Neznámý typ středověké hrnčířské značky z Vyšehradu

Title: Neznámý typ středověké hrnčířské značky z Vyšehradu
Variant title
Ein unbekannter Typ der mittelalterlichen Töpfermarke von Prag-Vyšehrad
Source document: Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 427-432
Extent
427-432
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] BLÁHA, J.-KONEČNÝ, L., 2005: K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha, AH 30, 125-148.

[2] DOWIAT, J. (red.), 1985: Kultura Polski średniowiecznej X-XIII w. Warszawa.

[3] DUFKOVÁ, M., 2001: Fantastický svět na vyšehradské dlažbě - Die phantastische Welt der Vyšehrader Pflaster, In: Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla. Vydala Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Praha.

[4] EISNER, J., 1966: Rukověť slovanské archeologie, Praha.

[5] ELLIADE, M., 2004: Obrazy a symboly. Esej o magicko-náboženských symbolech. Brno.

[6] FRIEDL, A., 1927: Hildebert a Everwin, Praha.

[7] HEJDOVÁ, D.-NECHVÁTAL, B., 1970: Raně středověké dlaždice v Čechách - Frühmittelalterliche Fliesen in Böhmen, PA LVIII, 100-183, 395-471.

[8] HOŠEK, R., 2004: Náboženství starého Řecka, Praha.

[9] LUTOVSKÝ, M., 2001: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[10] MERHAUTOVÁ, A., 1988: Skromné umění. Ostrovská zdobená keramika. Praha.

[11] NECHVÁTAL, B., 1976: Vyšehrad. Praha.

[12] NECHVÁTAL, B., 1983: Vyšehrad. Stručný průvodce, Praha.

[13] NECHVÁTAL, B., 1992: Vyšehrad a archeologie. In: Královský Vyšehrad. Sborník příspěvků k 900. výročí úmrtí prvního českého krále Vratislava II. (1061-1092), Praha, 112-139.

[14] ORIŠKO, Š., 2002: Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánných stavieb v neskororománskom období na Slovensku, AH 27, 641-648.

[15] PÍČ, J. L., 1908-1909: Tuhové nádoby typu hradištního, РАМ XXIII, 450-451.

[16] TERTULLIANUS (ed.), 2004: O hrách (De spectaculis). Úvodní studii, překlad, poznámky a výběrovou bibliografii k Tertullianovým dílům pořídil Petr Kitzler. Praha.

[17] UNTERKIRCHER, F., 1979: Reiner Musterbuch. Faksimile Ausgabe in Originalformat des Musterbuches aus dem Codex Vindobonensis 507 der Österreichischen Nationalbibliothek, Graz.

[18] VÁŇA, Z., 1973: Značky na keramice ze slovanských hradišť v Zábrušanech a v Bílině, okr. Teplice, AR 25, 196-217.

[19] WALICKI, M., 1971: Dekoracja architektury i jej wystrpój artystyczny, In: Sztuka Polska Przedromańska i romańska do schylku XIII wieku, Red. Walicki, M., zv. I, Warszawa, s. 197-245.