Delimitative function of place names in the linguistic landscape – as illustrated with examples from the cities of Prague and Ostrava (Czech Republic)

Author: David, Jaroslav
Source document: Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 1, pp. 5-14
Extent
5-14
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
English
Abstract(s)
The paper is focused on the spatial appearance of two place names in the public space in the background of the transonymization process; there are the Czech place names of Anděl ('Angel'; a busy crossroads, Prague) and Kuří rynek ('Chicken Market'; a small square, Ostrava). The paper attempts to provide answers to the following research questions: 1) Is there any mutual relationship between the places delimitation and the place names occurrence? 2) In which forms and for which objects are the namings used? 3) Do the areas delimited by the place names representation in the public space, and those mentally perceived by people living there overlap?
Note
  • This research was supported by the University of Ostrava's internal grant (SGS) project no. 02/FF/2018–2019 Vytváření reality prostřednictvím jazyka – kvalitativní analýza novočeských textů [Reality Creation through Language – A Qualitative Analysis of Modern Czech Texts].
Document
References:
[1] Adamus, Alois. 1934. Legendy ostravských ulic [Stories of Street Names of the City of Ostrava]. Ostrava: Nákladem města Moravské Ostravy.

[2] David, Jaroslav. 2016. Toponymie městského prostoru v kontextu mezioborovosti české onomastiky – kritické poznámky a perspektiva dalšího výzkumu [Toponymy of the Urban Area in the Context of Interdisciplinary Approaches to Czech Onomastic Research – Critical Remarks and Perspectives of Further Research]. Studie z aplikované lingvistiky 7, 39–54.

[3] David, Jaroslav – Mácha, Přemysl. 2014. Názvy míst: paměť, identita, kulturní dědictví [Place Names – Memory, Identity, Cultural Heritage]. Brno: Ostravská univerzita – Host.

[4] David, Jaroslav – Rous, Pavel. 2006. Neviditelní svědkové minulosti: místní a pomístní jména na Vysočině [Invisible Witnesses of the Past: Settlement and Natural Place Names in the Vysočina Region]. Praha: Academia.

[5] Fojtík, Pavel. 2011. Tramvaje a tramvajové tratě 2. Historická předměstí a obce na levém břehu Vltavy [Tramways and Tramways Lines 2. Historical Suburbs and City Parts Situated on the Vltava River Left Bank]. Litomyšl – Praha: Paseka – Schola Ludus – Pragensia.

[6] Gade, Daniel W. 2003. Language, Identity, and the Scriptorial Landscape in Québec and Catalonia. Geographical Review 93(4), 429–448.

[7] Jungmann, Jan. 2007. Smíchov. Město za Újezdskou branou [Smíchov. The City behind the Gate of the District of Újezd]. Praha: Muzeum hlavního města Prahy.

[8] Komárková, Zina. 2019. Benátka / Benátky [Benátka / Benátky 'Venice Place Name']. In: Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 2014 [Retrieved 2019-01-31]. Available at http://spjms.ujc.cas.cz

[9] Lábus, Václav – Vrbík, Daniel. 2018. Toponyma v krajině a možnosti jejich výzkumu [Toponyms in Landscape: Options of Research]. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

[10] Landry, Rodrigue – Bourhis, Richard. 1997. Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study. Journal of Language and Social Psychology 16(1), 23–49. | DOI 10.1177/0261927X970161002

[11] Matúšová, Jana. 2007. Benátky. In: Slovník pomístních jmen v Čechách III. Praha: Academia, 84–85.

[12] Olivová-Nezbedová, Libuše. 2005. Amerika [America]. In: Slovník pomístních jmen v Čechách I. Praha: Academia, 52–53.

[13] Pleskalová, Jana. 2017. Transonymizace [Transonymization]. In: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1895.

[14] Šrámek, Rudolf. 1999. Úvod do obecné onomastiky [Introduction into General Onomastics]. Brno: Masarykova univerzita.

[15] Šrámek, Rudolf. 2003–2004. Transonymizace v propriální nominaci [Transonymization in Proper Names Creation]. Folia onomastica Croatica 12–13, 499–508.

[16] Šrámek, Rudolf. 2019. Amerika [America]. In: Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku [online]. Brno: dialektologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. 2014. [Retrieved 2019-01-31]. Available at: http://spjms.ujc.cas.cz