Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1980, roč. 29, č. A28

Obrázek
Název čísla
Aktuální členění větné a bulharština : příspěvky z vědecké konference pořádané na Univerzitě Klimenta Ochridského v Sofii ve dnech 9.-11.11.1976
Rok
1980
Rok vydání
1980
hidden section Předmluva
Page Title
5-6 Předmluva | pdficon
Page Title
7-9 Встъпителен доклад : на проф. Иван Леков, член-кореспондент на БАН Lekov, Ivan | pdficon
I. Teoretická a metodologická problematika
Page Title
13-18 Обратна (смисловна и формална) връзка в словофоpмен синтагматичен и контекстов аспект : (върху материал от славянските езици) Lekov, Ivan | pdficon
19-28 Ke konfrontačním studiím o aktuálním členění větném Firbas, Jan | pdficon
29-[43] K vyjadřování aktuálního členění v češtině a bulharštině Uhlířová, Ludmila | pdficon
45-[50] Несколько заметок к актуальному членению в болгарском и в других славянских языках Mrázek, Roman | pdficon
51-57 Актуальное членение предложения и метод вопросов Sgall, Petr; Hajičová, Eva | pdficon
59-67 Експериментални данни за синтагматичната актуализация при построяването на български текст-описание Petkov, Slavčo | pdficon
69-72 Slovosledný aspekt mluvené řeči Chloupek, Jan | pdficon
73-76 Теорията за актуалното членение и проблемите на синтактичното нормиране Lilov, Metodi | pdficon
II. Aktuální větné členění v historickém aspektu
Page Title
79-90 Problematika zkoumání aktuálního větného členění v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
91-98 Третоличното местоимение в старобългарски език Ivančev, Svetomir | pdficon
99-106 Спецификата на старобългарския синтаксис и проблемите на актуалното членение Bujukliev, Ivan | pdficon
107-116 Към въпроса за актуалното членение в старобългаpcкото изречение Tichova, Marija | pdficon
III. Aktuální větné členění v jednoduché větě a v souvětí
Page Title
119-129 Наблюдения върху еднородните части на изречението с оглед на към актуалното членение Vaseva-Kadănkova, Ivanka | pdficon
131-138 Lexikální signály kontextového zapojení Čejka, Mirek | pdficon
139-144 Българските отрицателни конструкции и теорията за актуалното членение Laškova, Lili | pdficon
145-148 Частиците "да" и "не" в ролята на актуализатори : (върху български езиков материал) Ilieva, Kornelija | pdficon
149-160 Категорията определеност/неопределеност на имената в българския език и въпросите на актуалното членение на изречението Ginina, Stefanija | pdficon
161-166 Апозитивната функция на прилагателните в светлината на актуалното членение Selimski, Ljudvig | pdficon
167-169 Aktuální členění a generovnání vícezákladových vět Adamec, Přemysl | pdficon
171-177 Някои проблеми на актуалното членение в българското сложно изречение Nicolova, Ruselina | pdficon
179-188 Сложните съставни изречения с подчинени обстоятелствени за основание в светлината на теорията за актуалното членение Petrova, Stefka Vălkova | pdficon
189-191 Порядок следования частей сложноподчиненного предложения и актуальное членение Žaža, Stanislav | pdficon
IV. Intonační a grafická stránka aktuálního větného členění
Page Title
195-204 Актуално деление и интонация Penčev, Jordan | pdficon
205-213 По въпроса за подчертаванего на комуникативния център при същинските общи въпрси в българcки и френски език Nikov, Mišel | pdficon
215-224 Актуално членение въз основа на графично отбелязване на интонацията и на синтактичните паузи Georgieva, Elena | pdficon
Vystoupení k referátům a diskuse
Page Title
[225]-257 Vystoupení k referátům a diskuse | pdficon
Recenze - referáty
Page Title
259-263 Kontenzivní typologie a dílo G.A. Klimova Romportl, Simeon | pdficon
263-264 [Зализняк, Андрей Анатольевич. Грамматический словарь русского языка: словоизменение] Jiráček, Jiří | pdficon
265-266 [Skoumalová, Zdena. Status tzv. kmenotvorných přípon slovesných v slovanských jazycích, zvláště v ruštině] Šlosar, Dušan | pdficon