Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke

Title: Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke
Variant title
Die hochmittelalterliche Siedlung in Nitra-Šindolka
A High-Middle Age settlement in Nitra-Šindolka
Author: Fusek, Gabriel
Contributor
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Source document: Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 27-40
Extent
27-40
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Abstract(s)
Štúdia sprístupňuje poznatky o najmladšom horizonte osídlenia na stredovekom sídlisku v Nitre-Šindolke, datovanom do obdobia od druhej polovice 11. stor. do záveru 12. stor. Našlo sa tu asi 95 rôznych sídliskových objektov, pozornosť je venovaná predovšetkým obydliam, peciam a systému žľabov. Poukazuje sa na to, že niektoré artefakty dokladajú poľnohospodársky charakter osady, iné zas súvisia s remeselnou činnosťou. Datovanie náleziska sa opiera o nálezy keramiky.
The study presents information on the most recent horizon of settlement on a medieval site in Nitra-Šindolka, dated between the second half of the 11th century and the end of the 12th century. Some 95 settlement buildings have been excavated. The study focuses on residential buildings, furnaces and gutter systems. The author points out that some of the artefacts document the agricultural character of the settlement, while others are connected with crafts. The dating of the settlement is based on finds of ceramics.
Summary language
References
[1] AMBROS, C., 1977: Prírastky archeozoologického materiálu z výskumov v roku 1976, AVANS 1976, 23–29. Nitra.

[2] AMBROS, C., 1978: Prírastky a analýzy archeozoologického materiálu, AVANS 1977, 19–27. Nitra.

[3] BAXA, P., 1981: Podkúvanie na Slovensku v 11.–13. storočí, SlArch XXIX, 425–443.

[4] BERANOVÁ, M., 1957: Slovanské žňové nástroje v 6.–12. století, PA XLVIII, 99–117.

[5] BOHÁČOVÁ, I., 2006: Stará Boleslav – stav a perspektivy studia funkcí a prostorového uspořádání přemyslovského hradu, AR LVIII, 695–723.

[6] BEDNÁR, P., 2006: Nitriansky hrad v 9. storočí. In: Bojná. Hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva, K. Pieta, A. Ruttkay, M. Ruttkay (edd.), 205–215. Nitra.

[7] BEDNÁR, P.–FOTTOVÁ, E., 2003: Nitra-tržnica – príspevok k poznaniu zázemia stredovekého mesta, AH 28, 303–315.

[8] DONAT, P.–GOVEDARICA, B., 1998: Die jungslawische Siedlung Falkenwalde, Fpl. 10, Lkr. Uckermark, Veröffentlichungen des Brandenburgischen Landesmuseums für Ur- und Frühgeschichte 32, 141–187.

[9] FUSEK, G., 2000: Torzo stredovekého sídliska v Bielovciach, SlArch XLVIII, 101–158.

[10] FUSEK, G., 2006: Nitra-Šindolka. Stredoveké sídliská a pohrebiská. In: Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, J. Gancarski (Red.), 135–150. Krosno.

[11] FUSEK, G.–SPIŠIAK, J., 2005: Vrcholnostredoveká grafitová keramika z Nitry-Šindolky. Archeológia a mineralógia, SlArch LIII, 265–336.

[12] GABRIEL, I., 1991: Hofkultur, Heerwesen, Burghandwerk, Hauswirtschaft. In: Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, M. Müller-Wille (Hrsg.), 181–250. Neumünster.

[13] HABOVŠTIAK, A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[14] HAJNALOVÁ, E., 2001: Ovocie a ovocinárstvo v archeobotanických nálezoch na Slovensku. Nitra.

[15] HANULIAK, M., 2002: Hroby a ich svedectvo k dejinám Nitry v 9.–12. storočí. In: Nitra v slovenských dejinách, R. Marsina (zost.), 113–124. Martin.

[16] HANULIAK, M., 2007: Vrcholnostredoveká osada v Beckove, AH 32, 2007, 335–349.

[17] CHROPOVSKÝ, B., 1959: Slovanské hrnčiarske pece v Nitre, AR XI, 812–816, 818–825.

[18] IRÁSNÉ MELIS, K., 1992: Árpád-kori falvak Szigetszentmiklós határában. In: Régészeti kutatások az M0 autópálya nyomvonalán II, 41–70. Budapest.

[19] KATKIN, S.–BŘEZINOVÁ, G., 1997: Pokračovanie záchranného výskumu v Nitre na Štefánikovej triede, AVANS 1995, 108–110. Nitra.

[20] MÉRI, I., 1963: Árpád-kori szabadan levő kemencék, Archaeologiai Értesítő 90, 273–281.

[21] PIETA, K.,1996: Liptovská Mara. Včasnohistorické centrum severného Slovenska. Bratislava.

[22] RUTTKAY, A., 1999: Počiatky stredovekej Nitry (o vzťahu hmotných a písomných prameňov). In: Slovensko a európsky juhovýchod. Medzikultúrne vzťahy a kontexty. Zborník k životnému jubileu Tatiany Štefanovičovej, A. Avenarius, Z. Ševčíková (edd.), 299–327. Bratislava.

[23] RUTTKAY, M., 1993: Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska, AH 18, 277–288.

[24] RUTTKAY, M., 1996: Die Grundveränderungen in der Keramikproduktion im 12.–14. Jh. in der Westslowakei, Pravěk NŘ 1996/6, 261–284.

[25] RUTTKAY, M., 1997: Vykurovacie zariadenia v domoch na ranostredovekých sídliskách západného Slovenska. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy, 237–249. Brno.

[26] RUTTKAY, M., 2002: Mittelalterliche Siedlung und Gräberfeld in Bajč-Medzi kanálmi (Vorbericht), SlArch L, 245–322.

[27] SAMUEL, M., 2007: Záchranný výskum v blízkosti Kostola sv. Štefana v Nitre, AVANS 2005, 176, 177. Nitra.

[28] ŠALKOVSKÝ, P., 1993: Sídliskové objekty a štruktúra vnútornej zástavby. In: Mužla-Čenkov I. Osídlenie z 9.–12. storočia, M. Hanuliak, I. Kuzma, P. Šalkovský, 41–69. Nitra.

[29] ŠALKOVSKÝ, P., 2001: Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Nitra.

[30] WINDLER, R.–RAST-EICHER, A., 1999–2000: Spätmittelalterliche Weberwerkstätten in der Winterthurer Altstadt, Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters 27–28, 3–84.

[31] ZÁBOJNÍK, J., 2006: Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu a včasnostredoveké sídliskové objekty v Čiernom Brode, SlArch LIV, 2006, 95−142.

[32] ZAVŘEL, J., 2003: Skláři v pražském podhradí?, AR LV, 718−735.

[33] ZOLL-ADAMIKOWA, H., 1998: Dwuzębny haczyk z tulejką ze Stradowa – narzędzie rybackie czy kuchenne? In: Kraje slowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, 312−321. Poznań.