Méně známé doklady k halštatu Ždánického lesa nebo i ke středověku?

Název: Méně známé doklady k halštatu Ždánického lesa nebo i ke středověku?
Variantní název:
  • Some lesser-known Hallstatt or possibly also medieval finds from Ždánický les
  • Weniger bekannte hallstattzeitliche, bzw. auch mittelalterliche (?) Befunde in Ždánický les
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 2, s. [105]-111
Rozsah
[105]-111
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
K halštatským opevněným lokalitám ve vrchovině Ždánického lesa patří i dvě poblíže Velkých Hostěrádek (katastr obce Borkovany, okr. Břeclav). Východní z nich ohladil běh času a je málo zřetelná, západní (Hradisko) je formována ostře. Okrouhlý areál Hradiska na výběžku do údolí chránil šíjový a okružní příkop. Údajné středověké nálezy z Hradiska naznačují, že tehdy mohlo být dočasně využito, ostatní materiál je pravěký (z doby halštatské). Ujasnění lze čekat od dalšího archeologického výzkumu.
Among Hallstatt Period fortified locations in the upland of Ždánický les are also included two sites near Velké Hostěrádky (cadastre of Borkovany, Břeclav District). The eastern one was worn down over the course of time and is very indistinct; the western one (Hradisko) is clearly visible. This round area on a promontory in the valley was protected by a neck ditch and a circular ditch. Many of the finds from Hradisko are prehistoric (Hallstatt Period); some of the finds, though, are believed to be medieval and indicate that this location may have been used only temporarily at that time. This latter issue, however, will need to be clarified by further archaeological research.