Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše

Title: Nová rekonstrukce pohřebního oděvu Rudolfa I. (IV.) Habsburského, zvaného Kaše
Variant title
New reconstruction of the funeral attire of Rudolf I (IV) of Habsburg, called Kaše
Eine Neurekonstruktion des Grabgewandes von Rudolf I. (IV.) von Habsburg, genannt König Brei
Source document: Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 459-475
Extent
459-475
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Czech
Abstract(s)
Pohřební oděv českého krále Rudolfa I. (IV.) Habsburského († 1307) byl vyjmut z tumby v královské kryptě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě v roce 1991. Poté byl restaurován v Abegg-Stiftung v Riggisbergu. Roucho bylo ušito ze dvou podobných lampasů středoasijské provenience z přelomu 13. a 14. století, vzor byl vytkán útky z proužků živočišného podkladu (kůže) z vnější strany pozlacených a z vnitřní postříbřených. První látka je vzorována motivem ptáků držících v zobáku větévku nebo rybu, druhá pak čínskými draky a obláčky. Z těchto látek bylo v roce 1995 rekonstruováno kompletní mužské odění – plášť s vlečkou, surcot bez rukávů a krátký vypasovaný kabátec. Surcot a kabátec měly podšívky. Problémem je, že tato rekonstrukce neodpovídá módě, která se na začátku 14. století v Evropě nosila, nástup takového odění se datuje až do 30. let 14. století. Též střih surcotu je netypický. Proto se autoři tohoto článku pokusili o novou rekonstrukci střihu, přičemž pracovali s dokumentací pořízenou při restaurování v Abegg-Stiftung v Riggisbergu. Podle nových závěrů byl Rudolf I. do rakve oděn do pláště z látky s draky a obláčky, do vypodšívkovaného oděvu s rukávy z tkaniny s ptáky a do dlouhých nohavic z látky s draky a obláčky. Pro ověření nové teorie byla ušita napodobenina oděvu.
The funeral garments of Czech King Rudolf I (IV) of Habsburg († 1307) were removed from his tomb in the royal crypt in St. Vitus' Cathedral at Prague Castle in 1991. They were then restored by the Abegg-Stiftung company in Riggisberg. The attire consisted of two similar lampas fabrics of central-Asian provenance from the 13th/14th century. The patterns were woven by wefts made up of strips of animal origin (leather) gilded on the outside and silver-plated on the inside. The first fabric has a pattern with the motif of birds holding a twig or fish in their beaks, the other features Chinese dragons and clouds. Complete male attire was reconstructed from these fabrics in 1995: a cloak with a trail, a sleeveless surcoat and a short tight jacket. The surcoat and the jacket had a lining. However, this reconstruction does not correspond to fashion in Europe in the early 14th century as this kind of clothing is only reported from the 1330s onwards. The cut of the surcoat is not typical, either, which is why the authors carried out a new reconstruction, working with the documentation made during the restoration in the Abegg-Stiftung workshop in Riggisberg. New conclusions show that Rudolf I was dressed in a cloak made of the fabric with dragons and clouds, a garment with sleeves and a lining made of the fabric with birds, and in hose of the fabric with dragons and clouds. A replica of the clothing was made to test this new theory.
Summary language
Note
  • Příspěvek byl vypracován s podporou grantového projektu GAČR 19-00166S.
  • Der vorliegende Beitrag wurde im Rahmen des Förderprojektes GAČR 19-00166S ausgearbeitet
References
[1] BAŽANTOVÁ, N. et al., 1993: Bažantová, N.–Bravermanová, M.–Kobrlová, J.–Samohýlová, A.–Wasserbauer, R., Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše – Die Textilien aus dem Grab Rudolfs I., des böhmischen Königs sgn. "Kaše", AH 18, 359–377.

[2] BRAVERMANOVÁ, M., 1997: Pohřební oděv Rudolfa I. Habsburského, českého krále, zv. Kaše. Exkurs do módy začátku 14. století – The funeral Costume of Rudolph I of Habsburg, King of Bohemia (known as the Pie): A Jurney to Fashion at the Beginning of the 14th Century. In: Život v archeologii středověku (Kubková, J.–Klápště, J.–Ježek, M.–Meduna, P., edd.), 67–84. Praha.

[3] BRAVERMANOVÁ, M., 2010: Pohřební oděv Rudolfa I. Habsburského, zvaného Kaše. In: Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310 (Benešovská, K., ed.), katalog výstavy (Praha, Dům u Zvonu, Muzeum hlavního města Prahy, 14. 11. 2010 – 6. 2. 2011), 307–309. Praha.

