Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry

Image
Variant title
Metallurgical production sphere in the Bohemian-Moravian Highlands at the end of the Přemyslid era
Author: Hrubý, Petr
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
260 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 487
ISBN
978-80-210-9226-6
978-80-210-9227-3 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6441304
Description
  • Otázky jako technologická praxe, vybavení a infrastruktura dolů i hutí či profesní skladba a životní podmínky v hornických osadách byly až dosud spíše studijním problémem specifické skupiny archeologů. Přitom bez snahy o co nejkonkrétnější obraz dolů, úpraven, hutí a hornických osad ze závěru přemyslovské éry zůstává produkce stříbra, jakožto jeden z určujících fenoménů mladšího českého středověku, stále abstraktním pojmem. Úkolem, který si klade tato monografie, proto není znovu se pokoušet popsat politický průběh rozkvětu českého stříbrorudného hornictví ve 13. století, zrod báňské správy, horního práva či reformy mincovnictví; to vše bylo učiněno už mnohokrát. Cílem je uchopení konkrétních obrysů toho, co představovalo rudné hornictví a hutnictví ve středověké krajině. Metody i instrumentální pomůcky při zpracování tématu odpovídají důsledně interdisciplinárnímu pojetí. V některých úsecích výzkumu mají vědy a metody přírodovědné dokonce hlavní slovo, podstata tématu však zůstává historická.
  • To this day, problems like technological practice, infrastructure of mines and smelteries or occupational spectrum and living conditions in mining settlements have been rather studied by a specific group of archaeologists. However, it is evident that silver production, which was a characteristic phenomenon of later Middle Ages in the Czech lands, remains only an abstract concept when we do not acquire as much as possible knowledge about the mine workings, preparatory plants, metallurgical facilities and mining settlements from the end of the Přemyslid era. The main objective therefore did not consist in description of political situation connected with the 13th century boom of silver mining in Bohemia, emergence of mining administration, mining rights or minting reform; all this was already done many times. The aim of the book is to clearly outline the situation with ore mining and metallurgy in medieval landscape. The research methods applied meet the standards of interdisciplinary approach, but the essence of the topic is rooted in history.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
11-12 Poděkování | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
13-15 Předmluva | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
16-25 1 | Středověká Českomoravská vrchovina v sídelních souvislostech | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
26-31 2 | Zlato a polymetalické rudy | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
32-37 3 | Zdroje stříbra a barevných kovů do 13. století v Evropě | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
38-40 4 | Obraz metalurgie a distribuce barevných kovů na přemyslovském území do 13. století | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
41-48 5 | Periodizace exploatace drahých kovů do konce přemyslovské éry | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
49-53 6 | Základy organizační struktury produkce stříbra a mince v přemyslovském prostředí | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
54-66 7 | Zlato a železné rudy : předehra stříbrorudného hornictví? | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
67-79 8 | Obecné rysy hornických a hutnických areálů z přemyslovského období | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
80-91 9 | Relikty hornické a rýžovnické činnosti | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
92-112 10 | Doklady primární úpravy rud | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
113-144 11 | Doklady metalurgické úpravy a hutnictví stříbronosných polymetalických rud | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
145-158 12 | Doklady zolovňování, shánění a prubířství | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
159-165 13 | Nejasnosti kolem produkce a pohybu stříbra | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
166-181 14 | Doklady hornických sídlišť | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
182-193 15 | Obživa, zásobování, hospodářství a trh hornických komunit | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
194-202 16 | Vliv rudného hornictví na krajinu a přírodní prostředí | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Závěrečná úvaha
Page Chapter number Title
203-205 17 | Závěrečná úvaha | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
206-222 Metallurgical production sphere in the Bohemian-Moravian Highlands at the end of the Přemyslid era : summary | pdf icon Hrubý, Petr
hidden-section Použité zdroje
Page Chapter number Title
223-245 Použité zdroje | pdf icon Hrubý, Petr
Page Chapter number Title
246-260 Rejstříky, heslář a zkratky | pdf icon Hrubý, Petr