Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny : (biografie střetu s duševní nemocí)

Název: Duševní nemoc jako činitel ovlivňující rodinné soužití a životní cyklus rodiny : (biografie střetu s duševní nemocí)
Variantní název:
  • Mental disorder as a factor affecting family life and family lifecycle : (biography of facing mental disorder)
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2010, roč. 15, č. 1, s. [189]-202
Rozsah
[189]-202
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Tento příspěvek se zabývá problematikou života rodin a jejich konfrontací s duševní nemocí v určité vývojové fázi životního cyklu rodiny. Cílovou skupinou jsou rodiče duševně nemocného člověka, u kterého duševní nemoc, respektive schizofrenie, vypukla ve fázi adolescence nebo rané dospělosti. Smyslem této práce je poukázat na existenci změn v rodinném systému a ovlivnění životního cyklu rodiny jako odraz duševní nemoci.
This article is concerned with problems of family life and the confrontation with mental disorder developing in a certain phase of the family lifecycle. The target group is parents of mentally ill persons whose disease, schizophrenia, fulminated in adolescence or early adulthood. The aim of this report is to refer to the changes in the family system and the way family lifecycle is affected by mental disease.
Reference
[1] CARTER, B., McGOLDRICK, M. The expanded family life cycle: individual, family and social perspectives. New York: Pearson Allyn & Bacon, 2005, 541 s. ISBN 02-054098-14.

[2] FERRITER, M., HUBAND, N. Experiences of parents with a son or daughter suffering from schizophrenia. Journal of psychiatric and mental health nursing, 2003, č. 10, s. 552–560. ISSN 1351-0126.

[3] GREENBERG, S. J. Mothers caring for an adult child with schizophrenia. Family relations, 1993, č. 4, s. 205–211. ISSN 0197-6664. | DOI 10.2307/585456

[4] HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 80-7367-040-2.

[5] INEICHEN, B. Mental Illness. New York: Longman Group Limited, 1979, 111 s. ISBN 0-582-48183-X.

[6] KALINA, K. Jak žít s psychózou. Praha: Portál, 2001, 247 s. ISBN 80-7178-563-6.

[7] LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006, 368 s. ISBN 80-2471-284-9.

[8] MARSH, D. T. Families and mental illness: new direction in professional practice. New York: Praeger, 1992, 269 s. ISBN 0-275-94014-4.

[9] PRAŠKO, J. Léčíme se s psychózou. Medical Tribune Group, Praha, 2005 [online]. [cit. 2009-08-13]. Dostupné z: http://www.lecimesespsychozou.cz/.

[10] SATIROVÁ, V. Kniha o rodině. Praha: Práh, Knižní klub, 1994, 350 s. ISBN 80- 9013-250-2.

[11] SAUNDERS, J. C. Family functioning in families providing care for a family member with schizophrenia. Issues in mental health nursing, 1999, č. 3, s. 95–113. ISSN 0161-2840. | DOI 10.1080/016128499248691

[12] SCHEFF, T. J. Being mentally ill. A sociological theory. New York: Aldine de Gruyter, 1999, 220 s. ISBN 0-202-30587-2.

[13] VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004, 872 s. ISBN 80-7178-802-3.

[14] VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 80-2460-956-8.

[15] VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie II: dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007, 461 s. ISBN 978-80-2461-318-5.

[16] WYNADEN, D. The experience of caring for person with a mental illness: a grounded theory study. International Journal of Mental Health Nursing, 2007, roč. 16, č. 2, s. 381–389. ISSN 1445-8330. | DOI 10.1111/j.1447-0349.2007.00493.x