[4] BRAVERMANOVÁ, M., 2016: Pražský hrad jako pohřebiště lucemburské dynastie. In: Koruna království – The Crown of the Kingdom. Katedrála sv. Víta a Karel IV. – Charles IV and the Cathedral of St. Vitus (Bravermanová, M.–Chotěbor, P., edd.), publikace k výstavě (Praha, Jízdárna Pražského hradu, 15. 5. – 28. 9. 2016), 78–114. Praha.

[5] BRAVERMANOVÁ, M. (ed.), 1996: Pohřební výbava českého krále Rudolfa. Nejstarší Habsburkové na Pražském hradě. Katalog výstavy (Praha, Starý královský palác Pražského hradu, 16. 1. – 12. 5. 1996). Praha.

[6] BRAVERMANOVÁ, M.–FLURY-LEMBERG, M., 2004: Il corredo funebre di Rudolfo I re Bohemia. In: Cangrande della Scala. La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo (Marini, P.–Napione, E.–Varanini, G. M., edd.), katalog výstavy (Verona, Museo di Castelvecchio, 23. 10. 2004–3. 1. 2005), 295–298. Venezia.

[7] BRAVERMANOVÁ, M.–VODA, P., 2011: Pokus o určení střihu pohřebního oděvu Rudolfa I. Habsburského zvaného "král Kaše". Nepublikovaná zpráva, ulož. v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 49.

[8] BRAVERMANOVÁ, M.–VODA, P., 2017: New discovery about the funerary garment of Czech king Rudolph I. (IV.) Habsbourg (died 1307). In: Archaeological Textiles – Links Between Past and Present. NESAT XIII. (Bravermanová, M.–Březinová, H.–Malcolm-Davies, J., edd.), 349. Liberec – Praha.

[9] FLURY-LEMBERG, M.–ILLEK, G., 1995: Der Grabornat König Rudolphs I. von Böhmen. Spuren Kostbarer Gewebe. Riggisberger Berichte 3, 174–199. Abegg-Stiftung.

[10] FLURY-LEMBERG, M.–ILLEK, G., 1995a: Grabornat König Rudolphs von Böhmen. Nepublikovaná restaurátorská zpráva, ulož. v dokumentaci oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu, inv. č. PHA 49.

[11] FRATTAROLI, P., 2004: Il corredo funebre di Cangrande. In: Cangrande della Scala. La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo (Marini, P.–Napione, E.–Varanini, G. M., edd.), katalog výstavy (Verona, Museo di Castelvecchio, 23. 10. 2004 – 3. 1. 2005). Venezia, 283–293.

[12] HERGET, M. (ed.), 2011: Des Kaisers letzte Kleider. Neue Forschungen zu den organischen Funden aus den Herrschergräbern im Dom zu Speyer. Historisches Museum der Pfalz Speyer. Speyer.

[13] KANIA, K., 2010: Kleidung im Mittelalter. Materialien-Konstruktion-Nähtechnik. Ein Handbuch. Köln – Weimar – Wien.

[14] LUACES, J. Y.–VALLE PÉREZ, J. C., 2005: Vestiduras ricas. El Monasterio de las Huelgas y su época 1170–1340, katalog výstavy (Madrid, Palacio Real de Madrid, 16. 3. – 19. 6. 2005). Madrid.

[15] MARINI, P.–NAPIONE, E.–VARANINI, G. M. (edd.), 2005: Cangrande della Scala. La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo, katalog výstavy (Verona, Museo di Castelvecchio, 23. 10. 2004 – 3. 1. 2005). Venezia.

[16] ØSTERGÅRD, E., 2004: Woven into the Earth. Textiles from Norse Greenland. Aarhus.

[17] PILNÁ, V., 2017: Střihová řešení oděvů lucemburského období a jejich experimentální užití. In: Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské. Sborník příspěvků ze specializované konference, uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 6. října 2016 (Nachtmannová, A.–Klapetková, O., edd.), 108–121. Praha.

[18] Petra Žitavského Kronika zbraslavská. Fontes rerum bohemicarum IV., J. Emler (ed.). Praha 1884.

[19] VODA, P., 2017: Rekonstrukce pohřebního oděvu krále Rudolfa I. Habsburského zvaného král Kaše. In: Sborník semináře historie odívání v Hradci Králové (Burianová, M., ed.), 51–71. Hradec Králové.