Kritika v pohybu : literární kritika a metakritika 90. let 20. století

Název: Kritika v pohybu : literární kritika a metakritika 90. let 20. století
Variantní název
Criticism in motion literary criticism and metacriticism of the 1990s
Autor: Lollok, Marek
Vydání
Vydání první
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2019
Rozsah
184 stran
Edice
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 497
ISBN
978-80-210-9416-1
978-80-210-9417-8 (online ; pdf)
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 6456709
Anotace
  • Monografie Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století vychází z autorovy stejnojmenné dizertační práce obhájené v r. 2018 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: zabývá se českou literární kritikou 90. let 20. století, zejména v té podobě, v jaké se projevovala v literárních a kulturních časopisech dané doby. V osmi kapitolách (včetně metodologické úvodní a syntetizující závěrečné) v širokém kontextu představuje nejvýraznější tendence tehdejšího, značně dynamického myšlení o literatuře, včetně jeho soudobé reflexe (metakritiky). Konkrétně se předmětem zkoumání stávají např. retrospektivní a anticipační pohledy na českou literaturu, kritika "postmoderní", kritika katolická, křesťanská, resp. spirituální a tzv. spory o autenticitu; samostatně jsou analyzovány také ohlasy vybraných prozaických knih. Ve svém celku tak publikace předkládá ucelený, plastický obraz literárněkritických a metakritických snah sledované periody, přičemž mnohá z témat identifikovaných v dobové diskuzi, jsou - jak se ukazuje - směrodatná dodnes.
  • The monograph Criticism in Motion. Literary Criticism and Metacriticism of the 1990s is based on the author's dissertation of the same name defended in 2018 at the Faculty of Arts of Masaryk University: it deals with the Czech literary criticism of the 1990s, primarily in the form in which it was present in literary and cultural journals of the period. In eight chapters (including methodological introductory and synthesizing conclusion) it represents the most significant tendencies of the then, extremely dynamic thinking about literature, including its contemporary reflection (meta-criticism). In particular, it focuses on the retrospective and anticipatory views of Czech literature, "postmodern" criticism, Catholic, Christian, and eventually spiritual criticism as well as so-called authenticity disputes; reflections of selected prose books are also analyzed. As a whole, the publication presents a comprehensive, plastic picture of the literary-critical and metacritical endeavors of the period; many of the topics identified in the relevant discussion are, as it turns out, highly topical up to now.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita
Marek Lollok
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Východiska
Chapter number Title Custom text
Východiska | 9–23
Lollok, Marek
PDF
hidden-section Retrospektivy
Chapter number Title Custom text
Retrospektivy | 24–41
Lollok, Marek
PDF
hidden-section Anticipace
Chapter number Title Custom text
Anticipace | 42–52
Lollok, Marek
PDF
hidden-section Kritika postmoderní
Chapter number Title Custom text
Kritika postmoderní | 53–68
Lollok, Marek
PDF
Chapter number Title Custom text
Kritika katolická, křesťanská, spirituální... | 69–88
Lollok, Marek
PDF
hidden-section Spory o autenticitu
Chapter number Title Custom text
Spory o autenticitu | 89–124
Lollok, Marek
PDF
Chapter number Title Custom text
Kritické reflexe – knihy, ohlasy, kontexty | 125–160
Lollok, Marek
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
Závěr | 161–168
Lollok, Marek
PDF
Chapter number Title Custom text
Criticism in motion literary criticism and metacriticism of the 1990s : summary | 169–171
Lollok, Marek
PDF
hidden-section Prameny a literatura
Chapter number Title Custom text
Prameny a literatura | 172–184
Lollok, Marek
PDF