Orientace na spravedlnost a péči : rodové rozdíly při řešení morálních dilemat

Název: Orientace na spravedlnost a péči : rodové rozdíly při řešení morálních dilemat
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, roč. 51, č. P7, s. [63]-73
Rozsah
[63]-73
  • ISSN
    1211-3522
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V tomto příspěvku prezentujeme dílčí část našeho výzkumu zaměřeného na problematiku morálního usuzování. Výběrový soubor tvořilo celkem 213 adolescentů (108 dívek a 105 chlapců, téměř 92 % ve věku 15-17 let). Respondenti posuzovali osm různých zdůvodnění morálního dilematu interrupce a únos, polovina položek vyjadřovala souhlas s nabízeným řešením, druhá polovina jej odmítala. Naše zjištění poukazují na odlišnosti v morálním usuzování dívek a chlapců, nikoliv však ve smyslu vyhraněného pojetí mužské morálky spravedlnosti a ženské morálky péče. Z našich výsledků vyplývá, že jedinci se liší v preferenci zdůvodnění založeném buď na vztazích, anebo na principu, a to bez ohledu na rod.
In this article we present a part of results from our research focusing on problematics of moral reasoning. A sample consisted of 213 adolescents (108 girls and 105 boys, almost 92% aged between 15-17 years). There was used a moral dilemma concerning the abortion and kidnap with eight alternative reasoning: four of them justified the given solution and four gave reasons against it. Our findings point at differences in moral judgement of girls and boys, however, they do not support the concept of male morality of justice and female morality of care. Our research results in a conclusion that persons differ in preference of reasoning based either on relationships, or on principle, yet regardless of gender.