K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku

Variantní název
Zu den Anfangen der Burg Košumberk (Bez. Chrudim)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 61-77
Rozsah
61-77
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] DEMEK, J. a kol., 1965: Geomorfologie Českých zemí. Praha.

[2] DURDÍK, T., 1999: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.

[3] FIALA, E., 1895: České denáry. Praha.

[4] FROLÍK, J., 1981: Radim (okr. Chrudim), NZ čj. 5278/81 v archivu ARÚ AV ČR Praha.

[5] FROLÍK, J., 1985: K počátkům středověkého osídlení Hlinecká - Zu den Anfängen der mittelalterlichen Besiedlung der Landschaft in der Umgebung von Hlinsko (Böhmen), Archaeologia Historica 10, s. 67-73.

[6] FROLÍK, J., 1994: Záchranný výzkum na hradě Rychmburku (k. ú. Předhradí, okr. Chrudim) v roce 1994 - Salvage excavatios at tne castle of Rychmburk, cadastral territory of Předhradí, district of Chrudim, in 1994, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, s. 109-114.

[7] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1995: Chrudimsko v raném středověku. Vývoj osídlení a jeho proměny - Chrudim Region - East Bohemia in tne Early MiddleAges. Development of Settlement and Related Structural Changes - Das Chrudimer Land im Frühmittelalter. Die Entwicklung der Besiedlung und seine strukturellen Probleme. Hradec Králové.

[8] CHARVÁT, P., 1978: Slovanské osídlení Vraclavska do poloviny 13. století. Rukopis kandidátské disertační práce. Archiv ARÚ AVČR Praha.

[9] CHARVÁT, P., 1988: K vývoji mocenských struktur na východočeském venkově 13. století - On the development of power structures in rural East Bohemia during the 13th century, Folia Historica Bohemica 12, s. 171-195.

[10] KUČA, K., 1998: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, III. díl (Kolín-Miro). Praha.

[11] MIKYŠKA, R a kol., 1970: Geobotanická mapa ČSSR, 1:200 000, České země. List Česká Třebová. Praha.

[12] PROFOUS, A., 1949: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl II. (CH-L). Praha.

[13] PROFOUS, A., 1951: Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny, díl III. (M-Ř). Praha.

[14] SEDLÁČEK, A., 1931: Hrady, zámky a tvrze království Českého, díl. I. Chrudimsko. Praha.

[15] SIGL, J., 1978: Košumberk, o. Luže, okr. Chrudim, BZO - Výzkumy v Čechách 1975, s. 38.

[16] VÁLEK, B., 1964: Půdy východních Čech. Havlíčkův Brod.

[17] VÍCH, D., 2000: Raně středověké nálezy z Vraclavska - Early medieval finds from the Vraclav region. Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, s. 57-96.

[18] WIRTH, Z., 1902: Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Vysokomýtském. Praha.