Výroba stredovekých baníckych želiez

Variant title
Die Erzeugung der mittelalterlichen bergmännischen Eisen
Source document: Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 493-518
Extent
493-518
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] AGRICOLA, G.: De re metallica libri XII . Basel 1556 (reprint NTM Praha 1976).

[2] LABUDA, J.: Materiálna kultura z výskumu Kammerhofu v Banskej Štiavnici (Príspevok k problematike montánnej archeológie na Slovensku) . Slov. archeol. 40, 1992, s. 135-164.

[3] LABUDA, J.: Montánna archeológia na Slovensku (Príspevok k dejinám stredoveku) . Kandidátska dizertácia, Nitra 1993. I.-III. zv.

[4] SCHONWEITZOVÁ, Š.: Komorský dvor v Banskej Štiavnici . Vlastivedný časopis, 20, Bratislava 1971, s. 92-93.

[5] TOČÍK, A.-BUBLOVÁ, H.: Príspevok k výskumu zaniknutej ťažby medi na Slovensku . In: Zvesti Archeol. Úst. Slov. akad. vied, 21, Nitra 1985, s. 47-135.

[6] TOČÍK, A.-ŽEBRÁK, P.: Ausgrabungen in Špania Dolina-Piesky. Zum Problem des urzeitlichen Kupfererzberbau in der Slowakei . In: Der Anschnitt, Beiheft 7, Bochum 1989, s. 71-78.