Motivace studentů a absolventů ke studiu oboru sociální pedagogika – mezi osobním rozvojem a službou?

Variant title
The motivation of students and graduates to choose social pedagogy – between personal development and public service?
Source document: Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 1, pp. [79]-105
Extent
[79]-105
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Článek přináší výsledky explorativního výzkumného šetření zaměřeného na z jištění motivací k volbě studia oboru sociální pedagogika. Data byla získána dotazníkovým šetřením u studentů a absolventů z celé ČR (n = 333). Dotazník zkoumal oblasti vnitřní, vnější a smíšené kariérní motivace. Výsledky: u většiny respondentů byla volba oboru ovlivněna vnitřní motivací. Ve struktuře vnitřní motivace se jako nejdůležitější ukázal motiv osobního rozvoje a motiv prospěšnosti pro druhé a společnost. Ve struktuře vnější motivace přikládali respondenti význam konvenčně uznávaným hodnotám, jako je stabilní příjem a sociální jistota. Naopak prestiž nebyla vnímána jako důležitá. Korelační analýza ukázala souvislost individuálně rozvojových, altruistických a oborových motivací. Obor je tedy chápán jako "pomáhající", zároveň je s ním spojen rozvoj osobního potenciálu. U vnitřní motivace nebyly z jištěny rozdíly podle pohlaví, věku, profesního statutu ani podle formy studia. Rozdíly se naopak ukázaly u vnější a smíšené motivace. U mladších respondentů a studentů v prezenční formě studia se více než u starších respondentů vyskytovala vyhýbavá motivace spojená s náhradní volbou studia. Mladší respondenti byli také více ovlivněni přáteli a známými. Pokud jde o smíšenou kariérní motivaci, jako důležitý faktor volby oboru ji uváděli starší respondenti, studenti kombinované formy studia a absolventi v praxi. Tito respondenti také víc než ostatní připouštěli, že v jejich volbě sehrál roli požadavek nadřízeného.
This article interprets the results of exploratory research into the motivation of students to choose the field of social pedagogy. The study data was obtained by means of a survey of students and graduates all over the Czech Republic (n = 333). The questionnaire addressed both intrinsic and extrinsic motivation as well as motivation that combined both. The results suggest that most graduates were primarily influenced by intrinsic motivation, of which the most important themes included personal development and being beneficial to other people and society as a whole. Extrinsic motivation was structured around conventional values such as financial and social security. Prestige, by contrast, was not a significant motivator. Correlation analysis showed a connection among personal development, altruism, and professional expertise as sources of motivation. The field is thus seen as a helping profession that also comes with high potential for personal growth. Intrinsic motivation was not determined by gender, age, professional status, or even the form of study. Extrinsic and combined motivation, however, were influenced by some of these factors. Younger respondents along with full time students had a higher proportion of avoidance motivation related to an alternative choice of study compared to older respondents. Younger respondents were also more influenced by their friends and social circles. Part-time students as well as older respondents and working graduates tended to have a higher proportion of combined motivation. This group was also more likely to admit that their choice of study was influenced by managerial demands and expectations.
Note
  • Výzkum je součástí Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově Q 15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí.
Document
References:
[1] Avendaño Bravo, C., & González Urrutia, R. (2012). Motivos para ingresar a las carreras de Pedagogía de los estudiantes de primer año de la Universidad de Concepción . Estudios Pedagógicos, 38(2), 21–33. | DOI 10.4067/S0718-07052012000200002

[2] Bozek, B., Raeymaeckers, P., & Spooren, P. (2017). Motivations to become a master in social work: a typology of students . European Journal of Social Work, 20(3), 409–421. | DOI 10.1080/13691457.2017.1283587

[3] Breen, R., & Lindsay, R. (2002). Different disciplines require different motivations for student success . Research in Higher Education, 43(6), 693–725. | DOI 10.1023/A:1020940615784

[4] Campanini, A., & Facchini, C. (2013). Values and motivations in BA students of social work: the Italian case . Social Work and Society, 11(1). Dostupné z: https://www.socwork.net/sws/article/view/358/708

[5] Carifio, J., & Perla, R. J. (2009). Resolving the 50-year debate around using and misusing Likert scales . Medical Education, 42(12), 1150–1152. | DOI 10.1111/j.1365-2923.2008.03172.x

[6] Cosman-Ross, J., & Hiatt-Michael, D. (2005, April 11–15). Adult student motivators at a university satellite campus . Paper presented at American Educational Research Association Annual Meeting in Montreal, Canada.

[7] ČSÚ (2018). Vzdělávání dospělých v České republice: výstupy z šetření Adult Education Survey 2016 . Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-vceske-republice-2016

[8] Dal, Ü., Arifoğlu, B. Ç., & Razı, G. S. (2009). What factors influence students in their choice of nursing in North Cyprus? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1924–1930.

