Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opera Slavica
2012, vol. 22, iss. Supplementum

Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1211-7676 (print)
ISSN: 2336-4459 (online)

Table of contents:

1-3 K nedožitému životnímu jubileu profesora Romana Мrázka Žaža, Stanislav | pdficon
4-15 Jazyk a literatura, lingvistika a literární věda: obnova ztracené jednoty? Pospíšil, Ivo | pdficon
16-23 Z historie sémantiky ruského dativu Brandner, Aleš | pdficon
24-28 O jednom typu asyndetického souvětí v odborné ruštině ve srovnání s češtinou Flídrová, Helena | pdficon
29-35 К проблеме лингво-семантической специфики интертекстуальности Gallo, Ján | pdficon
36-43 Фатические маркеры в переводном словаре Charciarek, Andrzej | pdficon
44-51 Na cestě s ruštinou, aneb, Kam jsme došli po dvou letech Janek, Adam | pdficon
52-56 K několika rusko-českým lexikálním paralelám Janyšková, Ilona | pdficon
57-65 Brzdy pasiva Karlík, Petr | pdficon
66-80 Когнитивный потенциал словообразовательных моделей Korina, Natal'ja | pdficon
81-90 Žitije Andreje Jurodivého v kontextu historické rusistiky Oplatek, Stanislav | pdficon
91-99 Frazémy biblického původu s vlastními jmény - jsou (ne)auktální? Pavlasová, Markéta | pdficon
100-106 Od deskripce k explanácii : (k metodologickému posunu vo výskume synchrónnej dynamiky morfológie) Sokolová, Jana | pdficon
107-111 Význam a původ ruských slov tvorog, urda na základě nově zjištěných reálií Šaur, Vladimír | pdficon
112-120 Sémantika jednotlivého slova a globální chápání textu Trösterová, Zdeňka | pdficon
121-126 Лексико-семантические разряды слов категории состояния в русском языке (на материале древнерусских летописей) Ušakova, Oxana | pdficon
127-131 Nová pojmenování v lexiku z oblasti sociální práce a sociální politiky Vychodilová, Zdeňka | pdficon

Search


Advanced Search

Browse