Nápověda

Obsah databáze 

Digitální knihovna FF MU je rozdělena do několika základních sekcí (kolekcí): 

 • *časopisy vycházející od roku 1991; 
 • *22 uzavřených řad Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (1952–2012); 
 • všeobecné knižní edice, z nichž *Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity vBrně jsou zařazeny od počátku vydávání (1923) dosud; 
 • specializované knižní edice vycházející od roku 1991; 
 • monografie a sborníky vydané mimo edice od roku 2013. 

Hvězdičkou označené položky jsou zařazeny v úplnosti a jsou pravidelně aktualizovány (vyjma v roce 2012 uzavřeného Sborníku FF BU).

Struktura databáze 

DK FF MU je klasickou bibliografickou databází se záznamy dokumentů, které jsou uspořádány hierarchicky a obohaceny o plné texty: 

 • u časopisů a Sborníku FF BU je možné od konkrétního titulu s přehledem všech zařazených ročníků přejít ke konkrétnímu ročníku, popř. číslu a následně jednotlivým článkům s metadatovým (bibliografickým) popisem a plným textem ve formátu PDF; 
 • u knižních edic je možné zobrazit jednotlivá čísla edice, tj. tituly monografií nebo sborníků, a zobrazit jejich metadatový (bibliografický) popis a plný text ve formátu PDF (obdobně tomu je u samostatných knih mimo edice) 

U některých dokumentů nejsou plné texty k dispozici z licenčních, technických nebo jiných důvodů (tyto dokumenty představují zlomek počtu dokumentů v celé databázi).

Prohlížení databáze 

DK FF MU nabízí dvě základní možnosti prohlížení, a to podle:

 • jednotlivých typů dokumentů a
 • vybraných obsahových hledisek.

První typ prohlížení je dostupný pomocí prvku Kolekce v hlavním navigačním menu, který zahrnuje tyto položky:

 • časopisy
 • Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity
 • všeobecné knižní edice
 • specializované knižní edice
 • knihy mimo edice

Věcně lze databázi procházet pomocí prvku Prohlížení v hlavním navigačním menu, který zahrnuje tyto položky:

 • jednotlivé obory, které se vyučují na FF MU – u každého oboru je uvedena širší oblast (doména), do které daný obor patří, dále ústav FF MU, který tento obor vyučuje a jehož členové v daném oboru publikují, a následně všechny časopisy a edice doplněné o chronologicky uspořádaná časopisecká čísla, monografie a sborníky; 
 • ústavy FF MU – sekce obsahuje výčet všech relevantních fakultních součástí a dále je dělena podle stejných principů jako jednotlivé obory (přičemž ústavy jsou institucionálními garanty vydávaných publikací, jejichž autory mohou být i osoby mimo MU);
 • jména autorů jednotlivých textů; 
 • názvy dokumentů

Vyhledávání v databázi 

DK FF MU nabízí několik možností vyhledávání: 

 • vyhledávací rámeček v záhlaví každé stránky s ikonou lupy – vyhledává se libovolný řetězec kdekoli vdatabázi; 
 • rozšířené vyhledávání – dostupné v prvku Vyhledávání v hlavním navigačním menu, který obsahuje formulář s výběrem hlavních vyhledávacích údajů; pro zobrazení a řazení výsledků vyhledávání je možné zvolit přednastavená kritéria (ve spodním řádku vyhledávacího formuláře); tři pole formuláře v horní části (Libovolný výraz, Libovolný výraz z popisu dokumentů a Název) umožňují použití booleovských operátorů AND, OR a NOT, jsou-li v těchto polích uvedeny dva a více výrazy oddělené mezerou, interpretuje se tento zápis jako operátor OR; přesnou frázi lze zadat pomocí uvozovek;
 • specifické vyhledávání v seznamech názvů a autorů  dostupné přímo v jednotlivých přehledech (Názvy, Autoři 

Výsledky vyhledávání je možné upřesnit i vybranými filtry, které se objevují v levé části obrazovky. 

Zadávané výrazy jsou automaticky rozšiřovány doprava (což lze omezit zadáním fráze - uvozovkami); rozšíření doleva lze vynutit hvězdičkou (*)  např. řetězec *pomoc vyhledá záznamy obsahující výrazy napomoci, výpomoc, pomocí atd. (V seznamu autorů je řetězec automaticky rozšířen i doleva.)

 

Příklady různých typů hledání

Hledání podle autora
Hledaného autora lze identifikovat pomocí prohlížení nebo vyhledávání. V menu Prohlížení zvolte možnost Autoři a dále listujte abecedním ukazatelem, nebo zapište jméno autora či jeho část do vyhledávacího pole. Např. při zadání řetězce „drn“ systém vyhledá mj. jména Bedrnová, Drnovský, Kudrna, Kudrnáč ad. Po kliknutí na žádoucí jméno lze zobrazit přehled dokumentů, v nichž daná osoba figuruje jako autor nebo jako přispěvatel v roli editora, překladatele apod. (v citaci se tak nemusí objevovat mezi hlavními autory, informace o její roli se nachází v poli „Přispěvatel“ v úplném záznamu dokumentu).
Zvláště při kombinaci jmen autorů s jinými údaji je vhodné použít vyhledávací formulář. Zvolte odkaz Vyhledávání a ve formuláři do pole Autor zapište jméno osoby a případně vyplňte další pole. Po kliknutí na tlačítko Hledej se zobrazí přehled dokumentů, v nichž daná osoba figuruje jako autor nebo jako přispěvatel v roli editora, překladatele apod. (v citaci se tak nemusí objevovat mezi hlavními autory, informace o její roli se nachází v poli „Přispěvatel“ v úplném záznamu dokumentu). Výsledky vyhledávání je pak možno omezit pomocí filtrů, které se nacházejí na levé straně obrazovky (doména, obor, ústav, typ dokumentu a jazyk).

