Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1989-1990, roč. 38-39, č. A37-38

Obrázek
Rok
1989-1990
Rok vydání
1990
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-0168-2
Stati
Page Title
[7]-8 Mirek Čejka šedesátníkem Večerka, Radoslav | pdficon
[9]-14 Soupis prací Mirka Čejky | pdficon
[15]-16 Miroslav Grepl šedesátníkem Karlík, Petr | pdficon
17-20 Soupis prací Miroslava Grepla | pdficon
[21]-23 Šedesátiny Stanislava Žaži Jiráček, Jiří | pdficon
24-29 Soupis prací Stanislava Žaži | pdficon
[31]-36 К вопросу некоторых сдвигов в акцетуационной системе кодифицированного русского литературного языка советского периода Jiráček, Jiří | pdficon
[37]-46 Являются ли мягкие /к'/, /г'/, /х'/ фонемами в современном русском языке? Lízalová, Ljubov | pdficon
[47]-52 Общее и специфическое в cловообразовании названий лиц с суффиксом -тель в русском и чешском языках Vacek, Jiří | pdficon
[53]-60 Cizojazyčné neologismy v současné ruštině Gazda, Jiří | pdficon
[61]-67 Několik úvah o autorizované výpovědi v ruštině Pavlíková, Ludmila | pdficon
[69]-74 Konfrontační zkoumání tzv. komentářů k obsahu sdělení Šturala, Jan | pdficon
[75]-81 Роль понятия в изменении структуры научного термина на материале функционирования русских лингвистических терминов Lemov, Arkadij Vladimirovič | pdficon
[83]-97 Algoritmický popis české formální morfologie substantiv a adjektiv Halasová, Klára | pdficon
[99]-110 Slovotvorné svazky (subparadigmata) adjektiv Šlosar, Dušan | pdficon
[111]-120 Česká syntax v PROLOGu Pala, Karel | pdficon
[121]-131 Typy příčinně-následkových vztahů a jejich vyjadřování Karlík, Petr | pdficon
[133]-140 Kompozita v české botanické nomenklatuře doby střední a současné Kratochvílová, Iva | pdficon
[141]-148 O vývoji dialektismů v severomoravském pohraničí Kloferová, Stanislava | pdficon
[149]-156 Latinský nominatív : valenčný pohľad Marečková-Štolcová, Elena | pdficon
[157]-160 Latinské futurum exactum - vyjadřovací prostředek jistotní modality? Bartoněk, Antonín | pdficon
Recenze - referáty
Page Title
[161]-165 [Kořenský, J.; Komárek. M. a kol. Mluvnice češtiny. 2, Tvarosloví] Rusínová, Zdenka | pdficon
165-170 [Grepl, Miroslav; Karlík, Petr. Skladba spisovné češtiny] Štícha, František | pdficon
170-173 [Grochowski, Maciej. Polskie partykuły: składnia, semantyka, leksykografia] Čejka, Mirek | pdficon
173-175 [Кузнецова, Ариадна Ивановна; Ефремова, Татьяна Федоровна. Словарь морфем русского языка] Burianová, Dagmar | pdficon
176 [Tůmici, Mile. Dicţionar român-macedonean] Dorovský, Ivan | pdficon
176-179 [Radeva, Vasilka. Bălgarskoto slovoobrazuvane] Šaur, Vladimír | pdficon
179-180 [Bednarczuk, Leszek et al. Języki indoeuropejskie] Erhart, Adolf | pdficon