Το σώμα στην τσεχική και ελληνική υπερρεαλιστική ποίηση τη δεκαετία του '30

Variant title
To soma stin tsechiki kai elliniki yperrealistiki poiisi ti dekaetia tou '30
Contributor
Votavová Sumelidisová, Nicole (Translator)
Source document: Neograeca Bohemica. 2008, vol. 8, iss. [1], pp. 73-84
Extent
73-84
  • ISSN
    1803-6414
Type
Article
Language
Greek, Modern (1453–)
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] EMΠΕΙΡΙΚΟΣ, Α. Ενδοχώρα, Αθήνα 1980 (4η έκδοση).

[2] NEZVAL, V. Absolutní hrobař . In Dílo XI, Praha 1958.

[3] NEZVAL, V. Žena v množném čísle . In Dílo VI, Praha 1953.

[4] ČOLAKOVA, Ž. Český surrealismus 30. let. Struktura básnického obrazu , Brno 1999.

[5] FREUD, S. Nespokojenost v kultuře , μετάφ. Ludvík Hošek, Praha 1998.

[6] Freud, S. Tři pojednání k teorii sexuality . In Spisy z let 1904–1905, μετάφ. M. Kopal, O. Friedman, Praha 2000, 27–123.

[7] FREUD, S. Výklad snů , μετάφ. O. Friedmann, Pelhřimov 2003.

[8] GREBENÍČKOVÁ, R. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení , Praha 1997.

[9] CHALUPECKÝ, J. Dvě knihy veršů . In Obhajoba umění, Praha 1991, 201–204.

[10] CHALUPECKÝ, J. Slovo k situaci nadrealismu u nás . In Obhajoba umění, Praha 1991, 39–47.

[11] CHOCHOLOUŠEK, J. Surrealismus po pitvě. K poválečnému přehodnocování avantgardních východisek v tvorbě Karla Hynka , Aluze 3, 2007, 52–62.

[12] JUNG, G. Archetypy a nevědomí , Výbor z díla, sv. II, μετάφ. E. Bosáková a kol., Brno 1998.

[13] MUKAŘOVSKÝ, J. Sémantický rozbor básnického díla: Nezvalův "Absolutní hrobař" . In Kapitoly z české poetiky II.: K vývoji české poesie a prózy, Praha 1948, 269–290.

[14] TOΛIKA, E. I. Λόγοι περί γυναικών στο έργο των Ελλήνων υπερρεαλιστών (αδημοσίευτη διδακτορική εργασία) , Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη 2006.

[15] VOJVODÍK, J. Kosmos Anthropos aneb návrat (zapomenutého) těla , Slovo a smysl 1, 2004.

[16] VOJVODÍK, J. Imagines corporis. Tělo v české moderně a avantgardě , Brno 2006.

[17] ΒΟΥΤΟΥΡΗΣ, Π. Η συνοχή του τοπίου. Εισαγωγή στην ποιητική του Ανδρέα Εμπειρίκου , Aθήνα 1997.