[9] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The 'what' and 'why' of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behaviour . Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. | DOI 10.1207/S15327965PLI1104_01

[10] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life's domains . Canadian Psychology, 49(1), 14–23. | DOI 10.1037/0708-5591.49.1.14

[11] Hackett, S., Kuronen, M., Matthies, A.-L., & Kresal, B. (2003). The motivation, professional development and identity of social work students in four European countries . European Journal of Social Work, 6(2), 163–178. | DOI 10.1080/1369145032000144421

[12] Jirkovská, B. (2017). Motivace edukátorů . In A. Jirkovská (Ed.), Skupinová edukace diabetiků. Jak na to… (s. 46–47). Semily: Geum.

[13] Jirkovská, B., Mudd, D., Řepa, M., & Brilová, M. (2012). Průzkum motivačních faktorů u nelékařských zdravotnických pracovníků . Praktický lékař, 92(1), 45–49.

[14] Kyriacou, C., & Coulthard, M. (2000). Undergraduates' views of teaching as a career choice . Journal of Education for Teaching: International research and pedagogy, 26(2), 117–126. | DOI 10.1080/02607470050127036

[15] Lorenzová, J., & Komárková, T. (2019). Pojetí oboru a profese sociálními pedagogy v ČR (v recenzním řízení).

[16] Lunenburg, F. C. (2011). Expectancy theory of motivation: Motivating by altering expectations . International Journal of Management, Business, and Administration, 15(1), 1–6.

[17] Madsen, K. B. (1979). Moderní teorie motivace . Praha: Academia.

[18] Manuel, J., & Hughes, J. (2006). 'It has always been my dream': Exploring pre-service teachers' motivations for choosing to teach . Teacher Development, 10(1), 5–24. | DOI 10.1080/13664530600587311

[19] Mareš, P., & Rabušic, L. (2010). Učební text k analýze dat v programu SPSS . Brno: Masarykova univerzita.

[20] Maslow, A. (2000). Ku psychológii bytia . Bratislava: Persona.

[21] McClelland, D. C. (1984). Human motivation . Cambridge: Cambridge University Press.

[22] Morse, D. T. (1999). Minisize2: A computer program for determining effect size and minimum sample for statistical significance for univariate, multivariate, and nonparametric tests . Educational and Psychological Measurement, 59(3), 518–531. | DOI 10.1177/00131649921969901

[23] Nakonečný, M. (1998). Encyklopedie obecné psychologie . Praha: Academia.

[24] Navarro Sustaeta, P., & Soler Julve, I. (2014). La motivaciones de la elección de carrera por los estudiantes universitarios . Revista de la Asociación de Sociología de la Educación, 7(1), 61–81.

[25] Pop, M. M., & Turner, J. E. (2009). To be or not to be… a teacher? Exploring levels of commitment related to perceptions of teaching among students enrolled in a teacher education program . Teachers and Teaching: Theory and Practice, 15(6), 683–700.

[26] Rabušicová, M., Rabušic, L, & Šeďová, K. (2008). Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých . In M. Rabušicová & L. Rabušic (Eds.), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (s. 97–111). Brno: Masarykova univerzita.

[27] Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů . Praha: Grada.

[28] Ryan, R. (2009). Self-determination theory and wellbeing. WeD Research Review 1. Centre for Development Studies, University of Bath . Dostupné z: http://www.bath.ac.uk/soc-pol/welldev/wed-new/network/research-review/Review_1_Ryan.pdf

[29] Ryan, R., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being . American Psychologist, 55(1), 68–78. | DOI 10.1037/0003-066X.55.1.68

[30] Scio (2012). Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium. Vybraná z jištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky . Dostupné z: https://www.scio.cz/download/analyzy/souhrn_poznatku_Vektor_uchazeci.pdf

[31] Stevens, M., Sharpe, E., Moriarty, J., Manthorpe, J., Hussein, S., Orme, J., Mcyntyre, G., Cavagnah, K., Green-Lister, P., & Crisp, B. R. (2012). Helping others or a rewarding career? Investigating student motivations to train as social workers in England . Journal of Social Work, 16(1), 16–36. | DOI 10.1177/1468017310380085

[32] Thomson, M. M., Turner, J. E., & Nietfeld, J. L. (2012). A typological approach to investigate the teaching career decision: Motivations and beliefs about teaching of prospective teacher candidates . Teaching and Teacher Education, 28(3), 324–335. | DOI 10.1016/j.tate.2011.10.007

[33] Watt, H. M. G., & Richardson, P. W. (2007). Motivational factors influencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice Scale . Journal of Experimental Education, 75(3), 167–202. | DOI 10.3200/JEXE.75.3.167-202

[34] Wilson, G., & McCrystal, P. (2007). Motivations and career aspirations of MSW students in Northern Ireland . Social Work Education, 26(1), 35–52. | DOI 10.1080/02615470601036534

[35] Záškodná, H., & Mlčák, Z. (2009). Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie . Praha: Triton.

[36] Zuzovsky, R., & Donitsa-Schmid, S. (2014). Turning to teaching: Second career student teachers' intentions, motivations, and perceptions about the teaching profession . International Education Research, 2(3), 1–17. | DOI 10.12735/ier.v2i3p01