K předlokačnímu osídlení Brna

Title: K předlokačnímu osídlení Brna
Variant title
Zur Vorlokationsbesiedlung von Brno
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 119-130
Extent
119-130
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] ANGELOVA, S.-MARVAKOV, T., 2001: Über zwei Nekropolen aus Südwestbulgarien. In: Velká Morava mezi východem a západem, Spisy AÚ AV ČR Brno 17, 13-27.

[2] CEJNKOVÁ, D.-MĚŘINSKÝ, Z.-SULITKOVÁ, L., 1984: K problematice počátků města Brna. ČsČH 32, 250-270.

[3] CEJNKOVÁ, D.-LOSKOTOVA, I., 1993: Archeologické výzkumy na Starém Brně. BMD 11, 23-28.

[4] ČIŽMAŘOVÁ, J., 1978: Brno - Křížová ul. NZ MuMB č. j. 3/78.

[5] ČIŽMÁŘOVÁ, J., 1980: Nález mladohradištní keramiky ze Starého Brna (okr. Brno-mésto). In: PV 1977, Brno, 81, obr. 28.

[6] GEISLER, M., 1979: Brno, Václavská - Křížová ul. NZ MuMB č. j. 3/79.

[7] HANULIAK, M., 1995: Metodik der Bearbeitung der Keramikkollektion aus Mužla-Venkov und ihre Ergebnisse. In: Internationale Tagungen in Mikulčice II, 39-50.

[8] HAŠEK, V.-MĚRÍNSKÝ, Z., 1991: Geofyzikální metody v archeologii na Moravě. Brno, 190.

[9] MACHÁČEK, J., 2000: Studie k velkomoravské keramice. Metody, analýzy a syntézy, modely. Disertační práce, ÜAM FF MU, 295 s.

[10] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1988: Vývoj osídlení v brněnské oblasti v 6.-13. století. VVM 40.

[11] MĚŘÍNSKÝ, Z., 1993: Celkový vývoj osídlení brněnské oblasti do vzniku institucionálního města. BMD 11,15-22.

[12] MĚŘÍNSKÝ, Z.-ZUMPFE, E., 1998: Obchodní cesty na jižní Moravě a v Dolním Rakousku do doby vrcholného středověku. AH 23, 173-182.

[13] POLÁČEK, L., 1998: Graphittonkeramik aus Mikulčice. In: Internationale Tagungen in Mikulčice IV, 127-198.

[14] PROFANTOVÁ, N., 2000: Slovanské výšinné sídliště z Třebovle, okr. Kolín. K problému napodobování cizích předloh v keramice. AR LII, 647-664.

[15] PROFANTOVÁ, N., 2001: K průniku prvků íránského životního stylu do Čech 9. století (na základě poznatků archeologie). In: Velká Morava mezi východem a západem, Spisy AÜ AV ČR Brno 17, 327-338.

[16] PROCHÁZKA, R., 1990: Charakteristika opevňovacích konstrukcí předvelkomoravských a velkomoravských hradišť na Moravě. In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník příspěvků k 80. narozeninám akademika Josefa Poulíka. Brno, 288-303.

[17] PROCHÁZKA, R., 2000: Zrod středověkého města na příkladu Brna (k otázce odrazu společenské změny v archeologických pramenech). In: Mediaevalia archaeologica 2, 7-158.

[18] STAŇA, Č., 1994: Die Entwicklung der Keramik vom 8. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts in Mittelmähren. In: Internationale Tagungen in Mikulčice I, 265-286.

[19] STAŇA, Č., 1998: Die Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mittelmähren. In: Internationale Tagungen in Mikulčice IV. Brno, 87-126.

[20] STAŇA, Č., 2000: Pronikání Boleslava II. na Brněnsko ve světle archeologických objevů: In: Polanský, L.-Sláma, J.-Třeštík, D.: Přemyslovský stát kolem roku 1000, Praha, s. 197-208.

[21] VLKOLINSKÁ, I., 1994: Portery from cemeteries of the 9th-10th centuries in the territory of Slovakia. In: Internationale Tagungen in Mikulčice I, 83-92.

[22] ZAPLETALOVÁ, D., 2001: Slovanské osídlení na území města Brna do 10. století. DP ÚAM FF MU.

[23] ZAPLETALOVÁ, D.-PEŠKA, M., 2005: Nové poznatky ke starobrněnskému kostelu sv. Prokopa a jeho okolí. Příspěvek k historické topo.grafii Starého Brna. 2005. In: BMD 18, 529-556.

[24] ZATLOUKAL, R., 2000: Brno (k. ú. Staré Brno, okr. Brno-město). PV 41 (1999), 152-153.