Středověké sídlo ve Slavkově u Českého Krumlova

Variant title
Ein mittelalterlicher Sitz in Slavkov bei Český Krumlov
Source document: Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 235-249
Extent
235-249
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] BOROVÝ, C. 1875: Libri erectionum archidioecesis pragensis I . Praha.

[2] BUBENÍK, 1972: Stříbrná Skalice, okr. Kolín . In: Výzkumy v Čechách 1969, 152—154, Praha.

[3] DRAGOUN, Z.—TRYML, M. 1984: Dolní Chabry . Archeologica pragensia 5/2, 331 až 332.

[4] EMLER, J. 1874: Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim, díl I . Praha.

[5] EMLER, J. 1379: Libri coníirmationum..., díl III a IV . Praha.

[6] EMLER, J. 1883: Libri coníirmationum..., díl VI . Praha.

[7] EMLER, J. 1886: Libri coníirmationum..., díl VII . Praha.

[8] EMLER, J. 1890: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III . Praha.

[9] HEJNA, A. 1962: Středověká stanice říční plavby v Červené nad Vltavou . AR XIV, 484.

[10] HEJNA, A. 1977: Opevněná venkovská sídla doby přemyslovské v Čechách . AH 2, 69—79.

[11] HEJNA, A. 1979: Tvrz ve Volyni, její sídlištní a stavební vývoj . Volyně.

[12] HEJNA, A. 1983: Příspěvek ke studiu malých opevněných sídel doby přemyslovské v Čechách . PA LXXIV, 366—436.

[13] CHALOUPEK, J. 1984: Stavebně historický průzkum kostela sv. Mikuláše v Potvorově . Ref. na konferenci SVOČ, FA ČVUT Praha.

[14] CHOTĚBOR, P. 1985: Stavební podoba české středověké tvrze . Nepublikovaná kandidátská disertace, ArÚ ČSAV Praha.

[15] CHOTĚBOR, P. 1989: Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.) . AH 14., 257—270.

[16] CHOTĚBOR, P.—SMETÁNKA, Z. 1985: Panské dvory na české středověké vesnici . AH 10, 47—56.

[17] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B. 1975: Stavební vývoj zámku a kostela v Dolních Počernicích . PP, 173—185.

[18] KAŠIČKA, F.—NECHVÁTAL, B. 1983: Radomyšl, proměny městečka , Strakonice.

[19] KLÁPŠTĚ, J. 1978: Středověké osídlení Černokostelecka . PA LXIX, 423—475.

[20] KLÁPŠTĚ, J. 1985: Výzkum v Bedřichově Světci a Velebudicích, okr. Most. Ref. na kolokviu Výzkumy v Čechách 1984, ArÚ ČSAV v Praze.

[21] KLIMESCH, J. M. 1891: Die ältesten Sitze der Harracher. Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen XXIX .

[22] KROUPA, P.—RYKL, M. 1987: Tři feudální sídla na Kolínsku . Práce muzea v Kolíně, sv. 4.

[23] KUTHAN, J. 1977: Středověká architektura v jižních Čechách do poloviny 13. stol . České Budějovice.

[24] MAREŠ, F.—SEDLÁČEK, J. 1918: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese krumlovském . Praha.

[25] MENCLOVÁ, D. 1972: České hrady I . Praha.

[26] MOUCHA, V. 1975: Poříčí nad Sázavou, okr. Benešov . Výzkumy v Čechách 1971, 110—111, Praha.

[27] PANGERL, M. K. 1882: Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron in Böhmen , Wien.

[28] PROFOUS, A.—SVOBODA, J. 1957: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl IV . Praha.

[29] PURŠ, F. 1974: K románské etapě výstavby kostela v Cítově u Mělníka . PP, 245—250.

[30] SEDLÁČEK, A. 1884: Hrady, zámky a tvrze království českého, díl III . Praha.

[31] ŠKABRADA, J.—SMETÁNKA, Z. 1974: K metodice povrchového průzkumu raně středověké vesnice . PP, 297—306.

[32] ŠPAČEK, J. 1977: Čelákovická tvrz . AH 2, 127—136.

[33] ŠPAČKOVÁ, D. 1971: Poříčí nad Sázavou. NZ č. 2857, 6270/71 v archívu ArÚ ČSAV v Praze .

[34] TINGL, F. A. 1865: Libri Quinti confirmationum . Praha.

[35] TINGL, F. A. 1867: Liber primus confirmationum, díl 1 . Praha.

[36] Umělecké památky Čech 1957. Praha.

[37] Umělecké památky Čech 1980, sv. 3. Praha.