Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR

Název: Využívání portálu Knihovny.cz v knihovnách ČR
Variantní název:
  • The use of Knihovny.cz portal in the libraries in the Czech Republic
Zdrojový dokument: ProInflow. 2020, roč. 12, č. 2, s. [3]-20
Rozsah
[3]-20
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: CC BY 3.0 CZ
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Výzkumná studie představuje výsledky výzkumu zaměřeného na využívání portálu Knihovny.cz českými knihovníky a knihovnicemi. Pozornost byla zaměřena zejména na dovednost vyhledávání na portále, práci s uživatelským účtem, využití funkcí portálu a důvody používání či nepoužívání portálu. -- Design/metodologie/přístup – Výzkum byl realizován na podzim roku 2019 formou online dotazníku, který vyplnilo 273 respondentů. -- Výsledky – Vyhodnocením nasbíraných dat se podařilo získat přehled o míře využívanosti portálu a obeznámenosti s jeho funkcemi mezi knihovníky v závislosti na tom, zda je jejich knihovna zapojena do portálu a zda absolvovali školení práce s portálem Knihovny.cz. -- Originalita/hodnota – Poznatky výzkumu umožnily přizpůsobení propagační a edukační činnosti týmu Knihovny.cz potřebě zvyšovat povědomí o portálu.
Purpose – This research study presents the results of a research focused on the use of Knihovny.cz portal by Czech librarians. The aim of the research was to find out how are librarians searching, how do they work with a user account, what functions do they use and what their reasons for using or not using the portal are. -- Design/methodology/approach – The research was carried out in autumn 2019 in the form of an online questionnaire, which was filled in by 273 respondents. -- Results – The evaluation of collected data allowed to get an overview of the extent of the portal usage and familiarity with its functions among librarians, depending on whether their library is a member of the portal and whether they attended a training lesson on working with Knihovny.cz portal. -- Originality/value – The findings of the research lead to the adaptation of promotional and educational activities of the Knihovny.cz team to the need of raising awareness of the portal.
Note
Publikace vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně.
The volume was funded by Institutional support for long term conceptual development of research organization (the Moravian Library) by Czech Ministry of culture.
Reference
[1] Kopencová, Z., & Ferdinandová, I. (2019). CENTRAL – katalogizace beletrie pro knihovny České republiky. In Knihovny současnosti 2019 (pp. 185-187). SKIP ČR, MZK. http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2019/KKS2019/Sbornik_KKS19.pdf

[2] Knihovny.cz: Eduletter. (2020). Retrieved August 05, 2020, from https://mailchi.mp/507480c4c6b6/vsechny-edulettery?fbclid=IwAR2gWpCSajUzj0vg6610kn6LvP30C4BPl01ZUOljf9wKOOEMqGRxFNXJn84

[3] Krčál, M., & Šmídtová, M. (2020). #Knihovnyprotiviru: rozcestník zdrojů pro uživatele (nejen) v době uzavřených knihoven. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 34(2), 24-26. https://duha.mzk.cz/clanky/knihovnyprotiviru-rozcestnik-zdroju-pro-uzivatele-nejen-v-dobe-uzavrenych-knihoven

[4] Kurfürstová, J. (2019). Bibliolinker: Návrh řešení modulu pro shlukování záznamů dle podobnosti v portálu Knihovny.cz [diplomová práce, KISK FF MU]. https://is.muni.cz/th/tixo5/dp_171910_is.pdf

[5] Kurfürstová, J., Paulusová, A., & Zadražilová, I. (2018). Heuristická analýza portálu Knihovny.cz. ProInflow, 10(2). https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/ProIn2018-2-7 | DOI 10.5817/ProIn2018-2-7

[6] Rajdlová, I. (2020). Dokumenty pelhřimovské knihovny jsou už rok součástí portálu Knihovny.cz. Knihovnický zpravodaj Vysočina, (1). http://kzv.kkvysociny.cz/?p=3373

[7] Stoklasová, B., & Žabička, P. (2018). Portál Knihovny.cz střídá Jednotnou informační bránu. Informace: Zpravodaj Knihovny AV ČR, (3). https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/portal-knihovny-cz-strida-jednotnou-informacni-branu/

[8] Zadražilová, I. (2017). Výsledky ankety ohledně zapojení se do portálu Knihovny.cz. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 31(4), 34-37. https://duha.mzk.cz/clanky/vysledky-ankety-ohledne-zapojeni-se-do-portalu-knihovnycz

[9] Zadražilová, I. (2019). Realizace vzdělávání knihovníků v práci s portálem Knihovny.cz. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 33(2), 30-32. https://duha.mzk.cz/clanky/realizace-vzdelavani-knihovniku-v-praci-s-portalem-knihovnycz

[10] Zadražilová, I. (2020). Digitální kurátorství na portále Knihovny.cz. ITlib, (2), 51-53. https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/8.pdf

[11] Zpřístupňování děl nedostupných na trhu. (2020). Retrieved August 05, 2020, from https://dnnt.nkp.cz/

[12] Žabička, P., Krčál, M., & Kurfürstová, J. (2020). Portál Knihovny.cz: Budoucí služby a jejich rozvoj. Duha: Informace o knihách a knihovnách z Moravy, 34(1), 34-37. https://duha.mzk.cz/clanky/portal-knihovnycz-budouci-sluzby-jejich-rozvoj

[13] Žabička, P., & Zadražilová, I. (2018). Knihovny.cz - kde jsme a jak to bude dál. In Knihovny současnosti 2018 (pp. 377-375). SKIP ČR. http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/2018/KKS18/sbornik18/Knihovny_soucasnosti_2018.pdf