego: tom II (1385-1395) , ed. Jurek, T , Poznań 2000.

[7] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae: II. (1253-1310) , Emler, J. ed., Pragae 1882.

[8] RBM: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae: III (1311-1333) , Emler, J. ed., Pragae 1890.

[9] BAKALA, J., 2002: Staré Město a založení Fryštátu . In: Moravskoslezské pomezí v proměnách 13. věku. Výbor článků a studií, 428-447.

[10] BŁAŻEJEWSKI, A., 2000: Sudety polskie w okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich - zarys problematyki . In: Boguszewicz, M.-Boguszewicz, A.-Wiśniewska, D. (eds.): Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław, 121-134.

[11] BOGUSZEWICZ, A., 2000: Z badań nad przemianami osadnictwa w Sudetach śląskich w XII-XIII w. In: Boguszewicz, M.-Boguszewicz, A.-Wiśniewska, D. (eds.): Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław, 151-168.

[12] BOHÁČ, Z., 1968: K otázce využití zasvěcení kostelů v oboru historické geografie , Československý časopis historický 16, 571-584.

[13] BOK, J., 2005: Historický a hospodářsko-správní vývoj Trutnova do r. 1620 . Sborník archivních prací 55/2, 315-371.

[14] BRONOWICKI, J., 2000: Stan i perspektywy badań nad epoką kamienia w Sudetach polskich . In: Boguszewicz, M.-Boguszewicz, A.-Wiśniewska, D. (eds.): Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław, 99-116.

[15] DONAT, P., 2000: Zum Städtischen Hausbau des 13. Jhs. im östlichen Mitteleuropa , Slavia Antiqua XLI, 129-169.

[16] GABRIEL, F.-SMETANA, J., 1983: K vývoji výrobních okruhů červeně malované keramiky v severních Čechách , Archaeologia historica 8, 119-136.

[17] HEINZEL, E., 2000: Die Ortsnamen des Bezirkes Trautenau , Sudetendeutsches Ortsnamen-Buch, Heft 10. Trutnov.

[18] HEJNA, A., 1967: Archeologie a regionální výzkum severovýchodních Čech , Krkonoše-Podkrkonoší 3, 9-13.

[19] HORÁK, V., 2004: Znak Horního Starého Města , Sborníček Příspěvky muzea Podkrkonoší v Trutnově 3. Trutnov, 63-64.

[20] HORÁK, V.-VAŠATA, O., 2004: Několik poznámek k lokalizaci středověkého kostela Pany Marie v Trutnově , Sborníček. Příspěvky muzea Podkrkonoší v Trutnově 3. Trutnov, 12-15.

[21] JEŽEK, M., 2000: Poznámka vlastivědná , Archeologické rozhledy 52,646.

[22] KEJŘ, J., 1998: Vznik městského zřízení v českých zemích . Praha.

[23] KLÁPŠTE, J. (ed.), 2002: Archeologie středověkého domu v Mostě (čp. 226) , Mediaevalia Archaeologica 4. Praha-Most.

[24] KLÁPŠTE, J.-RICHTER, M.-VELÍMSKÝ, T., 1996: Hausbau früher Lokationsstädte in Böhmen . In: Brachmann, H.-Klápště, J. (eds.): Hausbau und Raumstruktur früher Städte in Ostmitteleuropa, Památky archeologické - Supplementum 6, Praha, 148-165.

[25] KUHN, W., 1971: Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte . München.

[26] LIPPERT, J., 1898: Social-Geschichte Böhmens in vorhussitischer Zeit, II. Der sociale Einflus christlich-kirchlich, Organisation und der deutschen Colonisation. Prag-Wien-Leipzig.

[27] LODOWSKI, J., 1990: Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem Śląska (VI-X w.) . In: Kurnatowska, Z. (ed.): Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce. Poznań-Wrocław-Warszawa, 173-185.

[28] MENZEL, J. J., 1977: Die schlesische Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts. Studien zum Urkundenwesen, zur Siedlungs-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte einer ostdeutschen Landschaft im Mittelalter . Würzburg.

[29] MŁYNARSKA-KALETYNOWA, M., 1975: Ree. W. Kuhn, Beiträge zur schlesischen Siedlungsgeschichte, "Silesia", Folge 8, München 1971 . Kwartalnik Historii Kultury materialnej XXIII, 1975, nr. 1., s. 128-133.

[30] MISZCZYK, T., 2000: Zamek na Wzgórzu Bolesława Krzywoustego w Jeleniej Górze w świetle dotychczasowych badań archeologicznych . In: Boguszewicz, M.-Boguszewicz, A.-Wiśniewska, D. (eds.): Człowiek i środowisko w Sudetach, Wrocław, 229-234.

[31] MOŹDZIOCH, S., 1990: Stan badań archeologicznych nad młodszym podokresem wczesnego średniowiecza na Śląsku . In: Kurnatowska, Z. (ed.): Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce. Poznań-Wrocław-Warszawa, 187-199.

[32] MOŹDZIOCH, S., 1995: Zur Genese der Lokationstädte in Polen in stadtgeschichtlicher Sicht . In: Brachmann, H. (Hrsg.): Burg - Burgstadt - Stadt. Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin, 149-160.

