Angažovaný Roman Jakobson a jeho cyrilometodějské dědictví

Source document: Linguistica Brunensia. 2019, vol. 67, iss. 1, pp. 73-79
Extent
73-79
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Review
Language
Czech
Note
  • Text byl napsán s podporou grantu Staroslověnské dědictví v staré češtině Grantové agentury ČR, č. 18-02702S.
Document
References:
[1] Čermák, Petr – Poeta, Claudio – Čermák, Jan. 2012. Pražský lingvistický kroužek v dokumentech . Praha: Academia.

[2] Ducháček, Milan. 2015. Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin . Praha: Karolinum.

[3] Havránek, Bohuslav. 1931. Recenze: J. Vajs (ed.): Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Václavu a sv. Lidmile (Praha 1929), J. Slavík: Svatý Václav a slovanské legendy (Praha 1929), J. Vašica: De sancto Venceslao in documentis litterarum palaeoslovenicis (Olomucii 1930), R. Jakobson: Nejstarší české písně duchovní (Praha 1929) . Časopis Matice moravské 55, 192–215.

[4] Havránek, Bohuslav. 1935. Recenze: M. Weingart: První česko-církevněslovanská legenda o svatém Václavu (Praha 1934), M. Weingart: La première légende de Saint Venceslas, écrite en vieux slave et d'origine tchèque (Prague 1934) . Časopis Matice moravské 59, 341–362.

[5] Havránek, Bohuslav. 1936a. Kritikův doslov . Časopis Matice moravské 60, 243–256.

[6] Havránek, Bohuslav. 1936b. Vývoj spisovného jazyka českého . In: Hujer, Oldřich, ed. Československá vlastivěda. Řada II. Spisovný jazyk český a slovenský. Praha: Sfinx, 1–144.

[7] Havránek, Bohuslav. 1939. Miloš Weingart zum Gedächtnis . Slavische Rundschau 11, 43–45.

[8] Havránek, Bohuslav. 1949. Deset let od smrti Miloše Weingarta . Lidové noviny 57(9), 12. 1. 1949, 3.

[9] Havránek, Bohuslav. 1951. O vývoji českého jazyka . In: Havránek, Bohuslav – Jedlička, Alois. Česká mluvnice. Praha: Slovanské nakladatelství, 205–227.

[10] Havránek, Bohuslav. 1963. Studie o spisovném jazyce . Praha: Nakladatelství ČSAV.

[11] Havránková, Marie (ed.). 2008. Pražský lingvistický kroužek v korespondenci . Praha: Academia.

[12] Havránková, Marie – Toman, Jindřich. 2001. Quadrilog. Bohuslav Havránek, Zdeňka Havránková, Roman Jakobson, Svatava Pírková-Jakobsonová. Vzájemná korespondence 1930–1978 . Praha: Karolinum.

[13] Chaloupecký, Václav. 1937. Počátky státu českého a polského . In: Šusta, Josef, ed. Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl třetí: Základy středověku. Praha: Melantrich, 589–638.

[14] Chaloupecký, Václav. 1939. Prameny X. století legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile . Praha: Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí.

[15] Jakobson, Roman. 1929. Nejstarší české písně duchovní . Praha: Ladislav Kuncíř.

[16] Jakobson, Roman. 1935. K časovým otázkám nauky o českém verši . Slovo a slovesnost 1, 46–53.

[17] Jakobson, Roman. 1936. Úvahy o básnictví doby husitské . Slovo a slovesnost 2, 1–21.

[18] Jakobson, Roman. 1938. Význam ruské filologie pro bohemistiku . Slovo a slovesnost 4, 222–239.

[19] Jakobson, Roman (ed.). 1975. N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes . The Hague – Paris: Mouton.

[20] Kavka, František. 1964. Dějiny Československa do roku 1437 . Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[21] Krofta, Kamil. 1947. Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života . Praha: Jan Laichter.

[22] Kurz, Josef. 1939. Práce profesora Miloše Weingarta z církevní slovanštiny a ze slovanského jazykozpytu . Časopis pro moderní filologii 25, 225–249.

[23] Lavrov, Petro. 1928. Kyrylo ta Metodij v davn'o-slov'jans'komu pis'menstvi . Kyjiv: Ukrajins'ka Akademija Nauk.

[24] Lehár, Jan. 1995. Roman Jakobson: Moudrost starých Čechů (Nedokončená polemika o smysl českých dějin) . Česká literatura 43, 39–56.

[25] Mareš, František, Václav. 2000. Cyrilometodějská tradice a slavistika . Emilie Bláhová, Josef Vintr, eds. Praha: Torst.

[26] Matějka, Ladislav. 2002–2003. Arne Novák a turbulentní Roman Jakobson . Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity V 5–6, 149–154.

[27] Mathesius, Vilém. 1933. Aktualisace universit . Čin 5, 273–277.

[28] Morávková, Alena (ed.). 1997. Roman Jakobson – z korespondence . Praha – Litomyšl: Paseka.

[29] Pachta, Jan. 1950. Pekař a pekařovština v českém dějepisectví . Brno: Rovnost.

[30] Říha, Jakub. 2018. Více angažovanosti . [28. 1. 2019]. Dostupné z http://i-kanon.cz/2018/01/04/vice-angazovanosti/

[31] Sichálek, Jakub. 2016. Recenze: R. Jakobson: Moudrost starých Čechů (Praha – Červený Kostelec 2015). [28. 1. 2019]. Dostupné z http://www.ipsl.cz/index.php?id=881&menu=echa&sub=echa&str=echo.php

[32] Sládek, Ondřej. 2015. Jan Mukařovský. Život a dílo . Brno: Host.

[33] Toman, Jindřich (ed.). 2017. Angažovaná čítanka Romana Jakobsona . Praha: Karolinum.

[34] Tomek, Vácslav Vladivoj. 1864. Děje Království českého . 3. vyd. Praha: František Řivnáč.

[35] Turek, Rudolf. 1963. Čechy na úsvitě dějin . Praha: Orbis.

[36] Turek, Rudolf. 1982. Čechy v raném středověku . Praha: Vyšehrad.

[37] Turek, Rudolf. 1988. Počátky české vzdělanosti . Praha: Vyšehrad.

[38] Uhde, Milan. 2013. Rozpomínky. Co na sebe vím . Praha: Torst – Brno: Host.

[39] Vykypěl, Bohumil. 2013. Skizzen zur linguistischen Historiographie . München: Lincom.

[40] Vykypěl, Bohumil. 2014. Recenze: R. Jakobson: Selected Writings IX/1–2 (Berlin – Boston 2013–2014). Linguistica Brunensia 62(2), 139–140.

[41] Weingart, Miloš. 1935. Die Anfänge der tschechischen Kultur und die I. tschechisch-kirchenslavische Sankt Wenzelslegende . Prager Rundschau 5, 143–171.

[42] Weingart, Miloš. 1934. První česko-církevněslovanská legenda o svatém Václavu . In: Guth, Karel – Kapras, Jan – Novák, Antonín – Stloukal, Karel, eds. Svatováclavský sborník. I. Praha: Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 863–1088.

[43] Weingart, Miloš. 1936. V ČMM 1935, str. 341–362, vyšel posudek… Časopis Matice moravské 60, 229–243.

[44] Weingart, Miloš. 1937. Rukověť jazyka staroslověnského. I . Praha: Didaktický kruh Klubu moderních filologů.