Hledání podle tématu
Při hledání určitého tématu záleží na tom, zda jde o téma relativně obecné, nebo naopak specifické. V prvním případě je možné použít prohlížení nebo vyhledávání pomocí oborů a ústavů, v druhém případě pomocí klíčových slov.
 

Obecné téma
Tematická struktura databáze je patrná při prohlížení oborů a ústavů (v menu Prohlížení odkazy Obory a Ústavy). Obory jsou logicky propojeny s ústavy, nikoli však vždy v poměru 1:1, každopádně oborový nebo ústavní pohled vede ke strukturálně témuž výsledku: přehledu dokumentů podle jednotlivých kolekcí a výpisu nejnovějších dokumentů v závislosti na tématu (oboru nebo ústavu). Tak např. při volbě oboru „archeologie“ se vypíší čtyři odborné časopisy, čtyři specializované knižní edice, dvě všeobecné knižní edice, dva soubory knih mimo edice a desítka nejnovějších dokumentů (jednotlivých čísel časopisů nebo monografií).
Podobný přístup je možné uplatnit i při vyhledávání, a to výběrem hodnot v poli Obor nebo Ústav FF MU (a případným upřesněním pomocí dalších polí). Po kliknutí na tlačítko Hledej se zobrazí přehled dokumentů zařazených do daného oboru nebo ústavu. Výsledky vyhledávání je pak možno omezit pomocí filtrů, které se nacházejí na levé straně obrazovky (doména, obor, ústav, typ dokumentu a jazyk). Zvláště u časopiseckých článků však jde o třídění velice hrubé a nemusí (přesně) odpovídat skutečné tematice článků – to je dáno tím, že články jsou automaticky označovány týmž oborem (nebo ústavem), kterým je popsán daný časopis.


Specifické téma
Potřebujete-li najít konkrétní téma, např. habánská keramika, poezie doby národního obrození nebo národnostní otázka na Moravě v devadesátých letech 19. století, lze postupovat několika způsoby:
Nestrukturované vyhledávání: Ve vyhledávacím formuláři zadejte zvolená klíčová slova do pole Libovolný výraz. Systém v tomto případě vyhledává v plných textech dokumentů i v bibliografických popisech, výsledkem tedy bude nejširší možná množina záznamů.
Vyhledávání v metadatech: Ve vyhledávacím formuláři zadejte zvolená klíčová slova do pole Libovolný výraz z popisu dokumentů. Systém v tomto případě omezí vyhledávání pouze na bibliografický popis (metadata), takže vyhledaná množina záznamů bude ve srovnání s nestrukturovaným vyhledáváním podstatně užší.
Vyhledávání v tématech: Ve vyhledávacím formuláři zadejte zvolená klíčová slova do pole Téma. Systém v tomto případě prochází pouze pole s věcnými údaji, názvy a abstrakty, takže výsledky jsou limitovanější než při vyhledávání v metadatech.
Vyhledávání v názvech: Ve vyhledávacím formuláři zadejte zvolená klíčová slova do pole Název. Toto vyhledávání ve srovnání s předchozími metodami přináší nejmenší množinu záznamů.

U všech uvedených typů vyhledávání je třeba mít na mysli, že:

 • vyhledávání probíhá v dokumentech vydaných v různých jazycích, což se týká zejména nestrukturovaného vyhledávání, ale v případě názvů dokumentů i ostatních metod hledání;
 • rovněž jazyk některých metadatových prvků je proměnlivý (v závislosti na jazyku primárního dokumentu), což se týká např. klíčových slov nebo abstraktů a má vliv na většinu metod vyhledávání;
 • monografie a články jsou popisovány odlišným způsobem (články autorskými klíčovými slovy a abstrakty, monografie předmětovými hesly a anotacemi), což může mít negativní vliv na počet a relevanci výsledků vyhledávání.

 

Abyste našli co nejrelevantnější záznamy v co největším možném počtu, pak použijte některou z těchto metod (ideálně jejich kombinaci):

 • vyzkoušejte více metod vyhledávání a vyhodnoťte, která přináší nejlepší výsledky;
 • při vyhledávání používejte různá vyjádření hledaných pojmů, jejich synonyma, popř. i cizojazyčné ekvivalenty;
 • hledáte-li v plných textech dokumentů, dotaz formulujte v jazyce, v němž očekáváte nejlepší výsledky;

 

Hledání v konkrétním dokumentu nebo množině dokumentů
Chcete-li své vyhledávání omezit na konkrétní položku, např. číslo časopisu, časopis, edici nebo monografii, postupujte následujícím způsobem:

 • prostřednictvím Kolekcí, popř. za pomoci Prohlížení nebo Vyhledávání najděte žádanou položku;
 • na začátku záznamu této položky je odkaz Hledej v této položce;
 • po kliknutí na odkaz se otevře standardní vyhledávací formulář s omezením na danou položku. V záhlaví formuláře je odkaz, kterým případně můžete přejít zpět na nelimitovaný formulář.
   

Další informace 

Informace o vzniku a obsahu DK FF MU jsou dostupné na stránce O projektu, s obecnými dotazy a připomínkami nás lze kontaktovat prostřednictvím formuláře. Připomínky a dotazy k jednotlivým dokumentům lze posílat prostřednictvím odkazu Feedback, umístěného u každého záznamu.