[33] PIEKALSKI, J., 1999: Transformace měst středověké střední Evropy. Prostorová struktura , Mediaevalia archaeologica 1,21-42.

[34] POCHE a kol., 1977: Umělecké památky Čech 1 . Praha.

[35] PROFOUS, A., 1957: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny IV , Praha.

[36] PROCHÁZKA, J., 1960: Osídlení Trutnovská a jeho místní názvosloví , rkp. Trutnov.

[37] RAZÍM, V., 2000: Příspěvek k topografii středověkého Trutnova , Archeologické rozhledy 52, 528-532.

[38] RICHTER, M., 1979: Archeologický výzkum českých měst 13. století , Hospodářské dějiny 4, 5-33.

[39] RICHTER, M.-VOKOLEK.V., 1995: Hradec Králové. Slovanské hradiště a počátky středověkého města . Hradec Králové.

[40] ROBER, R., 1999: Zur Topographie des Handwerks in der mittelalterlichen Stadt . In: Röber, R. (ed.): Von Schmieden, Würflern und Schreinern. Städtisches Handwerk im Mittelalter. Stuttgart.

[41] SEDLÁČEK, A., 1887: Hrady, zámky a tvrze království českého V , Praha.

[42] SCHOLLKMANN, B., 2004: Zwischen Mythos und Befund. Eine kritische Bilanz zum Thema "Die vermessene Stadt" aus Sicht der archäologischen Stadtkernforschung , Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit 15, 180-184.

[43] SIGL, J., 1983: Záchranný výzkum na staveništi budovy OV KSČ v Trutnově v r. 1982 , Zpravodaj. Krajské muzeum východních Čech v Hradci Králové X/1, společenské vědy, 48-49.

[44] SIGL, J.-WOLF, V., 1983: Archeologický výzkum v Trutnově 1980-1981 , Krkonoše-Podkrkonoší 7, Trutnov, 267-301.

[45] ŠIMÁK, J. V., 1932: Historický vývoj Čech severovýchodních . Zvláštní otisk z časopisu Od kladského pomezí 1931-32, Česká Skalice.

[46] ŠIMÁK, J. V., 1938: Středověká kolonizace v zemích českých , České dějiny I., č. 5. Praha.

[47] ŠIROKÝ, R.-NOVÁČEK, K.-KAISER, L., 2004: Zapomenutá Plzeň. Počátky města pod přemyslovským hradem , Archeologické rozhledy 56, 798-827.

[48] ŠTĚPÁNEK, M., 1968: Patrocinia a středověké cesty , Československý časopis historický 16, 551-570.

[49] ULIČNÝ, P., 1999: Město, hrad a kostely Panny Marie a sv. Jakuba ve středověkém Trutnově , Ročenka státního okresního archivu v Trutnově, 130-158.

[50] VELÍMSKÝ, T, 1992: Zur Problematik des Stadtgründung des 13. Jahrhunderts in Kynšperk nad Ohří (Königsberg) , Památky archeologické 83, 105-148.

[51] VELÍMSKÝ, T., 1995: Archeologie a problematika studia středověkého městského domu a parcely , Archaeologia historica 20, 71-80.

[52] VELÍMSKÝ, T, 2002: Hrabišici, páni z Rýzmburka . Praha.

[53] WIHODA, M., 1998: Geneze městského zřízení na Moravě jako zakladatelské dílo markraběte Vladislava Jindřicha? , Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, C 45, 21-33.

[54] WOLF, O., 2004: Kolonizace, weichbild a počátky manských sídel na Trutnovsku , Archeologické rozhledy 56, 561-590.

[55] WOLF, V., 1969: Postavení trutnovského kláštera na Trutnovsku na počátku 14. století , Miscellanea, supppl. Krkonoše-Podkrkonoší, 76-78.

[56] WOLF, V.-KALISTOVA, J., 1964: Počátky města Trutnova , Krkonoše-Podkrkonoší 1963, Havlíčkův Brod, 24-42.

[57] WOLF, V.-SIGL, J., 1995: Archeologický výzkum středověkých hradeb v Trutnově , Zpravodaj muzea v Hradci Králové 21, 117-121.

[58] WOLF, V.-WOLF, O.-TICHÝ, R., 2002: Nové archeologické prameny ke středověkému osídlení v Mladých Bukách u Trutnova , Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28, 240-250.

[59] ZÁPOTOCKÝ, M., 1978: Středověká keramika severočeského Polabí. Morfologie a relativní chronologie , Památky archeologické 69,171-238.

[60] ZÁPOTOCKÝ, M., 1979: Katalog středověké keramiky severočeského Polabí . Praha.

[61] ZIENTARA, B., 1979: Z zagadnień prawa niemieckiego na Śląsku , Przegląd Historyczny LXX, 331-340.

[62] ŽEMLIČKA, J., 1979: Nezdařená městská založení 13. století , Hospodářské dějiny 4, 43-68.

[63] ŽEMLIČKA, J., 1999: Markomané, Němci a středověká kolonizace (K historiografii jednoho problému české medievistiky) , Český časopis historický 97, 235-272.